top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί διορισμού του πρωτοπρεσβύτερου Αλέξανδρου Λεοντή,
τέως Γενικού Αρχιερατικού Επίτροπου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

( 9 Σεπτεμβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 150/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Λόγου γενομένου προσφάτως περί τῆς ἀπό πολλοῦ ποθητῆς διευθετήσεως τοῦ εἰσέτι ἐκκρεμοῦντος θέματος τοῦ διορισμοῦ τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Λεοντῆ, τέως Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὑποβάλλω ὀφειλετικῶς τἀκόλουθα:

Τῷ πρωτοπρεσβυτέρῳ Ἀλεξάνδρῳ Λεοντῇ, ἐγκαταλείψαντι πρό ἔτους τήν ὡς ἄνω ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς θέσιν αὐτοῦ, ἐδόθη τότε ἡ ἐγγύησις, ὅτι ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή ἤθελεν ἀναλάβει τά τῆς μισθοδοσίας αὐτοῦ μέχρι καί τοῦ διορισμοῦ αὐτοῦ εἰς κοινότητα δυναμένην ἵν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τάς ἔστω καί ὑπερβολικάς οἰκονομικάς αὐτοῦ ἀπαιτήσεις.

Ἔκτοτε ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή παρέσχε τῷ πρωτοπρεσβυτέρῳ Ἀλεξάνδρῳ Λεοντῇ τήν δυνατότητα ἵνα διακονήσῃ ἐν μεγάλαις καί ὁπωσδήποτε οὐκ εὐκαταφρονήτοις κοινότησιν, ὡς τῆς Ἀτλάντας, τοῦ Houston (TX) ὅπου διακονεῖ ὁ υἱός αὐτοῦ ἱερολογιώτατος κ. Μάρκος, τῆς Suracuse (NY) καί τοῦ ἐν Νέᾳ Ἰερσέῃ Cherry Hill. Ὁ ἐν λόγῳ πρωτοπρεσβύτερος ἀπέρριψε παντελῶς τάς παρασχεθείσας αὐτῷ δυνατότητας ταύτας, ἀπαιτῶν, ὅπως ἡ Ἀρχιεπισκοπή διορίσῃ τοῦτον εἴτε εἰς τήν προτέραν αὐτοῦ ἐν Westfield (NJ) ἱερατικήν θέσιν, εἴτε εἰς τήν ἐν Tenafly (NJ) πλησιόχωρον κοινότητα, μεταθέτουσα τούς ἱερεῖς αὐτῶν.

Ὡσαύτως ἠρνήθη, ὅπως προσωρινῶς καί μέχρις ὁριστικῆς τακτοποιήσεως αὐτοῦ ὑπηρετήσῃ ἐν ἄλλαις πλησιοχώροις κοινότησι τῆς Νέας Ὑόρκης, ἤτοι ταῖς ἐν Southhampton ἤ Washington Heights, ἐπί τῷ συγκεκριμένῳ τέλει, ὅπως, τῇ συνεργασίᾳ τῶν κοινοτήτων τούτων, μειωθῶσι πως αἱ πρός αὐτόν ἀδικαιολόγητοι καί ἐν τῷ προϋπολογισμῷ ἀκάλυπτοι παραμένουσαι χορηγήσεις ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Ταμείου.

Ἡ ἐπανειλημμένως ἐκδηλωθεῖσα ἄρνησις τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Λεοντῆ, ὅπως συνδράμῃ ἐν τούτῳ τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ, ἐπεβάρυνε ταύτην δι’ ἑκατόν καί τεσσαράκοντα περίπου χιλιάδας ($140.000) δολλαρίων (πρός κάλυψιν τοῦ μισθοῦ, τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως, τῆς συντάξεως καί τῶν ἐξόδων ἀγορᾶς καί συντηρήσεως τοῦ αὐτοκινήτου αὐτοῦ) κατά τό ἀπό 1ης Μαϊου 1997 μέχρι 1ης Ἰουνίου 1998 χρονικόν διάστημα.

Ἐθεωρήθη ὅθεν σκόπιμον, ὅπως ὁ ἐν λόγῳ πρωτοπρεσβύτερος διορισθῇ εἰς τήν ὁσονούπω κενωθησομένην θέσιν τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς ὡς ἄνω ἑλληνορθοδόξου ἐν Tenafly (NJ) Κοινότητος, καίτοι τό συμβούλιον αὐτῆς ἐξεδήλωσεν ἤδη τήν ἐν προκειμένῳ ἀντίθεσιν αὐτῆς.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )