Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί αναβολής συνεδρίασης του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου

( 9 Αὐγούστου 1998 )

Ἀρ. Πρωτ. 112/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καὶ θειότατε Πάτερ καὶ Δεσπότα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ Κορυφῇ, ὅτι ἡ διὰ τοῦ ἐν ἀντιγράφῳ ἐπισυναπτομένου ᾧδε τηλεγραφήματος διαβιβασθεῖσά μοι σεπτὴ Πατριαρχικὴ ἐντολή, ὅπως ἀναβληθῇ ἡ προγραμματισθεῖσα συνεδρίασις τοῦ προσφάτως καὶ συνῳδὰ τῷ Συντάγματι καὶ τοῖς λοιποῖς Κανονισμοῖς τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἀνασυγκροτηθέντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου, ἐκτελεσθήσεται πιστῶς.

Πρὸς τούτοις καθηκόντως γνωρίζω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ, ὅτι διὰ τῆς ἀποφάσεως ταύτης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἀναστέλλονται αὐτομάτως καὶ κατ’ ἀνάγκην πᾶσαι αἱ μὴ ἐπιδεχόμεναι χρονικὴν ἀναβολὴν νομικῆς καὶ τραπεζικῆς φύσεως ἐνέργειαι καὶ συναλλαγαὶ τῆς Ι. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἅτε δὴ τῆς παλαιᾶς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου ἀδυνατούσης ἵνα λειτουργήσῃ κατὰ παράτασιν, λόγῳ τῆς συστηματικῆς ἀρνήσεως μελῶν τινων αὐτῆς (π. χ. Ἑλένης Χατζηγιαννάκη-Bender καὶ James Argyros, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς παρεκκλησιαστικῆς ὀργανώσεως GOAL) ὅπως ἀνταποκριθῶσιν εἰς βασικώτατα καθήκοντα αὐτῶν (π. χ. εἰς συνυπογραφὴν ἐπισήμως ληφθεισῶν καὶ ἀμέσως ἐκτελεστέων ἀποφάσεων), νέας δὲ Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς μὴ δυναμένης, ὡς ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἀναβολῆς, ἵν’ ἐκλεγῇ ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καὶ ὡς οἷόν τε τάχιον ἀναλάβῃ τὰ καθήκοντα αὐτῆς.

Σημειωθήτω, ὅτι, λόγῳ τῆς ἀρνήσεως τῶν ὡς ἄνω μνημονευθέντων ὅπως ἀνταποκριθῶσιν εἰς τὰ καθήκοντα αὐτῶν, ἡ Ι. Ἀρχιεπισκοπὴ ἠναγκάσθη κατὰ τὸν παρελθόντα μῆνα Ἰούλιον ἵνα προβῇ εἰς χρῆσιν τῶν κεφαλαίων τοῦ Ταμείου Συντάξεως Κληρικῶν ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως ἄνευ μεγάλης καθυστερήσεως καταβάλῃ τοὺς μισθοὺς τῶν ἑκατὸν περίπου ὑπαλλήλων αὐτῆς. Τοῦτο, καθιστάμενον εὐρυτέρως γνωστόν, δύναται βεβαίως ἵνα προκαλέσῃ ἐν τοῖς κύκλοις τῶν κληρικῶν ἡμῶν ἀγανάκτησιν οὐ μικρὰν καὶ περιττὴν ἀναστάτωσιν.

Δέον ὡσαύτως ἵνα τονισθῇ, ὅτι ἡ Ι. Ἀρχιεπισκοπὴ ἀναγκάζεται μεταξὺ ἄλλων πολλῶν ἀλλά, κυρίως καὶ πρωτίστως, ἵν’ ἀναστείλῃ τὴν ἀπαιτουμένην ἐπίσημον αὐτῆς σύμπραξιν εἰς τὴν αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης ἀναληφθεῖσαν πρωτοβουλίαν πρὸς ἄμεσον τερματισμὸν τῆς περαιτέρω ἐπιζημίου καὶ παρανόμου χρήσεως τοῦ ἐξ 130.000 διευθύνσεων ἀρχιεπισκοπικοῦ ταχυδρομικοῦ καταλόγου ὑπὸ τῆς ὑποκλεψάσης καὶ παρανόμως τοῦτον χρησιμοποιησάσης παρεκκλησιαστικῆς ὀργανώσεως GOAL.

Θεωρῶν χρέος ἐκ τῶν μᾶλλον ἐπιβαλλομένων, ὅπως συνυποβάλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τὰς πολλοῖς ἀγνώστους καὶ ἄκρως ἐμπιστευτικοῦ χαρακτῆρος λεπτομερείας ταύτας, κατασπάζομαι τὴν τιμίαν τε καὶ χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιὰν καὶ ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 9ῃ Αὐγούστου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )