top

Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί δομικών μεταβολών στις ρουμανικές κοινότητες
της Δυτικής Ευρώπης

( 25 Οκτωβρίου 1995 )

Ἀρ. Πρωτ. 849/95

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ὑποβάλλω καθηκόντως τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ, ὅτι ὁ ὑπαγόμενος εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ρουμανίας καὶ ἐν τῷ ρωμαιοκαθολικῷ «Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ» τῆς πόλεως Regensburg τῆς Γερμανίας διαμένων καὶ ἑδρεύων Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Σεραφείμ, ἀπό τινος καὶ τοποτηρητὴς τῆς ἐν Παρισίοις ἑδρευούσης Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἀνύψωσε τὴν ἐν Μιλάνῳ ἀρχιερατικὴν τῆς τελευταίας ταύτης ἐπιτροπείαν εἰς συγκελλίαν (vicariato), ἔχουσαν δικαιοδοσίαν ἐπὶ τοῦ ἰταλικοῦ καὶ ἰταλο-ἑλβετικοῦ χώρου (συνημ. 1).

*  *  *

Κατὰ τὸν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας διακονοῦντα ρουμᾶνον ἱερομόναχον κ. Stefan Popa, διδάκτορα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ καλῶς τὰ τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας εἰδότα, ἡ ἐν λόγῳ ἀνύψωσις ἀποτελεῖ προαναγγελίαν ἱδρύσεως εἰς πρώτην μὲν φάσιν ἐπισκοπικῆς ἕδρας ἐξαρτωμένης ἐκ τῆς ὡς ἄνω ρουμανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, εἰς δευτέραν δὲ ἰδίας Μητροπόλεως ἢ Ἀρχιεπισκοπῆς ἑξούσης δικαιοδοσίαν ἐπὶ τοῦ ἰταλικοῦ καὶ ἰταλο-ἑλβετικοῦ χώρου.

Καὶ ὡς πρὸς τὰ τῆς πρώτης φάσεως, δέον ἵνα σημειωθῇ ὅτι κατὰ τὴν πραγματοποιηθησομένην προσεχῶς (25-26 Νοεμβρίου) ἐν Saint Cyprien τῆς Γαλλίας ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ εἰρημένου Σεβ. Μητροπολίτου πρώτην Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς ὡς ἄνω ρουμανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς θέλουσιν ἀφ’ ἑνὸς μὲν θεσμοθετηθῆ πλείονες ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ ἀρχιερατικαὶ ἐπιτροπεῖαι ἢ συγκελλίαι (συνημ. 2), καίπερ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὴ προβλέποντος τὸ πολλαπλοῦν τοῦ θεσμοῦ τούτου ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἐπαρχίᾳ (συνημ. 3), ἀφ’ ἑτέρου δὲ συζητηθῆ καὶ τὰ τῆς ἐκλογῆς βοηθοῦ ἐπισκόπου ταύτης (συνημ. 4).

Ὡς πρὸς τὰ τῆς δευτέρας φάσεως, δύναται ἵνα σημειωθῇ ἐνταῦθα ἡ κεκηρυγμένη θέσις τόσῳ τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ρουμανίας, ὅσῳ καὶ τῆς αὐτόθι Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας, αἵτινες ἀπό τινος ἐπιδιώκουσιν ἐπιμόνως τὴν ἵδρυσιν ἰδιαιτέρας ἐν Ἰταλίᾳ ρουμανικῆς Μητροπόλεως, ἱκανῆς πρὸς παρακολούθησιν τῶν ποικίλων καὶ πολλαπλῶν ποιμαντικῶν προβλημάτων τοῦ διαρκῶς αὐξανομένου ἀριθμοῦ τῶν ἐκ Ρουμανίας μεταναστῶν, ἀνερχομένων ἤδη εἰς εἴκοσι περίπου χιλιάδας (20.000) καθ’ ὅλην τὴν χώραν.

