Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνος
γράμμα προς τον Πρέσβη Λουκά Τσίλα
περί αναβολής αρχιεπισκοπικής επίσκεψης στην Ελλάδα

( 11 Απριλίου 1998 )

Ἀρ. Πρωτ. 203/98

Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι τῷ Πρέσβει τῆς Ἑλλάδος
κ. Λουκᾷ Τσίλᾳ,

εἰς Οὐάσιγκτων.

Ἐξοχώτατε,

Σπεύδω, ὅπως μετὰ λύπης πολλῆς γνωρίσω τὴ ὑμετέρᾳ προσφιλεῖ ἐξοχότητι, ὅτι ἡ εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Σεραφεὶμ ἀναγκάζει ἡμᾶς ἵν’ ἀναβάλωμεν τὴν εἰς Ἑλλάδα προγραμματισθεῖσαν ἐπίσκεψιν ἡμῶν εἰς χρόνον εὐθετώτερον καὶ δὴ μετὰ τὴν ἐκλογὴν καὶ ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκφράζοντες τὴν θερμὴν παράκλησιν, ὅπως τὰ ὡς ἄνω διαβιβασθῶσιν ὡς οἷόν τε τάχιον τοῖς ἐν Ἀθήναις ἁρμοδίοις, διατελοῦμεν,

ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 1998,

μετὰ θερμοτάτων προσρήσεων,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,

[ ὑπογραφή ]

(   ὁ Αμερικῆς Σπυρίδων )