top

Μητροπολίτου Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί συναντήσεώς του με τον Καρδινάλιο Carlo Maria Martini,
Αρχιεπίσκοπο Μιλάνου

( 10 Απριλίου 1996 )

Αριθμ. Πρωτ. 239/96

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κυρίω μοι κυρίω Βαρθολομαίω,

προσκυνητώς.

Παναγιώτατε και Θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Κατά την πρόσφατον ποιμαντορικήν του γράφοντος επίσκεψιν προς την εν Μιλάνω ελληνορθόδοξον ενορίαν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προσεκλήθη ούτος παρά του επιχωρίου Αρχιεπισκόπου, Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου κ. Carlo Maria Martini, όπως παρακαθήση εις δείπνον εν τω μεγαλοπρεπεί τούτου Αρχιεπισκοπικώ Μεγάρω τη 24η Μαρτίου ε. έ.

Εις το δείπνον τούτο προσήλθεν ο Μητροπολίτης Ιταλίας, συνοδευόμενος υπό του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Τιμοθέου Μοσχοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου της ως άνω ελληνορθοδόξου ενορίας, ο δε Σεβ. Καρδινάλιος περιεβάλλετο επί τη περιστάσει ταύτη υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Francesco Coccopalmerio, Βοηθού αυτού και υπευθύνου επί του Οικουμενισμού εν τη Αρχιεπισκοπή Μιλάνου· του υπευθύνου επί της Ποιμαντικής Δράσεως εν τη αυτή Αρχιεπισκοπή και προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής επί των εορταστικών εκδηλώσεων του Αμβροσιανού Έτους· και του προσωπικού αυτού γραμματέως.

Κατά το δείπνον εγένετο, ως εικός, αναφορά εις πλείστα όσα θέματα, επίκαιρα και μη. Αντικείμενον βραχείας κατά το μάλλον ή ήττον συζητήσεως απετέλεσαν κυρίως θέματα, οία η αυτονομία της εν Εσθονία Ορθοδόξου Εκκλησίας και αι μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ρωσσικής Εκκλησίας σχέσεις· η εν Ουκρανία εκκλησιαστική κατάστασις και η επιδιωκομένη παρά τινων ορθοδόξων ουκρανικών μερίδων αυτονομία· ο αριθμός των εν τη Ιερά Μητροπόλει υπηρετούντων Κληρικών και η δράσις ταύτης· η ορθόδοξος εν Σικελία και Σαρδηνία παρουσία· αι δραστηριότητες των εν Ιταλία ψευδορθοδόξων ή αντικανονικών ορθοδόξων ομάδων· αι πολλαπλαί κατά το παρελθόν και δια λόγους επιστημονικής μελέτης επισκέψεις του Σεβ. Καρδιναλίου εις Ελλάδα και δη εις Άγιον Όρος και Πάτμον.

Η συζήτησις, τέλος, εστράφη περί την αποδοχήν της προς την Υμετέραν σεπτήν Κορυφήν απευθυνθείσης προσκλήσεως του Σεβ. Καρδιναλίου προς συμμετοχήν εις τας κατά το προσεχές έτος 1997 οργανωθησομένας εν Μιλάνω εορταστικάς εκδηλώσεις του Αμβροσιανού Έτους. Ο Σεβ. Καρδινάλιος παρεκάλεσεν, όπως ο γράφων διαβιβάση την πρότασιν αυτού, συμφώνως προς την οποίαν η Υμέτερα Παναγιότης θα ηδύνατο ίνα συμμετάσχη εις πανηγυρικήν εκκλησιαστικήν τελετήν, πραγματοποιηθησομένην εν τω ιστορικώ Καθεδρικώ Ναώ της πόλεως κατά την εσπέραν του Σαββάτου, 17ης Μαίου 1997, παραμονής της Πεντηκοστής των ρωμαιοκαθολικών. Ο γράφων διεβεβαιώσατο, ότι θα υπέβαλλε την πρότασιν ταύτην τη Μητρί Εκκλησία, θα εγνώριζε δε την εν προκειμένω απάντησιν ταύτης τω Σεβ. Καρδιναλίω το ταχύτερον δυνατόν, ούτως ώστε, εν περιπτώσει καθ’ ην ήθελεν η εν λόγω πρότασις γίνει αποδεκτή, ν’ άρξηται η οργανωτική επιτροπή προγραμματίζουσα από τούδε τας λεπτομερείας τόσω της εν τω Καθεδρικώ Ναώ τελετής, όσω και της όλης παρουσίας της Υμετέρας Κορυφής εν Μιλάνω.

Και επί τούτοις την τιμίαν τε και χαριτόβρυτον δεξιάν της Υμετέρας θεοτιμήτου Κορυφής ευλαβώς κατασπαζόμενος, τας θεοπειθείς δ’ Αυτής πατρικάς ευχάς και ευλογίας ταπεινώς εξαιτούμενος, υποδιατελώ,

εν Βενετία τη 10η Απριλίου 1996,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμού

και υιϊκής αφθίτου ευγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Ιταλίας Σπυρίδων )