top

Μητροπολίτου Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί συναντήσεώς του με τον Καρδινάλιο Carlo Maria Martini,
Αρχιεπίσκοπο Μιλάνου

( 10 Απριλίου 1996 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 239/96

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί Θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Κατὰ τὴν πρόσφατον ποιμαντορικὴν τοῦ γράφοντος ἐπίσκεψιν πρὸς τὴν ἐν Μιλάνω ἑλληνορθόδοξον ἐνορίαν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου προσεκλήθη οὗτος παρὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιεπισκόπου, Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου κ. Carlo Maria Martini, ὅπως παρακαθήσῃ εἰς δεῖπνον ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ τούτου Ἀρχιεπισκοπικῷ Μεγάρῳ τῇ 24ῃ Μαρτίου ἐ. ἔ.

Εἰς τὸ δεῖπνον τοῦτο προσῆλθεν ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Τιμοθέου Μοσχοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ὡς ἄνω ἑλληνορθοδόξου ἐνορίας, ὁ δὲ Σεβ. Καρδινάλιος περιεβάλλετο ἐπὶ τῇ περιστάσει ταύτῃ ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Francesco Coccopalmerio, Βοηθοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπευθύνου ἐπὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ Μιλάνου· τοῦ ὑπευθύνου ἐπὶ τῆς Ποιμαντικῆς Δράσεως ἐν τῇ αὐτῇ Ἀρχιεπισκοπῇ καὶ προέδρου τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀμβροσιανοῦ Ἔτους· καὶ τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ γραμματέως.

Κατὰ τὸ δεῖπνον ἐγένετο, ὡς εἰκός, ἀναφορὰ εἰς πλεῖστα ὅσα θέματα, ἐπίκαιρα καὶ μή. Ἀντικείμενον βραχείας κατὰ τὸ μαλλὸν ἢ ἧττον συζητήσεως ἀπετέλεσαν κυρίως θέματα, οἷα ἡ αὐτονομία τῆς ἐν Ἐσθονία Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ αἱ μεταξὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας σχέσεις· ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις καὶ ἡ ἐπιδιωκομένη παρά τινων ὀρθοδόξων οὐκρανικῶν μερίδων αὐτονομία· ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει ὑπηρετούντων Κληρικῶν καὶ ἡ δρᾶσις ταύτης· ἡ ὀρθόδοξος ἐν Σικελίᾳ καὶ Σαρδηνίᾳ παρουσία· αἱ δραστηριότητες τῶν ἐν Ἰταλίᾳ ψευδορθοδόξων ἢ ἀντικανονικῶν ὀρθοδόξων ὁμάδων· αἱ πολλαπλαῖ κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ διὰ λόγους ἐπιστημονικῆς μελέτης ἐπισκέψεις τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου εἰς Ἑλλάδα καὶ δὴ εἰς Ἅγιον Ὄρος καὶ Πάτμον.

Ἡ συζήτησις, τέλος, ἐστράφη περὶ τὴν ἀποδοχὴν τῆς πρὸς τὴν Ὑμετέραν σεπτὴν Κορυφὴν ἀπευθυνθείσης προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὰς κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος 1997 ὀργανωθησομένας ἐν Μιλάνῳ ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἀμβροσιανοῦ Ἔτους. Ὁ Σεβ. Καρδινάλιος παρεκάλεσεν, ὅπως ὁ γράφων διαβιβάσῃ τὴν πρότασιν αὐτοῦ, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἡ Ὑμέτερα Παναγιότης θὰ ἠδύνατο ἵνα συμμετάσχῃ εἰς πανηγυρικὴν ἐκκλησιαστικὴν τελετήν, πραγματοποιηθησομένην ἐν τῷ ἱστορικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς πόλεως κατὰ τὴν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου, 17ης Μαΐου 1997, παραμονῆς τῆς Πεντηκοστῆς τῶν ρωμαιοκαθολικῶν. Ὁ γράφων διεβεβαιώσατο, ὅτι θὰ ὑπέβαλλε τὴν πρότασιν ταύτην τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ, θὰ ἐγνώριζε δὲ τὴν ἐν προκειμένῳ ἀπάντησιν ταύτης τῷ Σεβ. Καρδιναλίῳ τὸ ταχύτερον δυνατόν, οὕτως ὥστε, ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἤθελεν ἡ ἐν λόγῳ πρότασις γίνει ἀποδεκτή, ν’ ἄρξηται ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ προγραμματίζουσα ἀπὸ τοῦδε τὰς λεπτομερείας τόσῳ τῆς ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τελετῆς, ὅσῳ καὶ τῆς ὅλης παρουσίας τῆς Ὑμετέρας Κορυφῆς ἐν Μιλάνῳ.

Καὶ ἐπὶ τούτοις τὴν τιμίαν τε καὶ χαριτόβρυτον δεξιὰν τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου Κορυφῆς εὐλαβῶς κατασπαζόμενος, τὰς θεοπειθεῖς δ’ Αὐτῆς πατρικὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, ὑποδιατελῶ,

ἐν Βενετίᾳ τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 1996,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἰταλίας Σπυρίδων )