top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
περί επισκέψεως του υφυπουργού εξωτερικών Γιάννου Κρανιδιώτη

( 9 Οκτωβρίου 1998 )

Ἀριθμ. Πρωτ. 179/98

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ μοι κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,

προσκυνητῶς.

Παναγιώτατε καί θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Εὐλαβῶς καθυποβάλλω τῇ Ὑμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ τἀκόλουθα:

Τῇ Τρίτῃ, 6ῃ τρ. μ., ὁ ἐνταῦθα εὑρισκόμενος καί εἰς συσκέψεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν συμμετέχων ἐξοχώτατος κ. Ἰωάννης (Γιᾶννος) Κρανιδιώτης, Ὑφυπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν πρός τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ διεξαχθεῖσα μετά τοῦ ἐξοχωτάτου Ὑφυπουργοῦ συνομιλία ὑπῆρξε θερμή τε καί ἐγκάρδιος, διήρκησε δέ περί τήν μίαν ὥραν. Ὁ κ. Κρανιδιώτης μετέφερε κατ’ ἀρχήν τούς χαιρετισμούς τοῦ τε Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐξοχωτάτου κ. Κωνσταντίνου Σημίτου, καί τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, ἐξοχωτάτου κ. Θεοδώρου Παγκάλου, μή παραλείψας ὅπως ἐπαναδιατυπώσῃ τήν πρόσκλησιν τοῦ πρώτου ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὁ γράφων ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ηὐχαρίστησε θερμῶς τῷ κυρίῳ Ὑφυπουργῷ ἐπί τοῖς διαβιβασθεῖσι χαιρετισμοῖς, παρακαλέσας τοῦτον ὅπως, μεταφέρων τοῖς ὡς ἄνω, Πρωθυπουργῷ τε καί Ὑπουργῷ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν, τά εἰκότα, διαμηνύσῃ τούτοις ὅτι ἤρξατο ἤδη μελετωμένη ἡ προπαρασκευή τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκέψεως.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ὁ κ.Ὑφυπουργός ἀνεφέρθη εἰς θέματα τῆς ἁρμοδιότητος αὐτοῦ, ἀφορῶντα κυρίως εἰς τάς σχέσεις τῆς χώρας αὐτοῦ πρός γειτονικά κράτη. Ὁ κ. Ὑφυπουργός ἐνημέρωσεν ἐπίσης τόν συνομιλητήν αὐτοῦ ἐπί τῶν ἅς ἔσχεν ἐνταῦθα πολλαπλῶν ἐπαφῶν πρός Πρέσβεις ἤ καί Ὑπουργούς ἄλλων κρατῶν. Ἐν τέλει ὁ κ. Κρανιδιώτης ἔθιξε καί τό θέμα τῆς ἐπί ποικίλων ἐπιπέδων συνεργασίας, ἥτις δύναται ἵνα ἐπιτευχθῇ μεταξύ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καί τῆς χώρας αὐτοῦ.

Ἀπό τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ, ὁ γράφων ἐνημέρωσε τόν κύριον Ὑφυπουργόν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν ἐν Ἀμερικῇ Ἑλληνικήν Παιδείαν, ὡς καί ἐπί τῆς ἐνταῦθα ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐν γένει.

*  *  *

Μετά τήν ἰδιαιτέραν ταύτην συζήτησιν οἱ δύο συνομιληταί προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως.

Ὁ μέν Ἀρχιεπίσκοπος ἀνεφέρθη συντόμως εἰς τόν ἐποικοδομητικόν χαρακτῆρα τῆς ἀλληλοενημερώσεως καί τό χρήσιμον τῆς ἐπί κοινῶν θεμάτων ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καί γνωμῶν, ὁ δέ ἐξοχώτατος κ. Ὑφυπουργός, δηλώσας κατ’ ἀρχήν ὅτι “ἡ πνευματική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύ σπουδαία· ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἑλληνισμοῦ· ἔχει μέλλον καί προοπτική καί πάνω σ' αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά ἐπικεντρώσουμε τίς προσπάθειές μας (...)”, εἶπεν ἐπί λέξει: “Ἦταν μιά συνάντηση ἰδιαίτερα χρήσιμη γιά μένα καί θά ἤθελα μέ τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσω τήν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ἀλλά καί τήν δική μου ἀγάπη καί ἐκτίμηση πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν ἀποστολή καί τό ἔργο του”.

*  *  *

Κατά τε τήν ἄφιξιν καί τήν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναχώρησιν τοῦ ἐξοχωτάτου Ὑφυπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν ἀπεδόθησαν πᾶσαι αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ πρωτοκόλλου τιμαί.

*  *  *

Ταῦτα ἐν εὐλαβείᾳ καθυποβάλλων τῇ Ὑμετέρᾳ προσκυνητῇ μοι Παναγιότητι, τάς θεοπειθεῖς δέ Αὐτῆς εὐχάς καί εὐλογίας ταπεινῶς ἐξαιτούμενος, κατασπάζομαι τήν τιμίαν τε καί χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν καί ὑποδιατελῶ,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 1998,

[ χειρογράφως:

μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί υἱϊκῆς ἀφθίτου εὐγνωμοσύνης,   ]

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Ἀμερικῆς Σπυρίδων )