top

Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί δομικών μεταβολών στις ρουμανικές κοινότητες
της Δυτικής Ευρώπης

( 25 Οκτωβρίου 1995 )

Αριθμ. Πρωτ. 849/95

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κυρίω μοι κυρίω Βαρθολομαίω,

προσκυνητώς.

Παναγιώτατε και θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Υποβάλλω καθηκόντως τη Υμετέρα σεπτή Κορυφή, ότι ο υπαγόμενος εις το Πατριαρχείον Ρουμανίας και εν τω ρωμαιοκαθολικώ «Οικουμενικώ Ινστιτούτω» της πόλεως Regensburg της Γερμανίας διαμένων και εδρεύων Μητροπολίτης Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης κ. Σεραφείμ, από τινος και τοποτηρητής της εν Παρισίοις εδρευούσης Ορθοδόξου Ρουμανικής Αρχιεπισκοπής Δυτικής Ευρώπης, ανύψωσε την εν Μιλάνω αρχιερατικήν της τελευταίας ταύτης επιτροπείαν εις συγκελλίαν (vicariato), έχουσαν δικαιοδοσίαν επί του ιταλικού και ιταλο-ελβετικού χώρου (συνημ. 1).

*  *  *

Κατά τον εν τη Ιερά Μητροπόλει Ιταλίας διακονούντα ρουμάνον ιερομόναχον κ. Stefan Popa, διδάκτορα του Κανονικού Δικαίου και καλώς τα της Ρουμανικής Εκκλησίας ειδότα, η εν λόγω ανύψωσις αποτελεί προαναγγελίαν ιδρύσεως εις πρώτην μέν φάσιν επισκοπικής έδρας εξαρτωμένης εκ της ως άνω ρουμανικής Αρχιεπισκοπής Δυτικής Ευρώπης, εις δευτέραν δε ιδίας Μητροπόλεως ή Αρχιεπισκοπής εξούσης δικαιοδοσίαν επί του ιταλικού και ιταλο-ελβετικού χώρου.

Καί ως προς τα της πρώτης φάσεως, δέον ίνα σημειωθή ότι κατά την πραγματοποιηθησομένην προσεχώς (25-26 Νοεμβρίου) εν Saint Cyprien της Γαλλίας υπό την προεδρίαν του ειρημένου Σεβ. Μητροπολίτου πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν της ως άνω ρουμανικής Αρχιεπισκοπής θέλουσιν αφ’ ενός μέν θεσμοθετηθή πλείονες εν τη τελευταία ταύτη αρχιερατικαί επιτροπείαι ή συγκελλίαι (συνημ. 2), καίπερ του Καταστατικού Χάρτου της εν Ρουμανία Ορθοδόξου Εκκλησίας μή προβλέποντος το πολλαπλούν του θεσμού τούτου εν μια και τη αυτή επαρχία (συνημ. 3), αφ’ ετέρου δε συζητηθή και τα της εκλογής βοηθού επισκόπου ταύτης (συνημ. 4).

Ως προς τα της δευτέρας φάσεως, δύναται ίνα σημειωθή ενταύθα η κεκηρυγμένη θέσις τόσω της εν Ρώμη Πρεσβείας της Ρουμανίας, όσω και της αυτόθι Ρουμανικής Ακαδημίας, αίτινες από τινος επιδιώκουσιν επιμόνως την ίδρυσιν ιδιαιτέρας εν Ιταλία ρουμανικής Μητροπόλεως, ικανής προς παρακολούθησιν των ποικίλων και πολλαπλών ποιμαντικών προβλημάτων του διαρκώς αυξανομένου αριθμού των εκ Ρουμανίας μεταναστών, ανερχομένων ήδη εις είκοσι περίπου χιλιάδας (20.000) καθ’ όλην την χώραν.

