top

Από την ομογενειακή εφημερίδα «Πρωϊνή»
8 Απριλίου 1998

ΙΣΤOΡΙΚΗ ΑΠOΦΑΣΗ ΤOΥ ΦΑΝΑΡΙOΥ

Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στους κόλπους του Πατριαρχείου

   NEA YOΡΚΗ - Του ΑΠOΣΤOΛΗ ΖOΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έδωσε χθες και επίσημα τέλος σε μία εκκλησιαστική διαίρεση που ταλαιπωρούσε για πολλά χρόνια την Εκκλησία μας στην Αμερική (κυρίως στη Νέα Υόρκη), ολοκληρώνοντας την πλήρη αποδοχή και ανύψωση στους κόλπους της Μητέρας Εκκλησίας των ιδρυτών της Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, κ.κ. Παϊσίου Λουλουργά και Βικεντίου Μαλαματένιου. Οι οποίοι εξελέγησαν χθες ομόφωνα, ο μεν πρώτος

Μητροπολίτης Τυάνων, ο δε δεύτερος επίσκοπος Απαμείας. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των ονομάτων για την εκλογή του επισκόπου, βρέθηκε υπήρχε κι αυτό του ιερατικώς προϊσταμένου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας, αρχιμανδρίτη π. Παύλου Παπαλεξίου.

O πανιερότατος Μητροπολίτης Παΐσιος θα είναι ο ηγούμενος της Πατριαρχικής Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και θα ανακηρυχθεί στο αξίωμα αυτό από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Σπυρίδωνα, αμέσως μετά την επιστροφή του τελευταίου στις ΗΠΑ, από το Φανάρι. O θεοφιλέστατος επίσκοπος Βικέντιος θα αναλάβει καθήκοντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Η εξέλιξη αυτή, που μέχρι στιγμής αφορά ατομικά τους συγκεκριμένους ιεράρχες, ανοίγει το δρόμο και για ενσωμάτωση στους κόλπους της Μητέρας Εκκλησίας και των υπολοίπων κληρικών της Αγίας Ειρήνης, αλλά και πλήθους άλλων κληρικών που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και βρίσκονται στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, άριστα ενημερωμένοι κύκλοι στο Φανάρι μας ανέφεραν ότι, δεν τίθεται θέμα επανάληψης των ιερών μυστηρίων που ετελέσθησαν στην Αγία Ειρήνη, καθώς το θέμα θα επιλυθεί με την έκδοση από την Πατριαρχική Μονή νέων πιστοποιητικών, στους ενδιαφερομένους.

Η ΑΠOΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝOΔOΥ

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει ως εξής:

"Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνελθούσα υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξέτασε μεταξύ άλλων και την οικειοθελή και αυτόβουλον αίτησιν των κ.κ. Παϊσίου Λουλουργά και Βικεντίου Μαλαματένιου, ιδρυτών της εν Αστορία Νέας Υόρκης Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και διαφόρων μετοχίων αυτής και αρχηγών πολυπληθούς ομάδος ορθοδόξων χριστιανών, οίτινες ακολουθούν το Ιουλιανόν Ημερολόγιον, ευρισκομένων μέχρι τούδε εν πνευματική ακοινωνησία προς την Μητέρα Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν και προς απάσας τας τοπικάς Ορθοδόξους Εκκλησίας, προς ας αύτη τελεί εν πνευματική κοινωνία, αιτουμένων δε όπως γίνωσι δεκτοί εις κανονικήν εκκλησιαστικήν κοινωνίαν υπό της Μητρός Εκκλησίας και υπό την προστασίαν αυτής και αποδεχομένων εν μετανοία όπως η εισδοχή αυτών και των περί αυτούς γένηται τηρουμένων των υπό των ιερών κανόνων διακελευομένων. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος διαπιστώσασα το ειλικρινές της διαθέσεως αυτών, απεφάσισεν ομοφώνως όπως:

α) Δεχθή την αίτησιν και αποκαταστήση την μετ' αυτών κανονικήν και πνευματικήν κοινωνίαν, τηρουμένων μετ' οικονομίας των υπό των ιερών κανόνων προβλεπομένων περί της επανόδου εις την Εκκλησίαν εκ σχίσματος.

β) Καταστήση την εν Αστορία της Νέας Υόρκης Ιεράν Μονήν της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου μετά των μετοχίων αυτής Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν, δι' ειδικού Πατριαρχικού και Συνοδικού Σιγιλλιώδους Γράμματος. Oύτως η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και αι υπ' αυτήν μέχρι τούδε Κοινότητες και λοιπά εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, ιεραποστολικά και εν γένει κοινωνικά ιδρύματα τίθενται υπό την άμεσον κανονικήν δικαιοδοσίαν και προστασίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

γ) Επιτρέψη τοις ως άνω και πάσι τοις συν αυτοίς όπως τελώσι τας χριστιανικάς εορτάς κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιον, ως εν τω Αγίω Όρει του Άθω.

δ) Περαιτέρω, η Αγία Ιερά Σύνοδος κατά την συνεδρίαν αυτής της σήμερον, 7ης Απριλίου, εξελέξατο παμψηφεί τον μεν Παΐσιον Λουλουργάν, διοριζόμενον Ηγούμενον της ως είρηται Ι. Μονής, Τιτουλάριον Μητροπολίτην Τυάνων, τον δε Βικέντιον Μαλαματένιον Επίσκοπον Απαμείας.

Ως εικός, πάντα τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικώς και μόνον δια την συγκεκριμένην ταύτην εν ΗΠΑ περίπτωσιν, ουδόλως δε αφορούν εις οιανδήποτε άλλην και αλλαχού υπάρχουσαν σχισματικήν παλαιοημερολογιτικήν κατάστασιν, ανεξαρτήτως των μέχρι τούδε σχέσεων αυτής προς την δια του παρόντος εντασσομένην εις την Εκκλησίαν ομάδα.

Ταύτα ανακοινουμένη η Μήτηρ Εκκλησία εκφράζει την βαθείαν αυτής χαράν και ικανοποίησιν δια την άρσιν ενός από μακρού υφισταμένου σχίσματος και δια την ούτως επερχομένην αποκατάστασιν της πνευματικής ενότητος και κοινωνίας μεταξύ των προαναφερθέντων και αυτής, συγχαίρουσα δε αυτοίς επί τη επιδειχθείση συνέσει, ταπεινώσει και μετανοία, υποδεικνύει τοις πάσι την υπ' αυτών ακολουθηθείσαν οδόν εις την σωτηριώδη οδόν, την οποίαν και καλεί άπαντα τα πλανηθέντα τέκνα αυτής όπως βαδίσουν, επανασυναγόμενα εις τους κόλπους της ασφαλώς προφυλασσομένης από παντός νοητού λύκου ποίμνης, της ποίμνης της κανονικής Ορθοδόξου Ανατολικής και Χριστού Εκκλησίας.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 7η Απριλίου 1998.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου".

[ EKKLISIA | www.ekklisia.org/gtyp-4-8.htm  -  8 Απριλίου 1998 ]