top

Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνος
έκθεση προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
για το Θεολογικό Σεμινάριο του Αγίου Βλαδίμηρου
"Η Ορθοδοξία εν Βορείω Αμερική σήμερον"

( 19 Ιουλίου 1994 )

Αριθμ. Πρωτ. 566/94

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κυρίω μοι κυρίω Βαρθολομαίω,

προσκυνητώς.

Παναγιώτατε και θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Εκπληρώσας την ην ανέθηκέ μοι η Μήτηρ Εκκλησία αποστολήν, όπως εκπροσωπήσω αυτήν εις το οργανωθέν υπό του Ορθοδόξου Θεολογικού Σεμιναρίου του Αγίου Βλαδιμήρου συνέδριον επί του θέματος “Η Ορθοδοξία εν Βορείω Αμερική σήμερον” (20 - 24 Ιουνίου 1994), σπεύδω ίνα καθυποβάλω τη Υμετέρα σεπτή Κορυφή τακόλουθα :

Ο ευλαβώς υποσημειούμενος, προερχόμενος εξ Ιταλίας, αφίκετο εις Νέαν Υόρκην κατά τας πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας της 22ας Ιουνίου ε. έ. Άμα τη αφίξει αυτού επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εις ην και αυθημερόν μετέβη, γενόμενος δεκτός, εκ μέρους του απουσιάζοντος Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ιακώβου, υπό των Θεοφιλεστάτων Βοηθών τούτου Επισκόπων Μελόης κ. Φιλοθέου και Ολύμπου κ. Ανθίμου.

*  *  *

Τη πρωία της Παρασκευής, 24ης Ιουνίου, μετέβη ο γράφων εις το εν Crestwood Ορθόδοξον Θεολογικόν Σεμινάριον του Αγίου Βλαδιμήρου, ένθα παρέστη εις την εν τω ναϋδρίω αυτού και επί τη λήξει του ως άνω συνεδρίου τελεσθείσαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου, προκαθημένου της λεγομένης “Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αμερικής” (OCA, ήτοι της ποτε “Μετροπόλια”) πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεοδόσιος εχαιρέτισε και ησπάσθη εν τω μέσω του ναού τον υπό του Κοσμήτορος της Σχολής, αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Thomas Hopko, συνοδευόμενον Πατριαρχικόν Εκπρόσωπον, όστις και παρηκολούθησεν εν συνεχεία την Θείαν Λειτουργίαν από του Ιερού Βήματος.

Περατωθείσης της Θ. Λειτουργίας και πρό της διανομής του αντιδώρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεοδόσιος εξεφώνησε σύντομον λόγον, εν ώ καλωσώρισε τον εκπρόσωπον της Μητρός Εκκλησίας, και επέδωκεν αυτώ εικόνα του άρτι υπό της Εκκλησίας αυτού αγιοποιηθέντος Αλεξίου Toth, ως δώρον προς την Υμετέραν σεπτήν Κορυφήν.

Επηκολούθησεν η εν τη κάτωθεν του ναϋδρίου και καταμέστω ακροατών αιθούση ομιλία του Πατριαρχικού Εκπροσώπου επί του θέματος “Η ενότης της Ορθοδοξίας εν Βορείω Αμερική”, ής ομιλίας προηγήθη η υπό του Κοσμήτορος του Σεμιναρίου ανάγνωσις του επί τη περιστάσει ταύτη αποσταλέντος αυτώ σεπτού Πατριαρχικού Γράμματος. Εν τη εικοσαλέπτω ομιλία αυτού, ην παρηκολούθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεοδόσιος και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης κ. Πέτρος (OCA), ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος ετόνισεν, ως εικός, τον πρωτεύοντα και ιδιάζοντα όλως ρόλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν τη οικοδομή της περί ού ο λόγος ενότητος (συνημ. 1). Διεξήχθη ακολούθως ημίωρος τουλάχιστον ανοικτή συζήτησις, καθ’ ην οι ακροαταί υπέβαλλον τω ομιλητή ερωτήσεις, αναφερομένας κυρίως εις το θέμα της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της πορείας του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής, ιδίως δε εις το της αναβιώσεως της Ουνίας εν Ουκρανία, Τσεχοσλοβακία και αλλαχού, εις ἃς ερωτήσεις και ο υποσημειούμενος προσεπάθησεν όπως απαντήση ως οίον τε καταλληλότερον.

Μετά την ομιλίαν ταύτην παρετέθη επίσημον γεύμα εν τη τραπεζαρία του Σεμιναρίου, καθ’ ό, μετά σύντομον χαιρετισμόν του Κοσμήτορος, αντηλλάγησαν προπόσεις και αναμνηστικά δώρα μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου και του Πατριαρχικού Εκπροσώπου.

Η επίσκεψις του Πατριαρχικού Εκπροσώπου εις το Θεολογικόν Σεμινάριον του Αγίου Βλαδιμήρου έληξε δια συντόμου συνομιλίας διεξαχθείσης, εν τω γραφείω του Κοσμήτορος, μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου, του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Πέτρου και του Πρωτοσυγκέλλου του Μητροπολίτου αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Robert S. Kondratick αφ’ ενός και του Πατριαρχικού Εκπροσώπου αφ’ ετέρου, καθ’ ην και αύθις παρεκλήθη ο τελευταίος ούτος όπως υποβάλη τη Υμετέρα προσκυνητή Κορυφή τας θερμάς ευχαριστίας της Εκκλησίας αυτών επί τη τιμητική δι’ αυτήν αποστολή Πατριαρχικού Εκπροσώπου εις το ως άνω συνέδριον.

Ο ευλαβώς υποσημειούμενος συνηντήθη και αύθις μετά του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου τόσον εν τοις πλαισίοις της προς τιμήν του Πατριαρχικού Εκπροσώπου γενομένης εν Νέα Υόρκη και κάτωθι περιγραφομένης εκδηλώσεως του εβραϊκού Ιδρύματος “Appeal of Conscience”, όσον και κατά την εν Σικάγω λβ΄ Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν των Κοινοτήτων της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καθ’ ην τελευταίαν μάλιστα και εν τω πλαισίω του επισήμου “Μεγάλου Δείπνου” (Grand Banquet) αυτής απηύθυνεν ούτος έκκλησιν προς την Υμετέραν σεπτήν Κορυφήν, όπως καταστήση πρώτιστον Αυτής μέλημα την επίλυσιν του ακανθώδους προβλήματος της ενότητος των εν Αμερική Ορθοδόξων, αποτελούντος το κυριώτερον εμπόδιον εις την οικοδομήν και αύξησιν της αυτόθι Ορθοδόξου Εκκλησίας.

*  *  *

Τη Τρίτη, 28η Ιουνίου, ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος εδέχθη εν τω ξενοδοχειακώ αυτού καταλύματι την επίσκεψιν του Πρωτοσυγκέλλου του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Robert S. Kondratick. Κατά την επίσκεψιν ταύτην ο αιδεσιμολογιώτατος α) παρεκάλεσε και αύθις όπως υποβληθώσι τη Υμετέρα σεπτή Κορυφή αι διάπυροι ευχαριστίαι του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου επί τη αποστολή Εκπροσώπου Αυτής εις το ως άνω συνέδριον· β) εξέθεσε τα του θέματος των σχέσεων της Εκκλησίας αυτού προς την Ι. Αρχιεπισκοπήν Αμερικής, εκφράσας σοβαρόν παραπόνον επί τη “υπεροπτική και περιφρονητική”, ως επί λέξει είπε, συμπεριφορά της τελευταίας ταύτης έναντι εκείνης· γ) επέδωκε τω υποσημειουμένω θήκην μετά δυο εγκολπίων και σταυρού, ως δώρον προσωπικόν του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου προς την Υμετέραν προσκυνητήν Παναγιότητα.