Όπως ποτ’ αν ή και ασχέτως προς το καθ’ υπόθεσιν υπάρχον σχέδιον ιδρύσεως ιδίας εν Ιταλία ρουμανικής Μητροπόλεως εν τω εγγύς ή απωτέρω μέλλοντι, βέβαιον τυγχάνει, ως προκύπτει και εκ της ημερησίας διατάξεως της ως άνω συνελεύσεως, ότι ευρισκόμεθα πρό νέων δομικών μεταβολών και εξελίξεων εν ταις εν Δυτική Ευρώπη ορθοδόξοις ρουμανικαίς κοινότησιν.

*  *  *

Ταύτα τη Υμετέρα θεοτιμήτω Κορυφή ευλαβώς καθυποβάλλων, κατασπάζομαι την τιμίαν τε και χαριτόβρυτον Αυτής δεξιάν και υποδιατελώ,

εν Βενετία τη 25η Οκτωβρίου 1995,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμού

και υιϊκής αφθίτου ευγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Ιταλίας Σπυρίδων )
ΣΥΝΗΜ. 1

Μετάφρασις εκ της ρουμανικής

Εκ της “Ποιμαντικής Οδοιπορίας 1994” της Ορθοδόξου Ρουμανικής Μητροπόλεως Γερμανίας και Κεντρικής Ευρώπης

17 Σεπτ. (1994) : (Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεραφείμ) προήδρευσεν εν Ρώμη της γενικής συνελεύσεως των αντιπροσώπων των ρουμανικών ενοριών της Ιταλίας και Ελβετίας, οκτώ τον αριθμόν. Τη προτάσει αυτού η Συνέλευσις απεφάσισεν όπως ανυψώση την ιταλικήν Αρχιερατικήν Επιτροπείαν εις επίπεδον Επαρχιακού Συμβουλίου δια την Ιταλίαν και ιταλικήν Ελβετίαν της Αρχιεπισκοπής δια την Δυτικήν Ευρώπην. Ο εν Μιλάνω αιδεσιμολογιώτατος π. Traian Valdman εξελέγη Σύγκελλος (vicario).

____________________________

ΣΥΝΗΜ. 2

Μετάφρασις εκ της ρουμανικής

Εκ του σχεδίου του Καταστατικού Χάρτου

της Ρουμανικής Αρχιεπισκοπής Δυτικής Ευρώπης

Άρθρον 15.

Η Αρχιερατική Επιτροπεία/Συγκελλία αποτελεί εκκλησιαστικήν διοικητικήν περιφέρειαν, περιλαμβάνουσαν πλείονας ενορίας της αυτής Επαρχίας.

Η εδαφική έκτασις της Αρχιερατικής Επιτροπείας/Συγκελλίας καθορίζεται υπό της Επαρχιακής Συνελεύσεως, οριζούσης και τας αρμοδιότητας της Αρχιερατικής Επιτροπείας/Συγκελλίας.

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος/Σύγκελλος εξονομάζεται ή ανακαλείται υπό του Επισκόπου της Επαρχίας κατόπιν διαβουλεύσεων μετά των προϊσταμένων ενοριών ιερέων της εν προκειμένω Αρχιερατικής Επιτροπείας/Συγκελλίας.

____________________________

ΣΥΝΗΜ. 3

Μετάφρασις εκ της ρουμανικής

Εκ του Καταστατικού Χάρτου της εν Ρουμανία Ορθοδόξου Εκκλησίας

Άρθρον 92. Η Επαρχιακή Συνέλευσις αποτελείται εξ αντιπροσώπων του Κλήρου και των λαϊκών πιστών, κατ’ αναλογίαν (...)

Άρθρον 101. Τό Επαρχιακόν Συμβούλιον (=εκτελεστικόν όργανον της Επαρχιακής Συνελεύσεως) αποτελείται εκ του Επισκόπου ως προέδρου, του επαρχιακού Συγκέλλου (...)

Άρθρον 103. Ο Επίσκοπος ή Αρχιεπίσκοπος, εν τη εκπληρώσει των διοικητικών αυτού καθηκόντων, βοηθείται υπό του Επαρχιακού Συγκέλλου (...)