top

Ορθόδοξος Παρατηρητής - Σεπτέμβριος 1996

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ *

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ,
ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

"Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός"

(Εβρ. 2,13).

Αδελφοί προσφιλείς, τέκνα εν Κυρίω,

Απ' το Φανάρι, το Σεπτό Κέντρο της ανά τον κόσμο Ορθοδοξίας, όπου η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε παμψηφεί την ελάχιστότητά μου στον περίπυστο Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Αμερικής, σας στέλλω, ως νέος Αρχιεπίσκοπος και πνευματικός σας πατήρ, τον πρώτο εγκάρδιο πατρικό χαιρετισμό μου.

Μέ φόβο Θεού, πίστη και αγάπη σας απευθύνω, αγαπητοί μου αδελφοί, το ποιμαντικό αυτό μήνυμα. Με φόβο Θεού, διότι έχω πλήρη επίγνωση της βαρειάς ευθύνης που επωμίζομαι. Με πίστη στον Θεό, διότι μόνο με την πίστη αυτή θα μπορέση να στηριχθή και καρποφορήση η αναμεταξύ σας διακονία μου. Και με αγάπη, απεριόριστη αγάπη, για την Εκκλησία της Αμερικής, όπου πρωτοείδα το φως της ημέρας και γαλουχήθηκα.

Με αγάπη λοιπόν πολλή προς όλους και τον καθένα από σας, τους οποίους ο Θεός με το άπειρό Του έλεος έθεσε μόλις υπό την πνευματική μου μέριμνα και προστασία. Με αγάπη, διότι "ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί" (Α´ Ιωαν. 4,8) και στην Εκκλησία του Θεού δεν μπορεί να υπάρξη παρά μόνο η αγάπη. Γι' αυτό και στον αμπελώνα που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, την Εκκλησία της Αμερικής, υπάρχει χώρος μόνο για την αγάπη του Θεού και την αγάπη προς αλλήλους.

Αναλαμβάνω την βαρειά ευθύνη της διαποιμάνσεως της σπουδαίας αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, έμπλεως αποκλειστικά και μόνο απ[ το μυστήριο της αγάπης του Θεού. "Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς" (Α´ Ιωάν. 4,19). Στην διακονία αγάπης αφιερώνω ολοκληρωτικά τον εαυτό μου· χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς ενδοιασμούς, χωρίς διακρίσεις. Προσεύχομαι και σεις, προσφιλέστατοι εν Χριστώ υιοί και θυγατέρες, να αφιερώσετε τα τάλαντα και τους κόπους σας πρωτίστως και κυρίως στην άνθηση της αγάπης αυτής στο χώρο της Εκκλησίας μας, θέτοντας τα έργα της "ἐπί τἢν λυχνίαν" για να καταστούν ολοφάνερα (πρβλ. Ματθ. 5,15).

Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχει και ενότητα· όπου υπάρχει αγάπη, εκεί διασπάσεις και διαιρέσεις δεν χωρούν. Στον κήπο της Γεσθημανή, λίγο πριν το Πάθος Του, ο Χριστός προσευχήθηκε εναγώνια στο Θεό Πατέρα "ἵνα πάντες ἕν ὦσι" (Ιωαν. 17,21), όπως Εκείνος και ο Πατήρ είναι εν Σώμα, μια Κοινότης, μια Εκκλησία μέ μία Πίστη και μιά Ελπίδα (πρβλ. Εφεσ. 4, 4-5).

Έρχομαι προς σας, πεφιλημένοι αδελφοί και τέκνα κατά πνεύμα, με την πρόθεση να ενισχύσω ακόμη περισσότερο την ενότητα του Σώματος του Χριστού, στο οποίο ανήκουμε και το οποίο τόσο περιπαθώς αγαπούμε όλοι. Ιεράρχες, Ιερείς, ευσεβείς λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, όλοι είμασθε συνεργοί στο μέγα της Εκκλησίας μυστήριο.

