top

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
26ης Ἰανουαρίου 1999

Ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ

Προεδρεύοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Σπυρίδωνος καί παρόντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κρήνης καί Προέδρου Ἐπισκοπῆς Σικάγου κ. Ἰακώβου, Δαρδανελλίων καί Προέδρου Ἐπισκοπῆς Ἁγ. Φραγκίσκου κ. Ἀντωνίου, Αἴνου καί Προέδρου Ἐπισκοπῆς Πιττσβούργου κ. Μαξίμου, Ἀνέων καί Προέδρου Ἐπισκοπῆς Βοστώνης κ. Μεθοδίου καί Προικονήσου καί Προέδρου Ἐπισκοπῆς Ντένβερ κ. Ἠσαϊου, ἀρχιγραμματεύοντος δέ, κατ’ εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Προέδρου καί συναινέσει τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μελόης κ. Φιλοθέου, ἤρξατο ἡ συνεδρία διά προσευχῆς.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ἐξήγησεν κατ’ ἀρχήν, ὅτι σκοπός τῆς ἐκτάκτου συνεδρίας εἶναι ἡ ἐκπλήρωσις τῆς σεπτῆς ἐντολῆς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἐξετασθῶσι τά ἐν καιρῷ διατυπωθέντα αἰτήματα τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐπιλυθῶσι τά τυχόν ὑπάρχοντα προβλήματα καί συνεχισθῇ ἀπροσκόπτως τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας.

Οὕτως ἀνεφέρεν ὁ Σεβ. Πρόεδρος ὡς θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τά ἑξῆς δύο:

*  Κατάρτισις καταλόγου ἐκλογίμων πρός Ἀρχιερατείαν, πρός πλήρωσιν τῶν χηρευουσῶν Ἐπισκοπῶν Ντητρόϊτ, Νέας Ἰερσέης καί Ἀτλάντας.

*  Τά ἐν καιρῷ διατυπωθέντα αἰτήματα τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, δηλώσας, ὅτι καλόν εἶναι νά περιορισθῇ ἡ Ι. Ε. Σύνοδος εἰς τήν ἐξέτασιν τῶν δύο τούτων θεμάτων, μετά τήν ἐξάντλησιν δέ τούτων θά ἠδύναντο ἵνα θιγῶσι καί ἄλλα τυχόν ὑπάρχοντα τοιαῦτα.

Μετά τήν διανομήν τοῦ καταλόγου τῶν ὀνομάτων τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ὑποψηφίων, ὁ Σεβ. Πρόεδρος καλεῖ τόν Θεοφιλέστατον ἀρχιγραμματεύοντα ὅπως ἀναγνώση ἕν πρός ἕν τά ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων, προτρέπεται δέ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὅπως προβῶσιν εἰς σχόλια σχετιζόμενα πρός τά τυπικά ἑνός ἐκάστου τῶν ὑποψηφίων προσόντα.

1. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ἀποστολόπουλος. Ἐσημειώθη, ὅτι, καίτοι ὁ ἐν λόγῳ ἔχει πρόβλημα ὑγείας, κέκτηται ἐν τούτοις τά τυπικά προσόντα.
2. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Μπακάκος. Παρετηρήθη, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ τυγχάνει φιλήσυχος καί ἐργατικός, κέκτηται δέ πρός τούτοις καί τά τυπικά προσόντα.
3. Ἀρχιμ. Σύλβεστρος Μπερμπέρης. Παρετηρήθη, ὅτι, καίτοι ὁ ἐν λόγῳ διέπρεψεν εἰς Κοινότητας καί διηκόνησεν εὐδοκίμως καί εἰς τήν Ἀκαδημίαν Ἁγίου Βασιλείου, ἐν τούτοις ὡς μή ἔχων δίπλωμα ἀναγνωρισμένης Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
4. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωνσταντίνου. Παρετηρήθη, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ, ὑπηρετῶν εὐδοκίμως ἐν Καλιφορνίᾳ, χαίρει καλῆς φήμης καί ὁμιλεῖ ἄριστα τήν ἑλληνικήν, κέκτηται δέ πρός τούτοις τά τυπικά προσόντα.
5. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κωνστάντιος. Παρετηρήθη, ὅτι στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
6. Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Κοτσώνης. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
7. Ἀρχιμ. Βασίλειος Φλιώνης. Παρετηρήθη, ὅτι ὁμιλεῖ ὡς ἄριστα τήν ἑλληνικήν καί ὑπηρετεῖ εὐδοκίμως, κέκτηται δέ πρός τούτοις τά τυπικά προσόντα.
8. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Γκανάς. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
9. Ἀρχιμ. Νικόλαος Graff. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
10. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Χαιρόπουλος. Παρετηρήθη, ὅτι τυγχάνει λαμπρός κληρικός, κέκτηται δέ πρός τούτοις τά τυπικά προσόντα.
11. Ἀρχιμ. Νικόλαος Hughes. Παρετηρήθη, ὅτι καίπερ μεταπηδήσας ἀπό δικαιοδοσίας εἰς δικαιοδοσίαν, κέκτηται πάντα τά τυπικά προσόντα.
12. Ἀρχιμ. Δημήτριος Καντζάβελος. Παρετηρήθη, ὅτι τυγχάνει καλός κληρικός, ἔχει διοικητικάς ἱκανότητας καί γνωρίζει τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, κέκτηται δέ τά τυπικά προσόντα.
13. Ἀρχιμ. Γαβριήλ Καράμπης. Παρετηρήθη, ὅτι τυγχάνει καλός κληρικός μετ’ ὀργανωτικῶν ἱκανοτήτων, κέκτηται δέ τά τυπικά προσόντα.
14. Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Κιλές. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
15. Ἀρχιμ. Λουκᾶς Kontgas. Παρετηρήθη, ὅτι, καίτοι κατηγορήθη ὑπ’ αὐτῆς ταύτης τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
16. Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Κουρούνης. Παρετηρήθη, ὅτι διακονεῖ εὐδοκίμως καί τυγχάνει μουσικολογιώτατος καί γνώστης τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, κέκτηται δέ τυπικά προσόντα.
17. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κουτσάκης. Παρετηρήθη, ὅτι στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
18. Ἀρχιμ. Ἰερόθεος Μαρκόπουλος. Παρετηρήθη, ὅτι στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
19. Ἀρχιμ. Κύριλλος Μαρκόπουλος. Παρετηρήθη, ὅτι στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
20. Διάκονος Γεράσιμος Μιχαλέας. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
21. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Παρόπουλος. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
22. Ἀρχιμ. Νικόλαος Pissare. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
23. Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Ρωμέος. Παρετηρήθη, ὅτι στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
24. Ἀρχιμ. Μιχαήλ Rymer. Παρετηρήθη, ὅτι, καίπερ ἀσθενικῆς κράσεως, κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
25. Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σκορδέλλος. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
26. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Τράβης. Παρετηρήθη, ὅτι καίτοι ἔχει προβληματικήν συμπεριφοράν, κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
27. Ἀρχιμ. Μελέτιος Webber. Παρετηρήθη, ὅτι καίτοι τυγχάνει καλός κληρικός καί γνωρίζει καλῶς τήν ἑλληνικήν, στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
28. Ἀρχιμ. Σάββας Ζεμπίλλας. Παρετηρήθη, ὅτι τυγχάνει καλῶς κατηρτισμένος, κέκτηται δέ πρός τούτοις τά τυπικά προσόντα.
29. Ἀρχιμ. Κυπριανός Μπουμπούτσης. Παρετηρήθη, ὅτι καίτοι τυγχάνει καλός κληρικός καί γνωρίζει καλῶς τήν ἑλληνικήν, στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων, ὡς μή συμπληρώσας πενταετίαν ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς.
30. Ἱερομόναχος Ἀναστάσιος Καραμπόα. Παρετηρήθη, ὅτι καίτοι τυγχάνει φιλάσθενος, κέκτηται πάντα τά τυπικά προσόντα.
31. Ἱερομόναχος Σταυροφόρος Μαμαίας. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
32. Ἱερομόναχος Κωνσταντῖνος Μερσίνας. Παρετηρήθη, ὅτι κέκτηται τά τυπικά προσόντα.
33. Ἱερομόναχος Γαβριήλ Νικολάου. Παρετηρήθη, ὅτι, ὡς μή ἔχων πτυχίον Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς, στερεῖται τῶν τυπικῶν προσόντων.
34. Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Steve. Παρετηρήθη, ὅτι καίπερ ἔχων προβλήματα ὑγείας, κέκτηται τά τυπικά προσόντα.

