top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί νέου σχολάρχου της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού

( 23 Ιουνίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 84/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικής Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνεστήθη πρότριτα εἰδική ἐπιτροπή πρός ἐξεύρεσιν νέου σχολάρχου (προέδρου) τοῦ σπουδαίου τούτου Ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπιτροπή αὕτη προεδρεύεται ὑπό τοῦ ἐκ Βοστώνης Ἄρχοντος Δεπουτάτου κ. Γεωργίου Μπεχράκη, μεγάλου δωρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί μέλους τόσῳ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ὅσῳ καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί τῆς Ἐκτελεστικῆς τούτου Ἐπιτροπῆς, συμπεριλαμβάνει δέ ὡς μέλη αὐτῆς τόν αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Μονιόν, ἐκ Βαλτιμόρης∙ τόν αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Κάτρην, ἐκ Las Vegas∙ τόν αἰδεσιμολογιώτατον οἰκονόμον κ. Παῦλον Παλεστίδην, ἐκ Νέας Ὑόρκης∙ ὡς καί τόν κ. Κωνσταντῖνον Παπαδάκην, πρόεδρον τοῦ ἐν Φιλαδελφείᾳ (MD) Πανεπιστημίου Drexel, καί τήν ἐκ Βοστώνης κ. Ἄλκηστιν Παππᾶ, σύμβουλον ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς μή κερδοσκοπικούς ὀργανισμούς.

Ἡ ἐπιτροπή, συνελθοῦσα ἐπανειλημμένως, ἐρευνήσασα δέ καί ἐξετάσασα τάς περιπτώσεις πλειάδος λαϊκῶν τε καί κληρικῶν, ἐπεσήμανε τελικῶς ὡς ὑποψηφίους διά τήν ἐν λόγῳ θέσιν τούς ἑξῆς κληρικούς: α) αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Τριανταφύλλου, τέως Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί νῦν ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς ἐν Charlotte (NC) κοινότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος∙ β) αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Σιταρᾶν, τέως διευθυντήν τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί νῦν ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς ἐν Rye (NY) κοινότητος τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος∙ γ) πανοσιολογιώτατον ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Γκανᾶν, ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς ἐν Μπρούκλυν Νέας Ὑόρκης μεγαλωνύμου κοινότητος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου∙ δ) πανοσιολογιώτατον ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόλαον Πιζάρην, τέως πρωτοσύγκελλον τῆς Ἐπισκοπῆς Ντητρόϊτ καί νῦν ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς ἐν Μπρούκλυν Νέας Ὑόρκης μεγαλωνύμου κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ∙ καί ε) πανοσιολογιώτατον ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Καντζαβέλον, πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Σικάγου.

Ὡς ὁδηγίαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός τήν ἐπιτροπήν ταύτην διετυπώθησαν ἐν καιρῷ τά ἑξῆς: ὁ ἐπιλεχθησόμενος νέος σχολάρχης δέον ἵνα ᾖ α) ἄσχετος πρός τήν προτέραν ἐν τῇ Σχολῇ ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν∙ β) πεπειραμένος ἐν θέμασιν ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως∙ καί γ) ἕτοιμος εἰς συνεργασίαν μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί πρόθυμος ἐκτελεστής τῶν ὁδηγιῶν καί ἐντολῶν αὐτῆς.

Ἡ ἐπιτροπή θέλει ὁλοκληρώσει κατ' αὐτάς τό ἔργον αὐτῆς δι’ ἰδιαιτέρας συνομιλίας μεθ’ ἑνός ἑκάστου τῶν ἐπισημανθέντων ὑποψηφίων, προτείνει δ’ ἐν συνεχείᾳ τῇ ἑξαμελεῖ Ἐφορείᾳ τῆς Σχολῆς δύο ἐκ τῶν ἐπισημανθέντων ἀρχικῶς πέντε ὑποψηφίων. Ἡ ὅλη διαδικασία ἐκλογῆς νέου σχολάρχου θέλει ὁλοκληρωθῆ διά τῆς ἐπιλογῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας, ἑνός ἐκ τῶν προταθέντων αὐτῇ δύο ὑποψηφίων.

Ἐλπίζεται, ὅτι ἡ ἐπιτροπή θέλει ὁλοκληρώσει τό ἔργον αὐτῆς πρό τῆς ἐν Ὀρλάνδῳ προσεχοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ δέ Ἐφορεία τῆς Σχολῆς ἐπιλέξει ἕνα ἐκ τῶν προταθησομένων αὐτῇ δύο ὑποψηφίων πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς μεγάλης ταύτης ὁμηγύρεως.

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 23ῃ Ἰουνίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )