top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί εκδόσεως κανονικής αδείας στον ιερομόναχο Ιωσήφ Βουτσά

( 28 Αυγούστου 1997 )

Αριθμ. Πρωτ. 143/97

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι
τω Οικουμενικώ Πατριάρχη
κυρίω μοι κυρίω Βαρθολομαίω,

προσκυνητώς.

Παναγιώτατε και θειότατε Πάτερ και Δέσποτα,

Ευλαβώς καθυποβάλλω τη Υμετέρα σεπτή Κορυφή τα της περιπτώσεως του οσιολογιωτάτου ιερομονάχου κ. Ιωσήφ Βουτσά, γνωστού τη Μητρί Εκκλησία εκ της εν καιρώ γενομένης υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτηρίου σχετικής ενημερώσεως.

Ο εν λόγω ιερομόναχος, προσκείμενος τώ Ηγουμένω της εν Άθω Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Οσίου Φιλοθέου κ. Εφραίμ και ανήκων κανονικώς εις την Ι. Μητρόπολιν Σισανίου και Σιατίστης, έτυχε πρό τετραετίας προσωρινής κανονικής αδείας, ίνα ερχόμενος εις Καναδάν, συμβάληται εις ανάπτυξιν του ορθοδόξου μοναχισμού. Μονάσας μετά της πενταμελούς συνοδείας αυτού επί τριετίαν όλην παρά την μεγαλούπολιν του Τορόντο, ιδών δε εγκαταλειπόμενον βαθμιαίως το αρχικόν αυτού σχέδιον προς ανέγερσιν μονής και το συγκεντρωθέν προς τούτο χρηματικόν ποσόν διεκδικούμενον υπό της Ι. Μητροπόλεως Τορόντο, απεφάσισεν ούτος όπως, ερχόμενος εις ΗΠΑ, ανεύρη νέον ησυχαστήριον.

Πρό της εκ Καναδά αναχωρήσεως αυτού μάλιστα ο περί ού ο λόγος, επόμενος τη εντολή του Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο, όπως διευθετήση πάσαν οικονομικήν εκκρεμότητα σχέσιν έχουσαν προς την ανέγερσιν μονής εν Καναδά, απέδωκε πάσας τάς εν καιρώ γενομένας προς τούτο χρηματικάς δωρεάς τοίς φιλοχρίστως ταύτας πραγματοποιήσασιν, άτε δή του σκοπού της αποδοχής τούτων μή εκπληρωθέντος τελικώς.

Ούτω πως των πραγμάτων εν Καναδά εξελιχθέντων, του ειρημένου δε ιερομονάχου ελθόντος εν τώ μεταξύ εις Ηνωμένας Πολιτείας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο εξέφρασε τόσω τηλεφωνικώς, όσω και γραπτώς, την παράκλησιν όπως τηρηθή εν προκειμένω η κανονική της Εκκλησίας τάξις, διό και η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής προυτίμησε, όπως, κατά την φάσιν του ζητήματος ταύτην τουλάχιστον, μή χορηγήση τώ ιερομονάχω τούτω κανονικήν άδειαν του ιερουργείν, απλώς δε επιτρέψη τούτω όπως τύχη προσωρινής φιλοξενίας εν τη εν Αριζόνα Ι. Μονή του Αγίου Αντωνίου.

Καίτοι τα εν αντιγράφω επισυναπτόμενα ώδε σχετικά προς την υπόθεσιν ταύτην έγγραφα παρέχουσιν αρκούντως σαφή των πραγμάτων εικόνα, εν τούτοις ο γράφων, προκειμένου περί θέματος αφορώντος εις τάς σχέσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής προς άλλην του Θρόνου Επαρχίαν, κρίνει σκόπιμον όπως υποβληθώσι ταύτα τη Μητρί Εκκλησία επί τη ελπίδι όπως, τη στοργική αρωγή ταύτης, το ζήτημα τούτο θεωρηθή ως λήξαν και δοθή τώ ειρημένω ιερομονάχω η δυνατότης ίνα διακονήση τώ αναπτυσσομένω ενταύθα ορθοδόξω μοναχισμώ.

Ταύτα εν ευλαβεία καθυποβάλλων τη Υμετέρα προσκυνητή μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθείς δε Αυτής ευχάς και ευλογίας ταπεινώς εξαιτούμενος, κατασπάζομαι την τιμίαν τε και χαριτόβρυτον Αυτής δεξιάν και υποδιατελώ,

εν Νέα Υόρκη τη 28η Αυγούστου 1997,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμού,

και υιϊκής αφθίτου ευγνωμοσύνης,   ]

[ υπογραφή ]

(   ο Αμερικής Σπυρίδων )