Συζητήσεως εἶτα γενομένης περί τῶν Θεοφιλεστάτων Βοηθῶν Ἐπισκόπων Ὀλύμπου, Τρωάδος, Ξάνθου καί Κομάνων, παρετηρήθη, ὅτι πάντες οὗτοι συγχάνουσιν ὑποψήφιοι κατά τάς προσεχεῖς ἐκλογάς πρός πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω χηρευουσῶν Ἐπισκοπικῶν ἑδρῶν.

Περατωθείσης τῆς συζητήσεως ἐπί τῶν ἐκλογίμων, ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη ὅπως ἐν ἀναλόγοις περιπτώσεσιν ἐν τῷ μέλλοντι ζητῶνται καί τά δικαιολογητικά παρ’ ἑκάστου ἀγάμου κληρικοῦ.

*  *  *

Ἐξαντληθέντος τοῦ πρώτου θέματος τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, ἤρξατο ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ δευτέρου θέματος, ἤτοι τοῦ τῶν ἐν καιρῷ διατυπωθέντων αἰτημάτων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν.

Ὁ Σεβ. Πρόεδρος ἐκάλεσε τούς ἁγίους συνέδρους, ὅπως καταρτίσωσι κατάλογον μετά τῶν πρός ἱκανοποίησιν αἰτημάτων αὐτῶν, ἐπί τῷ τέλει ὅπως καταστῇ δυνατός ἀνοικτός τις διάλογος.

Λαβών τόν λόγον ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων ἐξήγησεν, ὅτι οἱ Μητροπολῖται οὐδέν ζητοῦσι περισσότερον τῶν ὅσων διακελεύονται οἱ Ἱεροί Κανόνες καί τό Σύνταγμα τοῦ 1977, προσθέσας ὅτι μᾶλλον πρόκειται ἐνταῦθα περί παρεξηγήσεως, χρειάζονται δέ ἁπλῶς διευκρινήσεις ἐπί τινων ζητημάτων.

Κατά τόν Ἅγιον Κρήνης, τό ὅλον ζήτημα παρουσιάσθη ὡς νά ἐπρόκειτο περί φιλαρχίας τῶν Ἀρχιερέων καί διαστάσεως μεταξύ τοῦ Πρώτου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τουθ’ ὅπερ τυγχάνει ἀναληθές παρά τήν ἐν προκειμένῳ ἐπιμονήν τοῦ ὁμογενειακοῦ Τύπου.

Ὁμιλῶν καί αὖθις ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων εἶπεν, ὅτι ὁ Τύπος δίδει τήν ἐσφαλμένην ἐντύπωσιν, ὅτι οἱ Μητροπολῖται ἀντιπολιτεύονται τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον, τοῦθ’ ὅπερ δέν ἀληθεύει, καθότι οὗτοι δέν ἐπιζητοῦσιν ἐξουσίαν, ἀλλά τά τούτοις ἀνήκοντα, ὡς εἶναι αἱ Χειροτονίαι Κληρικῶν καί τά Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν, διαβεβαιώσας ὅτι οὐδεμίαν ἔχουσιν οἱ Μητροπολῖται πρόθεσιν ὅπως ἀφαιρέσωσιν ἐξουσίας ἀπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἐπιδιώκουσιν τήν ἐν εἰρήνῃ συνεργασίαν μετ' αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἅγιος Αἴνου ὑπεγράμμισεν, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὁ Πρῶτος, τόν ὁποῖον ἀναγνωρίζομεν, διότι οὐδέν ἄνευ τοῦ Πρώτου γίνεται καί οὐδέν ὁ Πρῶτος πράττει ἄνευ τῶν ἄλλων. Ἐτόνισεν ὡσαύτως τήν ἀνάγκην τηρήσεως τοῦ Συντάγματος καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων τόσῳ ἐν τοῖς τῆς Ἱ. Ε. Συνόδου, ὅσῳ καί τῇ λοιπῇ ἐκκλησιαστικῇ διοικήσει, μή παραλείψας ὅπως ἀναφερθῇ καί εἰς τάς τοπικάς παραδόσεις τῆς ἐνταῦθα Ἐκκλησίας, αἵτινες δέον ἵνα ἀκολουθηθῶσι.

