top

Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
μήνυμα προς τον εκδότη 'Αρη Τερζόπουλο,
για την έκδοση νέου ορθόδοξου περιοδικού

( 10 Νοεμβρίου 1998 )


Νέα Ὑόρκη, 10 Νοεμβρίου 1998

Ἐλλογιμώτατο κ. Ἄρη Τερζόπουλο,

 Ἀθήνα.

Ἐλλογιμώτατε κύριε Τερζόπουλε,

Μέ πολλή χαρά ἔλαβα τό γράμμα Σας, μέ τό ὁποῖο μοῦ γνωστοποιεῖτε τή γενναία ἀπόφασή Σας νά ἐκδώσετε προσεχῶς νέο ἐξειδικευμένο περιοδικό γιά τήν οἰκουμενική προβολή τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μηνύματος μέσω τῶν διεκκλησιαστικῶν, διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν σχέσεων καί διαλόγων.

Σᾶς συγχαίρω ὁλόψυχα γι' αὐτή τήν ἀξιόλογη καί πολύ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία Σας καί εὔχομαι κάθε εὐλογία παρά Κυρίου, ὥστε νά εὐοδωθοῦν πλήρως οἱ θεάρεστοι καί μεγαλόπνοοι στόχοι Σας.

Ἡ νέα αὐτή ἐκδοτική προσπάθειά Σας θά καλύψη πράγματι τήν ἀνάγκη πληρέστερης ἐνημερώσεως καί ἀκριβέστερης διαφωτίσεως τοῦ ἑλληνορθόδοξου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ σχετικά μέ τίς διορθόδοξες σχέσεις, ἀλλά καί μέ τούς ἐπίσημους διμερεῖς καί πολυμερεῖς Διαλόγους πού ἔχουν πρό πολλοῦ ἀναληφθῆ καί βρίσκονται σέ συνεχῆ ἀνάπτυξη μεταξύ των Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καί Θρησκειῶν μέ τή σοφή καθοδήγηση καί κανονική πηδαλιουχία τοῦ παλαίφατου καί σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἡ ἱστορία τῶν προσεγγίσεων κατά τόν εἰκοστό αἰώνα, ἡ ὁποία κορυφώνεται μέρα μέ τή μέρα καί κυοφορεῖ βαρυσήμαντες ἱστορικές ἐξελίξεις καθώς ἀνατέλλει ἡ τρίτη μετά Χριστόν χιλιετηρίδα, πρέπει νά καταγράφεται μέ ἀκρίβεια καί νά σχολιάζεται ἀπό εἰδήμονες, ἔτσι ὥστε νά ἀποφεύγωνται οἱ παραπληροφορήσεις καί νά διευκολύνεται συνάμα καί νά προάγεται ἡ ὅλη πορεία ἐξελίξεων στό ἐπίπεδο αὐτό.

Ὅσοι διακόνησαν τήν ἑλληνορθόδοξη Διασπορά στήν Εὐρώπη ἤ στήν Ἀμερική γνωρίζουν καλά, ὅτι οἱ σχέσεις, στίς ὁποῖες γίνεται ἐδῶ ἀναφορά, εἶναι σήμερα καί ἀναγκαῖες καί ἀναπόφευκτες ἀπό τή διπλή προοπτική τῆς προκλήσεως καί τῆς εὐκαιρίας. Ἡ ἐποχή μας πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἁλματώδη πρόοδο στό χῶρο τῆς ἐπικοινωνίας, δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά παραμείνουμε ὡς Ὀρθόδοξοι στό περιθώριο. Ἀντίθετα, μᾶς προκαλεῖ νά δώσουμε παντοῦ τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία μας μέ σθένος καί παρρησία. Γιἀὐτό καί χαίρω ἰδιαίτερα, σημειώνοντας, ὅτι στόν τομέα τῶν πιό πάνω σχέσεων ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς διαδραματίζει ρόλο ἡγετικό, καταθέτοντας τήν ὀρθόδοξή της μαρτυρία στή μεγάλη αὐτή χώρα, ὅπου καλλιεργεῖται τοπικά, σάν σέ σμικρογραφία, ἡ παγκόσμια σχέση ἀλληλοπεριχωρήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καί θρησκευτικῶν Κοινοτήτων (Ἰουδαϊσμοῦ καί Ἰσλάμ). Ἐξ ἄλλου ἡ προαγωγή τῆς ἑνότητας καί ἡ ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ἱερό καθῆκον μας πού καθορίζεται ρητά μέσα στό ἱερό Εὐαγγέλιο.

Γνωρίζουμε ὅλοι, πόσο ἀπροσμέτρητο μόχθο καί κόπο ἔχει καταβάλει ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, γιά τή σφυρηλάτηση τοῦ συνδέσμου τῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί γιά τήν συστηματική προαγωγή τῆς προσπάθειας παροχῆς μιᾶς γνήσιας ὀρθόδοξης μαρτυρίας στούς χώρους τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καί τῶν ἄλλων Θρησκειῶν. Τά ἐπιτεύγματα τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας στούς τομεῖς αὐτούς εἶναι μέν γνωστά, ὄχι ὅμως σέ βαθμό πού νά γίνεται ἀντιληπτός, ὅσο πρέπει, ὁ βαρυσήμαντος χαρακτήρας τους καί τά εὐεργετικώτατα ἐπακόλουθά τους. Πιστεύω, ὅτι ἡ ἔκδοσή σας θά προβάλη μέ πληρότητα τήν ἀνεκτίμητη αὐτή συμβολή πού διαιωνίζει, ἐνισχύει καί διαδίδει τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας στό σύγχρονο κόσμο καί συνεισφέρει οὐσιαστικά στή γενική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου σύμφωνα μέ τό φιλάνθρωπο καί σωτήριο θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ.

Χαιρετίζω λοιπόν θερμά, ἀγαπητέ κύριε Τερζόπουλε, τό νέο τοῦτο ἐκδοτικό ἔργο πού προτίθεσθε νά ἀναλάβετε. Τό συνιστῶ ὁλόθερμα καί σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι πολύ πρόθυμα θά συνεργασθοῦν μαζύ σας τά μέσα ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τά Ἐκπαιδευτικά της Ἱδρύματα καί, ἰδιαίτερα, τό Γραφεῖο Οἰκουμενικῶν Σχέσεών της, μέσῳ τοῦ ὁποίου διοργανώνονται καί διεξάγονται οἱ πιό πάνω προσεγγίσεις καί διάλογοι στίς Η.Π.Α.

Μέ βαθύτατη ἐκτίμηση καί πολλή ἐν Κῳ ἀγάπη,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )