top

Ορθόδοξος Παρατηρητής - Σεπτέμβριος 1996

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

30 Ἰουλίου 1996

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς κ. Σπυρίδων,

Σήμερον εἶναι μία μεγάλη ἡμέρα διά τήν Μητέρα πάντων ἡμῶν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, διότι αὕτη, ἐν τῇ στοργῇ καί τῇ ἀξιοχρέῳ μερίμνῃ αὐτῆς ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ πολυαρίθμων καί φιλοπροόδων τέκνων αὐτῆς, καλείται ἵνα δώσῃ αὐτοῖς τόν κανονικόν αὐτών Ἀρχιεπίσκοπον καί ποιμένα, μετά τήν οἰκειοθελῆ ἀποχώρησιν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας τοῦ ἐπί μακρόν θεοφιλῶς ποιμάναντος ταῦτα Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ιακώβου.

Καί ἀπέβλεψεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία μεταξύ τῶν πολλῶν καί ἀξίων ὑποψηφίων διά τήν θεόσωστον ταύτην ἐπαρχίαν, εἰς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Ἱερότητα, τόν προσφιλῆ ὁμογάλακτον πάντων ἡμῶν ἀδελφόν, διότι αὕτη συγκεντροῖ πολλά προσόντα, ὧν κορωνίς ἡ ἄνευ ὅρων πιστότης καί ἀφοσίωσις αὐτῆς εἰς τόν πάνσεπτον τοῦτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τροφόν τοῦ τε εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καί πλείστων ἄλλων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανών τῶν ὑπό τόν οὐρανόν. Εἰς τήν τελευταίαν ταύτην ἀρετήν σου ὑπέρ πάσας τάς λοιπάς ἀπέβλεψεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ προκρίσει αὐτῆς. Διότι ἐάν ἔχῃ Ἱεράρχης τις αὐτῆς πάντα τά λοιπά τάλαντα, πάντα τά λοιπά προσόντα, πάσας τάς λοιπάς ἀρετάς, ἀφοσίωσιν δέ τυφλήν καί πιστότητα ἀπεριόριστον καί εὐγνωμοσύνην διά τοῦ βίου μή ἔχῃ, οὐδέν ἐστί, οὐδέν ὠφελείται, ἀλλά γέγονε χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον (βλ. Α΄ Κορ. κεφ. 13). Ναί, ἀπέβλεψεν εἰς σέ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Εἶναι, ἑπομένως, μεγάλη καί διά σέ προσωπικώς ἡ ἡμέρα αὕτη.

Ἡ Ἐκκλησία ἐπιβραβεύει σήμερον ταύτην τήν κορυφαίαν ἀρετήν σου, ἐν τῇ ἀπολύτῳ βεβαιότητι ὅτι καί θά αὐξήσῃς καί ἀναπτύξῃς ταύτην ἀπό τῆς νέας περιόπτου θέσεως εἰς ἥν ἀνάγεσαι ἐπαξίως σήμερον, ἤτοι ἀπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἐκεῖ σέ ἀναμένουν ποικίλα προβλήματα καί ρεύματα καί τάσεις καί ἰδεολογίαι. Σέ ἀναμένει ἕνας σκληρός νυχθήμερος ἀγών, ἀγών ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως καί τῆς διαιωνίσεως τῶν ὑψίστων ἰδεωδῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. Γνωρίζομεν ὅτι εἶσαι ἐργασιομανής, ὅτι εἶσαι ἀγωνιστής, ὅτι εἶσαι σθεναρός καί ἀκατάβλητος. Ἄλλαις λέξεσιν, ἐμπιστευόμεθα τήν μεγάλην ταύτην καί δυναμικήν ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου εἰς χεῖρας δυναμικάς καί στιβαράς.

Πορεύου, ἀδελφέ Σπυρίδων, «μηδέν διακρινόμενος» (Ἰακ. 1:5). Πορεύου μετά φόβου Θεού, πίστεως καί ἀγάπης, ἀγάπης πρός πάντας ἀνεξαιρέτως. Πορεύου, ἡ εὐχή τῆς στοργικῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἑνός ἑκάστου ἡμῶν τῶν ἐνταῦθα πρεσβυτέρων καί νεωτέρων ἀδελφῶν σου θά εἶναι διαρκῶς μαζί σου.

Θά συμπαραστάμεθα εἰς τό ἐπίπονον ἔργον σου διά τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης ἡμῶν. Καί διά τῆς ἐγκύψεως εἰς τά ἑκάστοτε προβλήματα τῆς νέας ἐπαρχίας σου ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ χώρῳ, ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, δι' ἰδιαιτέρου καί ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος πρός ἐπίλυσιν αὐτῶν καί ἱκανοποίησιν τῶν δικαίων αἰτημάτων καί παρακλήσεών σου.

Θάρσει, Ἱερώτατε ἀδελφέ, καί μή φοβοῦ. Εἰς τάς ἀρχάς τῆς ἕκτης δεκαετίας τῆς ἡλικίας σου ἔχεις ὅλας τάς προϋποθέσεις διά νά ἐπιτελέσῃς ἕν μεγαλειῶδες καί περίλαμπρον ἔργον. Ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ὑπέρ τοῦ ποιμνίου σου, ὑπέρ τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σέ ἀποστέλλει εἰς νέον στίβον ποικίλων ἀγώνων μετ' ἐμπιστοσύνης πολλῆς, μετά χρηστῶν ἐλπίδων, μετά δεδικαιολογημένων προσδοκιῶν, ἐλπίδων καί προσδοκιῶν ὅτι θά ἀναδειχθῇς ὀλυμπιονίκης τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄξιος![ Ορθόδοξος Παρατηρητής - Έτος 61, Αρ. 1118 - Σεπτέμβριος 1996 - σσ. 1 και 15 ]