Βέβαια, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, το διακόνημα του καθενός διαφέρει· άλλοι, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί, καλούνται να αποτελέσουν τις χείρες άλλοι τους πόδες κι άλλοι πάλι τους οφθαλμούς (πρβλ. Α. Κορ. 12, 15-16). Όμως, όλοι μαζί απαρτίζουμε το ένα αδιαίρετο Σώμα του ζώντος Χριστού. Ενωμένοι αποτελούμε την Εκκλησία της Αμερικής.

Αυτά έχοντας κατά νου, δηλώνω την προθυμία και πρόθεσή μου να συμπορευθώ μαζί σας προς την επομένη τρίτη χιλιετία της ιστορίας της Εκκλησίας του Χριστού. Γνωρίζετε βέβαια, ότι στην κοινή μας πορεία ξεκινούμε έχοντας ένα αξιόλογο παρελθόν 75 περίπου χρόνων. Είμασθε κληρονόμοι μεγάλων πνευματικών μορφών: του Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρου, του θεμελιωτού και πρώτου ποιμενάρχου της Εκκλησίας μας στην Αμερική· του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου, ενός των μεγάλων εκκλησιαστικών ανδρών του αιώνα μας· του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ του γεραρού διδασκάλου και πνευματικού πατέρα και τέλος του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, ο οποίος μετά 37 ετών αφοσιωμένη πνευματική διακονία μας εκληροδότησε έργο σπουδαίο και επίζηλο, το οποίο καλούμεθα τώρα να συνεχίσουμε με πιστότητα και συνέπεια.

Το όραμά μας για το μέλλον είναι διαυγές, διότι πορευόμασθε υπό το φως του Φαναρίου, φως που δια 2000 χρόνια ούτε έσβησε ούτε μειώθηκε. Η εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία είναι ο φάρος που φέγγει τηλαυγώς για κάθε επερχόμενη γενεά ορθοδόξων ανά τον κόσμο. Είμασθε κληρονόμοι μακραίωνης παραδόσεως, αγάπης εν αυτοθυσία της αγάπης της Αγίας Μητρός Εκκλησίας, που συνεχίζει να μας ενισχύη πάντα και να μας ενώνη, καθώς βαίνουμε σταθερά προς την τρίτη χιλιετία του Χριστιανισμού. Πηγή της εκκλησιαστικής μας υπάρξεως είναι και παραμένει πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αποτελεί ευλογία Θεού πραγματική, ότι ζούμε σ' εποχή, κατά την οποία τον πανίερο Οικουμενικό Θρόνο κλεϊζει μορφή εκκλησιαστική μεγάλης ακτινοβολίας, όπως η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναλαμβάνοντας τα νέα μου καθήκοντα υπό την σκέπη της Μητρός μας Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαβεβαιώνω όλους ότι εμπνευστής και σταθερός συναντιλήπτωρ στο κοινό έργο που μας περιμένει, θα είναι η Α.Θ.Π. ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Κατακλείοντας, ασπάζομαι όλους και τον καθένα σας χωριστά, μικρούς και μεγάλους, διασήμους και ασήμους, ισχυρούς και δυνατούς, πλουσίους και πτωχούς, οποιαδήποτε κι αν είναι η προέλευση του καθενός. Συγχρόνως θερμή αναπέμπω παράκληση στον Κύριο της αγάπης να σας εμπνέη συνεχώς, ώστε με τη δυνατότητα της αγάπης να οικοδομήτε πάντοτε την ενότητα της Αγίας Του Εκκλησίας.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ἡμῶν.
Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν."

(Α. Κορ. 16,23-24)

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
† Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

[ Ορθόδοξος Παρατηρητής - Έτος 61, Αρ. 1118 - Σεπτέμβριος 1999 - σ. 12 ]

[ Σπυρίδων, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (1996-1999), Η Παρακαταθήκη,
   Αθήνα (Εκδ. Ελληνικά Γράμματα), 2005, σσ. 84-86 ]


_______________

* Στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη στις 2 Αυγούστου 1996.