Μετά ταῦτα ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων, τονίζων τάς ἰδιαιτερότητας τῆς ἐνταῦθα Ἐκκλησίας καί τήν συναφῆ ἀνάμιξιν τῶν λαϊκῶν εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην ἵνα κατά τήν κατάρτισιν τοῦ νέου Συντάγματος ἀκουσθῶσιν αἱ φωναί ὅλων, τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καί τῶν λαϊκῶν. Ὡσαύτως ὑπεγράμμισεν τήν ἀνάγκην ὅπως συνταχθῇ Κανονισμός Λειτουργίας τῆς Ἱ. Ε. Συνόδου καί τῶν διαφόρων ἐπιτροπῶν αὐτῆς.

Ἐπηκολούθησεν ἡ παρέμβασις τοῦ Ἁγίου Κρήνης, καθ’ ὅν τά σημερινά προβλήματα ὀφείλονται εἰς τό ἐκτεταμένον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, διό καί ἡ Μητροπολιτοποίησις τῶν ἐπισκοπῶν δέν ἀποτελεῖ ἐν τῇ πραγματικότητι διαίρεσιν αὐτῆς, καθότι ἡ ἑνότης αὐτῆς παραμένει ἄθικτος, ἀκολουθουμένων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τοῦ Συντάγματος καί τῶν Κανονισμῶν, ὁ δέ Πρῶτος οὐδενός στερεῖται καί οἱ Μητροπολῖται φέρουσιν οὕτω μεγαλυτέραν εὐθύνην.

Κατά τήν ἄποψιν τοῦ Ἁγίου Δαρδανελλίων, τό πρόβλημα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἔγκειται εἰς τό ἰσχῦον Σύνταγμα.

Εἰς ταῦτα ἀπαντῶν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος, διαβεβαίωσε τούς ἁγίους Συνέδρους, ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία θέλει καταβάλει πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν ὅπως παράσχῃ τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Σύνταγμα σύμφωνον πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν.

Κατακλείων ὁ Σεβ. Πρόεδρος ἐζήτησε παρά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων τόν κατάλογον τῶν αἰτημάτων αὐτῶν, ὅν καί παρουσιάζει ὁ Σεβ. Ἅγιος Αἴνου, ἔχοντα ὡς ἀκολούθως:

Κατάλογος Θεμάτων πρός μελέτην ὑπό
τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου, τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων (Μητροπολιτῶν)

1) Ἀποκατάστασις τῶν ἀπολυθέντων τεσσάρων ἱερέων-καθηγητῶν τῆς Σχολῆς.
2) Παῦσις διώξεως τῶν ὑπογραψάντων τήν “ἐπιστολήν” 105 ἱερέων.
3) Παῦσις ἐφέσεως κατά τῆς GOAL.
4) Περιορισμός τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου εἰς τά τῆς Μονῆς αὐτῶν.
5) Σχέσεις Συνόδου πρός τά ἄλλα Ἀρχιεπισκοπικά διοικητικά σώματα (Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον, Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή,
Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον Πρεσβυτέρων).
6) Οἱ Μητροπολῖται ὡς μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου.
7) Παῦσις τῶν διαιρέσεων εἰς Ἀρχιεπισκοπικούς καί Ἀντιαρχιεπισκοπικούς, Ἕλληνας καί Ἀμερικανούς, πρώτης καί δευτέρας κατηγορίας μελῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κ.τ.λ.
8) Μελέτη τοῦ θέματος τοῦ “Φονταμενταλισμοῦ” (Fundamentalism).
9) Μελέτη τοῦ θέματος τοῦ Μοναχισμοῦ.
10) Ἐπίτασις καλῶν σχέσεων μέ ἄλλους Ὀρθοδόξους (Ligonier B΄).
11. Ἐνίσχυσις “Ἡγεσία 100” καί ἀποκατάστασις τῆς ἐμπιστοσύνης αὐτῆς εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν.
12) Ἐντύπωσις (perception) ἀφορῶσα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον (“ἐκδικητικότης, παράνοια, ἔλλειψις ἀγάπης, καί κατανοήσεως, συμπαθείας πρός τούς διαφωνοῦντας καί ἐλευθέρως ἐκφράζοντας, τήν γνώμην αὐτῶν.

Ἐξαντληθέντων οὕτω τῶν θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ἀποφασίζεται ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινωθέντος τῆς Ἱ. Ε. Συνόδου, περιγράφοντος κατά τρόπον γενικόν τά τῆς ἐκτάκτου ταύτης συνεδρίας αὐτῆς.

Ἡ ἔκτακτος αὕτη συνεδρία τῆς Ἱ. Ε. Συνόδου ἔληξε, ὡς εἴθισται, διά προσευχῆς.