top

ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(Φανάριον - 30 Ιουλίου 1996 )

Παναγιώτατε και Θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Ἐπινεύσει σεπτῇ τῆς Ὑμετέρας προσκυνητῆς μοι Παναγιότητος, εὐμενεῖ δὲ κρίσει καὶ ψήφῳ θεοκινήτω τῶν σεβασμιωτάτων Μελῶν τῆς περὶ Αὐτὴν θεοσυνάκτου Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐκλήθην ἤδη εἰς νέαν καὶ ὑψηλοτέραν καὶ τιμητικωτέραν διακονίαν καὶ δὴ εἰς τὸ μέγα καὶ ἄκρως ὑπεύθυνον ἀξίωμα τοῦ ἐν τῇ Νέᾳ Ἠπείρῳ Ἀρχιε­πισκόπου καὶ Ἐξάρχου τοῦ πανσέπτου τούτου Οἰκου­μενικοῦ Θρόνου.

Χρέος λογίζομαι ἐπιτακτικὸν ὅπως κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην, τὴν ὄντως ἱεράν, εὐλαβῶς καθυποβάλω τῇ Ὑμετέρᾳ θεοφρουρήτῳ Κορυφῇ ἐν πρώ­τοις, εἶτα δὲ τοῖς συγκροτοῦσι τὴν περὶ Αὐτὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν τῶν πολυσέπτων Ἀρχιερέων Σύνοδον τὴν βαθυτάτην μου εὐγνωμοσύνην ἐπὶ τῇ προσγενομένῃ μοι ταύτῃ μεγίστῃ καὶ ἐξαιρετικῇ ὄντως τιμῇ, πρὸ παντὸς δὲ ἐπὶ τῇ ἐπαναβεβαιώσει καὶ ἐπανεκδηλώσει τῆς πρὸς τὴν ἐλαχιστότητά μου ἐμπιστοσύνης τῆς Μητρός μου Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας.

Ἁρμόζον καὶ πρέπον ὡσαύτως ἡγοῦμαι, ὅπως, ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ ἱστάμενος, παράσχω καὶ τὴν σαφεστάτην διαβεβαίωσιν, ὅτι κατὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀνατιθεμένης μοι σήμε­ρον νέας καὶ μείζονος ταύτης διακονίας ἡ υἱϊκὴ καὶ πρὸς τὸ σεπτὸν τῆς Ὑμετέρας θεοτιμήτου Κορυφῆς πρόσωπον καὶ πρὸς τὴν πνευματικῶς ἐκθρέψασαν καὶ ἀναδείξασάν με Μεγάλην ταύτην Ἐκκλησίαν ἀφοσίωσις ἔσται πλήρης τε καὶ ὁλόθυμος, ἡ δὲ πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ εἰς τὰ κελεύσματα αὐτῆς ἀπόλυτος καὶ τελεία.

Πρὸς τούτοις διαβεβαιοῦμαι, ὅτι μέλημα πρώτιστον καὶ κύριον τῆς ἐν τῇ Νέᾳ Ἠπείρῳ ἀρχιερατείας τοῦ ὁμι­λοῦντος ἔσται ἡ παντοιότροπος πολλαπλασίασις τῶν πάσης φύσεως σχέσεων καὶ δεσμῶν τοῦ ἐκεῖ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ πρὸς τὴν Μητέρα αὐτοῦ Μεγάλην ταύτην Ἐκκλησίαν.

Τονίζει δὲ ὁ ὁμιλῶν τὴν ἀδήριτον τῶν σχέσεων καὶ δεσμῶν τούτων ἀνάγκην, οὐχὶ ἐκ ποιᾶς τινος ρομαντικῆς διαθέσεως κινούμενος, ἀλλ' ἔχων τὴν στερρὰν πεποίθησιν, ὅτι τὸ σημερινὸν σωτήριον πρὸς τοὺς ἰδίους πιστοὺς καὶ πρὸς τὸν κόσμον μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας μόνον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου δύναται ἵνα προέλθῃ γνήσιον καὶ ἀκέραιον καὶ ἀνόθευτον. Διὸ καὶ ἀπὸ τῆς νέας αὐτοῦ θέσεως μηδενὸς θέλει φεισθῆ ὁ ὁμιλῶν κόπου καὶ τρόπου πρὸς ὡς οἷόν τε εὐρυτέραν καὶ ἐφ' ὅλων τῶν ἐπιπέδων διάδοσιν τῶν εἰς τὴν σωτηρίαν τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀποβλεπόντων μηνυμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ τούτου Θρόνου, τοῦ καὶ μόνου γνησίου τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνευτοῦ.

Τάς διαβεβαιώσεις ταύτας παρα­σχών, Παναγιώτατε Δεσπότα, δέομαι νῦν θερμῶς τοῦ ἐν ἐλέει πανδώρου Θεοῦ, ὅπως σκέπῃ καὶ περιφρουρῇ τὴν Ὑμετέραν θεσπεσίαν Κορυφήν, τὸν ὕπατον τῆς Ὀρθοδοξίας ἀρχιεράρχην, πληθύνῃ δὲ τὰ πολύτιμα Αὐτῆς ἔτη ἐπ' ἀγαθῷ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ὀρθοδοξούντων λαῶν καὶ εἰς εὔκλειαν τοῦ περιδόξου τούτου Οἰκουμενικοῦ καὶ πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας Θρόνου.