Ὅπως ποτ’ ἂν ᾖ καὶ ἀσχέτως πρὸς τὸ καθ’ ὑπόθεσιν ὑπάρχον σχέδιον ἱδρύσεως ἰδίας ἐν Ἰταλίᾳ ρουμανικῆς Μητροπόλεως ἐν τῷ ἐγγὺς ἢ ἀπωτέρῳ μέλλοντι, βέβαιον τυγχάνει, ὡς προκύπτει καὶ ἐκ τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς ὡς ἄνω συνελεύσεως, ὅτι εὑρισκόμεθα πρὸ νέων δομικῶν μεταβολῶν καὶ ἐξελίξεων ἐν ταῖς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ὀρθοδόξοις ρουμανικαῖς κοινότησιν.

*  *  *

Ταῦτα τῇ Ὑμετέρᾳ θεοτιμήτῳ Κορυφῇ εὐλαβῶς καθυποβάλλων, κατασπάζομαι τὴν τιμίαν τε καὶ χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιὰν καὶ ὑποδιατελῶ,

ἐν Βενετίᾳ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 1995,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἰταλίας Σπυρίδων )
ΣΥΝΗΜ. 1

Μετάφρασις ἐκ τῆς ρουμανικῆς

Ἐκ τῆς “Ποιμαντικῆς Ὁδοιπορίας 1994” τῆς Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Μητροπόλεως Γερμανίας καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης

17 Σεπτ. (1994) : (Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεραφεὶμ) προήδρευσεν ἐν Ρώμῃ τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ρουμανικῶν ἐνοριῶν τῆς Ἰταλίας καὶ Ἑλβετίας, ὀκτὼ τὸν ἀριθμόν. Τῇ προτάσει αὐτοῦ ἡ Συνέλευσις ἀπεφάσισεν ὅπως ἀνυψώσῃ τὴν ἰταλικὴν Ἀρχιερατικὴν Ἐπιτροπείαν εἰς ἐπίπεδον Ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ ἰταλικὴν Ἑλβετίαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διὰ τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην. Ὁ ἐν Μιλάνῳ αἰδεσιμολογιώτατος π. Traian Valdman ἐξελέγη Σύγκελλος (vicario).

____________________________

ΣΥΝΗΜ. 2

Μετάφρασις ἐκ τῆς ρουμανικῆς

Ἐκ τοῦ σχεδίου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου

τῆς Ρουμανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Δυτικῆς Εὐρώπης

Ἄρθρον 15.

Ἡ Ἀρχιερατικὴ Ἐπιτροπεία/Συγκελλία ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικὴν διοικητικὴν περιφέρειαν, περιλαμβάνουσαν πλείονας ἐνορίας τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας.

Ἡ ἐδαφικὴ ἔκτασις τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας/Συγκελλίας καθορίζεται ὑπὸ τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνελεύσεως, ὁριζούσης καὶ τὰς ἁρμοδιότητας τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας/Συγκελλίας.

Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος/Σύγκελλος ἐξονομάζεται ἢ ἀνακαλεῖται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐπαρχίας κατόπιν διαβουλεύσεων μετὰ τῶν προϊσταμένων ἐνοριῶν ἱερέων τῆς ἐν προκειμένῳ Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας/Συγκελλίας.

____________________________

ΣΥΝΗΜ. 3

Μετάφρασις ἐκ τῆς ρουμανικῆς

Ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἄρθρον 92. Ἡ Ἐπαρχιακὴ Συνέλευσις ἀποτελεῖται ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Κλήρου καὶ τῶν λαϊκῶν πιστῶν, κατ’ ἀναλογίαν (...)

Ἄρθρον 101. Τὸ Ἐπαρχιακὸν Συμβούλιον (=ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνελεύσεως) ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ Ἐπισκόπου ὡς προέδρου, τοῦ ἐπαρχιακοῦ Συγκέλλου (...)

Ἄρθρον 103. Ὁ Ἐπίσκοπος ἢ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῶν διοικητικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, βοηθεῖται ὑπὸ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συγκέλλου (...)