*  *  *

Κατά την εν Νέα Υόρκη δεκαήμερον παραμονήν αυτού ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος ετιμήθη εξαιρετικώς εκ μέρους του υπό τον σοφολογιώτατον Ραββίνον κ. Arthur Schneir εβραϊκού Ιδρύματος “Appeal of Coscience”, παραθέσαντος προς τιμήν αυτού επίσημον “οικουμενικόν γεύμα”, εις ὃ παρέκαθησαν περί τα εξήκοντα και πέντε εξέχοντα μέλη διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλεως, μεταξύ των οποίων ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ιάκωβος και ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Θεοδόσιος.

Κατά τους ανταλλαγέντας επί τη περιστάσει ταύτη λόγους ο μέν σοφολογιώτατος Ραββίνος κ. Schneier εμνήσθη ευφήμως της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος και της αποφασιστικής συμβολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την επιτυχίαν του εν Πόλει κατά Φεβρουάριόν ε. έ. συγκληθέντος και από κοινού οργανωθέντος διεθνούς Συνεδρίου επί της Ειρήνης και Ανεξιθρησκείας, ο δε Πατριαρχικός Εκπρόσωπος ανεφέρθη εις την σύμπτωσιν Χριστιανισμού και Εβραϊσμού εν τοις καιρίοις της περί “εικόνος και ομοιώσεως” διδασκαλίας αυτών, καθιστώσαν σήμερον δυνατήν και την από κοινού δράσιν εν τη προαγωγή της ιεράς υποθέσεως της θρησκευτικής ελευθερίας, τονίσας άμα και την εν προκειμένω θετικήν και μεγάλην συνδρομήν του σοφολογιωτάτου και του υπ’ αυτόν Οργανισμού.

*  *  *

Εν Νέα Υόρκη επεσκέφθησαν τον Πατριαρχικόν Εκπρόσωπον εξέχοντα μέλη του ελληνορθοδόξου Κλήρου και της Ομογενείας. Αι μετ’ αυτών συζητήσεις υπήρξαν διαφωτιστικού κυρίως χαρακτήρος, παρασχούσαι τω υποσημειουμένω την ευκαιρίαν όπως υπογραμμίση το αμέριστον και ανύστακτον ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ των εν Αμερική ελληνορθοδόξων αυτού τέκνων.

Σημειωθήτω ενταύθα η από πάσης πλευράς αποφασιστική συμβολή του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Καρλούτσου εις την επιτυχίαν της εν Νέα Υόρκη αποστολής του Πατριαρχικού Εκπροσώπου.

*  *  *

Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής παραδόξως πως έλαβεν αρνητικήν εν πολλοίς στάσιν επί των ως άνω εκδηλώσεων, εις ἃς συμμετέσχεν ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος.

Ούτω, προκειμένου μέν περί της εν τω Ορθοδόξω Θεολογικώ Σεμιναρίω του Αγίου Βλαδιμήρου ομιλίας του Πατριαρχικού Εκπροσώπου, η Ι. Αρχιεπισκοπή ενετείλατο κληρικοίς αυτής λαβούσι σχετικήν πρόσκλησιν, όπως μή παρευρεθώσιν εις την εκδήλωσιν ταύτην. Τούτο δέ, διότι αφ’ ενός μέν η παρουσία του Πατριαρχικού Εκπροσώπου - κατά τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κ. Ιάκωβον και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Βοστώνης κ. Μεθόδιον - θα ηδύνατο να γίνη αντικείμενον εκμεταλλεύσεως προς περισυλλογήν χρηματικών ποσών παρ’ ευπόρων ομογενών επ’ ωφελεία του οικονομικάς δυσκολίας αντιμετωπίζοντος Θεολογικού Σεμιναρίου· αφ’ ετέρου δέ, ως εγράφη και επανειλημμένως ελέχθη, δεν προσεκλήθη ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος εις την εκδήλωσιν ταύτην (πράγμα κατηγορηματικώς διαψευσθέν υπό του πρωτοσυγκέλλου του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου, επεξηγήσαντος τω γράφοντι, ότι εν τη πραγματικότητι η Ι. Αρχιεπισκοπή ηρωτήθη εκ των προτέρων περί της δυνατής ή μή από μέρους του Σεβ. Αρχιεπισκόπου αποδοχής σχετικής προσκλήσεως, αλλ’ ουδεμία ελήφθη παρ’ αυτής απάντησις).

Προκειμένου δε περί της προς τιμήν του Πατριαρχικού Εκπροσώπου οργανωθείσης εβραϊκής εκδηλώσεως, επεπλήχθησαν υπό της Ι. Αρχιεπισκοπής κληρικοί αυτής αποδεχθέντες την πρόσκλησιν του εβραϊκού οργανισμού και συμμετασχόντες εις την εκδήλωσιν.

Προφανώς η στάσις αύτη της Ι. Αρχιεπισκοπής οφείλεται εις το γέγονος, ότι οι οργανωταί των ως άνω εκδηλώσεων δεν είχον εξασφαλίσει εκ των προτέρων την σχετικήν γνώμην και συγκατάθεσιν αυτής, προκειμένου μάλιστα περί εκδηλώσεων αφορωσών εις Ιεράρχην της Μητρός Εκκλησίας.

*  *  *

Κατά την εν Νέα Υόρκη παραμονήν αυτού ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος παρεκλήθη όπως παραχωρήση τρείς συνεντεύξεις προς τον ομογενειακόν Τύπον (“Πρωινή”, “Εθνικός Κήρυξ” και “Hellinic Times”). Εκ των συνεντεύξεων τούτων εδημοσιεύθησαν αι προς την εφημερίδα “Πρωινή” (“Greek American” αγγλιστί) και την δεκαπενθήμερον αγγλόφωνον έκδοσιν “Hellenic Times” παραχωρηθείσαι, ενώ οι αρμόδιοι του “Εθνικού Κήρυκος”, μή έχοντες την πλήρη αποκλειστικότητα εφ’ όλων των δηλώσεων του Πατριαρχικού Εκπροσώπου, έκριναν σκόπιμον, εκ των υστέρων και εν αντιδημοσιογραφικώ πνεύματι, όπως μή δημοσιεύσωσι την προς αυτούς προφρόνως παραχωρηθείσαν συνέντευξιν.

Εν ταις δημοσιογραφικαίς ταύταις συνεντεύξεσιν ο Πατριαρχικός Εκπρόσωπος προσεπάθησεν όπως τονίση τον πρωτεύοντα και δή ολονέν και δυναμικώτερον και αποφασιστικώτερον ρόλον ὃν διαδραματίζει σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τοις εκκλησιαστικοίς ανά την υφήλιον πράγμασιν, αποβλέπων κυρίως εις την διασκέδασιν της εν Νέα Υόρκη κυρίως κυκλοφορούσης εντόνου φήμης περί εγκλωβισμού του Πατριαρχείου, της ως εκ τούτου αδυναμίας αυτού όπως ανταποκριθή εις την υψηλήν αυτού αποστολήν και της συνακολούθου ανάγκης όπως μεταφερθή η ιστορική αυτού έδρα.

*  *  *

Σημειωθήτω εν τέλει, ότι η αποστολή Πατριαρχικού Εκπροσώπου εις εκδήλωσιν της λεγομένης “Ορθοδόξου Εκκλησίας Αμερικής” (OCA) κατέδειξε την προς αυτήν προσοχήν και εκτίμησιν της Μητρός Εκκλησίας, ως και το όλως ιδιαίτερον μητρικόν ταύτης ενδιαφέρον υπέρ των εν Αμερική Ορθοδόξων ημών πιστών. Προς τούτοις η τιμητική αύτη προς την “Ορθόδοξον Εκκλησίαν Αμερικής” χειρονομία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θέλει ασφαλώς αποτελέσει θετικήν συμβολήν εις προώθησιν των μετά τούτου σχέσεων αυτής.

*  *  *

Καί επί τούτοις την τιμίαν τε και χαριτόβρυτον δεξιάν της Υμετέρας θεοτιμήτου Κορυφής ευλαβώς κατασπαζόμενος, τας θεοπειθείς δ’ Αυτής πατρικάς ευχάς και ευλογίας ταπεινώς εξαιτούμενος, υποδιατελώ,

εν Βενετία τη 19η Ιουλίου 1994,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμού

και υιϊκής αφθίτου ευγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Ιταλίας Σπυρίδων )