top

Έκθεση του Επισκόπου Πιττσβούργου Μαξίμου
προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Σπυρίδωνα
για το θέμα Holmberg στη Θεολογική Σχολή Βοστώνης

( 14 Ιανουαρίου 1997 )


ECUMENICAL PATRIARCHATE
DIOCESE OF PITTSBURGH
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF NORTH AND SOUTH AMERICA

Bishop Maximos

Ἰανουαρίου 14, 1997

Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς
κ. κ. Σπυρίδωνα
Εἰς Νέαν Ὑόρκην

Σεβασμιώτατε,

Ἐπεκοινώνησα σήμερα μέ τά γραφεία τοῦ A.T.S. (Αssociatiοn οf Theological Schools). Τό Α.Τ.S. εἶναι ὁ ὀργανισμός πού δίδει (ἤ ἀφαιρεῖ) τήν ἀκαδημαϊκή ἀναγνώρισι (accreditation) σέ ὅλες τίς Θεολογικές Σχολές τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ Καναδᾶ. Ἕδρα τοῦ ὀργανισμοῦ (ἀπό τό 1990 κ. ἑξής) εἶναι τό Πιττσβοῦργο.

Χωρίς νά αναφέρω τό ὄνομα τῆς καθηγητρίας Παρασκευῆς Ζαχαριάδου/Holmberg, τούς ὡμίλησα (στόν εἰδικό ἄνθρωπο τοῦ προσωπικοῦ, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τήν Θεολογική μας Σχολή) περί τοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος, μέ τό γράμμα τοῦ π. Καλυβοπούλου πρός τήν καν Holmberg τῆς 3ης Αὐγούστου, 1996, εἰς τό ὁποῖον τῆς λέγει ὅτι ὁ διορισμός αυτῆς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν γενόμενος πρό τετραετίας ἀπό μέρους τοῦ τότε προέδρου Ἐπισκόπου Μεθοδίου δέν ἀνανεοῦται, καί ὅτι τῆς ἀπαγορεύεται νά συμμετέχει εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ἡ προφορική γνωμάτευσις τοῦ εἰδικοῦ τοῦ Α.Τ.S. ἔχει ὡς ἑξῆς :

1) Ἀναφορικῶς πρός τήν μονιμότητα τῆς κας Holmberg, αὕτη ἐγένετο κανονικώς ἀπό εἰδικήν μικτήν ἐπιτροπήν τοῦ "Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου" τό 1991. Συμμετείχον καθηγηταί τοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Τῆς ἐδόθη μονιμότης (tenure) εἰς τό Κολλέγιον, καί ἐπ' αὐτῆς τῆς βάσεως ὁ Ἐπίσκοπος Μεθόδιος, κατόπιν γνωματεύσεως εἰδικῆς μικτῆς καθηγητικῆς ἐπιτροπῆς, ἔδωκε "διπλοῦν διορισμόν", τ.ἔ. εἴς τε τό Κολλέγιον καί τήν Θεολογικήν Σχολήν, εἰς τήν κ. Holmberg, τό 1992.

Κατά τόν εἰδικόν τοῦ Α.Τ.S., ὁ διορισμός τοῦ Ἐπισκόπου Μεθοδίου, κανονικῶς γενόμενος, παραμένει εἰσέτι ἰσχυρός. Ἰσχύει δι' ἀμφοτέρας τάς Σχολάς, Κολλέγιον καί Θεολογικήν Σχολήν, ἐφ' ὅσον ἡ μονιμότης (tenure) τῆς κ. Holmberg παραμένει ἰσχυρά.

2) Ἀπώλεια τῆς μονιμότητος συμβαίνει μόνον ὅταν ὑπάρξουν σοβαροί λόγοι, τοιοῦτοι ὡς οἱ ἑξῆς: ἠθικά παραπτώματα, προκύψασα ανικανότης φυσική ἤ διανοητική μετά τήν ἀπόκτησιν τῆς μονιμότητος, οἰκονομική κατάχρησις, κ.τ.τ.

Οὐδέν τούτων ἰσχύει εἰς τήν περίπτωσιν τῆς κας Holmberg. Ἑπομένως, ὁ "διπλοῦς διορισμός" καί ἡ μονιμότης ἥν παρέσχεν ὁ Ἐπίσκοπος Μεθόδιος ὡς πρόεδρος, καί καθ' ὅ πρόεδρος τοῡ Ἱδρύματος, συμφώνως πρός τήν γνωμάτευσιν τοῦ Α.Τ.S., παραμένουν ἰσχυρά.

3 ) Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν συμμετοχήν τῆς κας Holmberg εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς Θεολογικής Σχολής καθ' ὅ μή θεολόγου, ἡ ἀπάντησις τοῦ εἰδικοῦ τοῦ Α.Τ.S. εἶναι ὅτι κάθε καθηγητής πού διδάσκει εἴς τινα Σχολήν ὑπό ὁποιονδήποτε τίτλον, ἔχει τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά συμμετέχει εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς Σχολῆς αὐτῆς. Ἄν ὑπάρχει λόγος, εἶναι δυνατόν νά μή συμμετέχῃ εἰς τήν ψηφοφορίαν, ἰδίᾳ ὅταν πρόκειται περί θεολογικῶν θεμάτων, ἤ ἀκόμα πρακτικῶν, ὅπως εἰς τήν περίπτωσιν τῆς τελικῆς ἐξετάσεως τῶν φοιτητῶν/ὑποψηφίων διά τήν ἱερωσύνην. Τό τελευταῖον τοῦτο δέν αἴρει τό καθῆκον καί δικαίωμα τῆς κας Holmberg νά συμμετέχει εἰς τάς συνεδριάσεις τοῦ καθηγητικοῦ συλλόγου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Ὁ εἰδικός τοῦ Α.Τ.S., τοῦ ὁποίου τό ὄνομα θά σᾶς γνωρίσω λίαν προσεχῶς, μοί ἐταχυδρόμησε σχετικά κείμενα καί κανονισμούς τοῦ A.T.S. πού ἀναφέρονται εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω σημεία. Μόλις λάβω τά κείμενα αὐτά, θά σᾶς τά ἀποστείλω πρός ἰδικήν σας πληροφορίαν. Ἑπομένως, ἡ παροῦσα ἔκθεσις εἶναι λίαν ἐλλειπής, ἐφ' ὅσον χρήζει κατοχυρώσεως διά γραπτῶν, ἐντύπων στοιχείων. Τήν ὑποβάλλω ὅμως πρός πληροφόρησίν Σας, διότι νομίζω ότι είναι ἡ πλέον ἐπείγουσα.

Θά ἐπανέλθω συντόμως μέ πλήρη ἔκθεσιν ἐπί τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν μετά τοῦ Ἁγίου Μελόης. Ὁ ἅγιος ἀδελφός ἀπέδειξεν ἑαυτόν ὡς ἄριστον συνεργάτην καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως.

Ἐπί τούτοις διατελῶ, μετά βαθυτάτου σεβασμού καί ἀγάπης πολλῆς,
[ υπογραφή ]
Ο ΠΙΤΤΣΒΟΥΡΓΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