Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί διεύρυνσης του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου

( 22 Οκτωβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 200/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καὶ θειότατε Πάτερ καὶ Δεσπότα,

Εὐλαβῶς ὑποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τὸ κείμενον προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, καθ’ ἥν, ἐγκρίσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, θέλει διευρυνθῆ τὸ διοικητικόν τοῦτο ὄργανον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κατὰ εἴκοσι (20) μέλη. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐλήφθη ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου συμπεριληφθῶσι καὶ παλαιά τινα μέλη αὐτοῦ, ὑπηρετήσαντα ἐπὶ ἔτη ἢ καὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ καὶ προσενεγκόντα πολυτίμους τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπηρεσίας, ἀλλ’ ἀποκλεισθέντα κατ' ἀνάγκην ἀπ' αὐτοῦ λόγῳ τοῦ προσφάτου καὶ κατὰ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς περιορισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσι (120) εἰς ἑβδομήκοντα (70).

Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου θέλει τεθῆ εἰς ἐφαρμογήν κατόπιν τυχὸν ἐγκρίσεως αὐτῆς ὑπὸ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τὰς θεοπειθεῖς δὲ Αὐτῆς εὐχάς καὶ εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τὴν τιμίαν τε καὶ χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιὰν καὶ ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 22ᾳ Ὀκτωβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ

καὶ υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )