top

Μητροπολίτη Ιταλίας Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί της κανονικής εξάρτησης της ενορίας της Bologna

( 24 Απριλίου 1996 )

Αριθμ. Πρωτ. 246/96

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κυρίω μοι κυρίω Βαρθολομαίω,

προσκυνητώς.

Παναγιώτατε και θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Ευλαβώς καθυποβάλλω τη Υμετέρα σεπτή Κορυφή τακόλουθα :

Εκ προσφάτου τηλεφωνικής συνδιαλέξεως μεταξύ του ευλαβώς υποσημειουμένου και του εν Βολωνία πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου κ. Marco Davitti, υπαγομένου εις την Υπερόριον Ορθόδοξον Ρωσσικήν Εκκλησίαν και προϊσταμένου μεγάλης αυτόθι ορθοδόξου ενορίας εξ Ελλήνων αποτελουμένης, προέκυψαν τα εξής:

Ο εν λόγω ρωσσοτραφής και άμα ελληνομαθής ιταλός αρχιμανδρίτης, ελθών πρό τινος εις διάστασιν προς τον εξ ού έχει την κανονικήν αυτού εξάρτησιν Επίσκοπον Αμβρόσιον, της ως άνω Υπερορίου Ρωσσικής Εκκλησίας, υπέβαλε, δια του αιδεσιμωτάτου και εν Ρώμη εισέτι υπηρετούντος ρωσσορθοδόξου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Ossorghyn, αίτησιν τω εν Παρισίοις εδρεύοντι Πανιερωτάτω Αρχιεπισκόπω Ευκαρπίας κ. Σεργίω, όπως ενταχθή εις τον Κλήρον της υπό τον τελευταίον Ιεράς Αρχιεπισκοπής των εν Δυτική Ευρώπη Ρωσσικών Ορθοδόξων Παροικιών.

*  *  *

Σημειωθήτω ενταύθα, ότι κατά το 1992 ο περί ού ο λόγος αρχιμανδρίτης είχεν έλθει εις επικοινωνίαν μετά της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας επί τω τέλει όπως ρυθμίση τα της κανονικής αυτού θέσεως. Δυστυχώς, η αρνητική παρέμβασις του τότε Πρέσβεως της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου, υπηρετούντος νυν από της θέσεως του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, εματαίωσε την διευθέτησιν του ζητήματος τούτου, των περί τον αρχιμανδρίτην ελλήνων συνεργατών δηλωσάντων τότε επί λέξει “δέν μπορούμε να τα χαλάσουμε με την Πρεσβεία, για χατίρι της Μητρόπολης”.

*  *  *

Ο ευλαβώς υποσημειούμενος φρονεί ταπεινώς, ότι, προκειμένου περί ενορίας συγκειμένης σχεδόν αποκλειστικώς εξ Ελλήνων, φυσικόν ήθελεν είσθαι όπως αύτη εύρη την κανονικήν αυτής θέσιν εν τοις κόλποις της ελληνορθοδόξου Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας, τουθ’ όπερ θα απετέλει ἓν έτι σοβαρόν επί τα πρόσω βήμα εν τω διεξαγομένω υπό ταύτης σκληρώ και άνευ ουσιαστικών μέσων αγώνι προς βαθμιαίαν ενσωμάτωσιν των επί του εδάφους της κανονικής αυτής δίκαιοδοσίας σπουδαιοτέρων τουλάχιστον αντικανονικών ορθοδόξων εστιών.

Τολμώ όθεν ίνα ευλαβώς καθυποβάλω τη Μητρί Εκκλησία την ταπεινήν γνώμην, καθ’ ην χρήσιμον ίσως ήθελεν είσθαι όπως ειδοποιηθή ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Ευκαρπίας κ. Σέργιος, ευμενώς ήδη προς το αίτημα του ανωτέρω αρχιμανδρίτου διακειμένου, ότι την εν Βολωνία και υπό τον κληρικόν τούτον ενορίαν αποτελούσι σχεδόν εξ ολοκλήρου Έλληνες, δι’ ὃ και σκόπιμον ήθελεν είσθαι όπως ο εν λόγω αρχιμανδρίτης ενθαρρυνθή ίν’ αποταθή τη αρμοδία Ιερά Μητροπόλει Ιταλίας, ήτις και ασφαλώς θέλει αντιμετωπίσει το όλον θέμα της κανονικής αυτού εξαρτήσεως εν πνεύματι ευρύτητος.

*  *  *

Ταύτα τη Υμετέρα θεοτιμήτω Κορυφή ευλαβώς καθυποβάλλων, κατασπάζομαι την τιμίαν τε και χαριτόβρυτον Αυτής δεξιάν και υποδιατελώ,

εν Βενετία τη 24η Απριλίου 1996,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμού

και υιϊκής αφθίτου ευγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Ιταλίας Σπυρίδων )