top

Μητροπολίτου Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί της πατριαρχικής επισκέψεως στο Βατικανό (β΄)

( 29 Απριλίου 1995 )

Ἀρ. Πρωτ. 562/95

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί Θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ὑπείκων τῇ σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Ὑμετέρας προσκυνητῆς μοι Κορυφῆς, σπεύδω ἵνα καθυποβάλω Αὐτῇ τὰς ταπεινὰς παρατηρήσεις μου ἐπὶ τοῦ καταρτισθέντος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θιβάρεως κ. Πέτρου, Γραμματέως τοῦ ἐν Βατικανῷ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, νέου σχεδίου προγράμματος τῆς προσεχοῦς εἰς Ρώμην ἐπισκέψεως Αὐτῆς.

*  *  *

Γενικαὶ παρατηρήσεις :

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θιβάρεως ἀναφέρει ἐν τῷ νέῳ σχεδίῳ τὸ ἑξῆς ἐξ ὁλοκλήρου νέον στοιχεῖον :

“ἐνδεχομένη προσευχὴ ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Φωτιστοῦ    τῶν Σλάβων, ἐν τῇ βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος”,

παραλείπει δὲ τἀκόλουθα γνωστὰ καὶ συζητηθέντα ἤδη σημεῖα :

α) τὴν Πατριαρχικὴν συνάντησιν μετὰ μέλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari·
β) τὴν ἀνεπίσημον Πατριαρχικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Seminario Francese·
γ) τὴν Πατριαρχικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Σίξτειον Παρεκκλήσιον·
δ) τὴν γ΄ συνομιλίαν μετὰ τοῦ Ποντίφικος.

Ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θιβάρεως φαίνεται παραλείπων καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἐξώστου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου κοινὴν εὐλογίαν.

*  *  *

Παρὰ τὰς προσθαφαιρέσεις ταύτας ὁ γράφων φρονεῖ, ὅτι τὸ ὑπὸ συζήτησιν σχέδιον δύναται ἵνα γίνῃ ἀποδεκτὸν κατ’ ἀρχήν, ἐφ’ ὅσον μάλιστα παρέχεται ἡ δυνατότης πρὸς ἐπιφορὰν μετατροπῶν τινων.

Μετατροπαὶ δυναταὶ

α) Θὰ ἔδει ἵνα, προκειμένου περὶ τῶν συναντήσεων μεταξὺ Πάπα καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου (πρβλ. 27.06.95 - 18.30), ἀποφευχθῇ ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου “Udienza” (ἀκρόασις), ἀντ’ αὐτοῦ δὲ προτιμηθῇ ὁ ὅρος “Συνάντησις κατ’ ἰδίαν” (Incontro privato) ἢ “Συνομιλία (κατ’ ἰδίαν)“ (Colloqio [privato])·

β) Θὰ ἠδύνατο νὰ παραλειφθῇ τελείως τὸ προτεινόμενον Πατριαρχικὸν προσκύνημα εἰς τὸν ὑποτιθέμενον τάφον τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, ὃν καὶ ἐπισκέπτονται συνήθως ἄσημοι ἀλλὰ καὶ γνωστότεροί πως Σλάβοι ἐπίσκοποι, ὀρθόδοξοί τε καὶ οὐνῖται·

γ) Θὰ ἠδύνατο ἵνα διασαφηνισθῇ, ἐὰν τὸ “Colazione in Vaticano” ὑποδηλοῖ πράγματι γεῦμα μετὰ τοῦ Ποντίφικος·

δ) Θὰ ἠδύνατο ἵνα διευκρινησθῇ, ἐὰν μετὰ τὴν ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Πέτρου πανηγυρικὴν Λειτουργίαν θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ ἀπὸ τοῦ ἐξώστου τῆς βασιλικῆς κοινὸς πρὸς τὸ πλῆθος χαιρετισμὸς καὶ ἡ κοινὴ εὐλογία·

ε) Ἡ ἀνεπίσημος Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Seminario Francese θὰ ἠδύνατο νὰ λάβῃ χώραν τῇ 29ῃ Ἰουνίου μετὰ τὴν “Colazione in Vaticano” καὶ περὶ ὥραν 17.00 (πρὸ τοῦ Παπικοῦ ἀποχαιρετισμοῦ)·

ς) Ἡ ἐν αἰθούσῃ τοῦ Βατικανοῦ συνάντησις μετὰ μελῶν τῆς Κινήσεως τῶν Focolari θὰ ἠδύνατο νὰ προστεθῇ εἰς τὸ τέλος τῆς 29ης Ἰουνίου καὶ περὶ ὥραν 20.30 (μετὰ τὸν Παπικὸν ἀποχαιρετισμὸν καὶ τὸ δεῖπνον).

Γινομένων ἀποδεκτῶν τῶν ὡς ἄνω μετατροπῶν, δὲν θέλει ὑπάρξει ἀνάγκη προσθέσεως εἰς τὸ πρόγραμμα καὶ τετάρτης ἡμέρας, ἣν φαίνεται ἐπιδιώκων ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θιβάρεως, ἀλλ’ ἥτις καθίσταται πλέον περιττή, δοθέντος μάλιστα ὅτι αἱ μετὰ τοῦ Ποντίφικος συνομιλίαι ἐμειώθησαν κατὰ τὸν ἀριθμὸν (ἀπὸ τριῶν εἰς δύο κατ’ οὐσίαν).

*  *  *

Ταῦτα τῇ Ὑμετέρᾳ θεοτιμήτῳ Παναγιότητι ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων, κατασπάζομαι τὴν τιμίαν τε καὶ χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιὰν καὶ ὑποδιατελῶ,

ἐν Βενετίᾳ τῇ 29ῃ Ἀπριλίου 1995,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκής αφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ίταλίας Σπυρίδων )