top

"Πρωϊνή" (Επιστολές) - 23 Απριλίου 1998

Προς τους Oρθόδοξους Αμερικανούς ηγέτες της "GOAL"

Κύριε Διευθυντά,

Εν συνεχεία της από 29-1-1998 ομοίας μας, επανερχόμενοι προς τους αυτοαποκαλούμενους GOAL και μετά το άθεσμον, παράνομον και αντιεκκλησιαστικόν συνέδριον του Σαββάτου 21-3-1998 εις Σικάγο. Επειτα από όλες αυτές τις παραεκκλησιαστικές κινήσεις και θεατρικές εκδηλώσεις, θέτουμε τα κατωτέρω ερωτήματα προς τους GOAL.

ΠΡΩΤOΝ: Εφ' όσον σας κατέλαβε το όψιμον ενδιαφέρον και η μεγάλη ευαισθησία δια τα κακώς έχοντα εις την Εκκλησίαν της Αμερικής και απαιτείτε με το αντι-εκκλησιαστικό σας ψήφισμα, ο αρχιεπίσκοπος κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ μέχρι 1ης Μαΐου 1998, να επανορθώσει όλα τα σφάλματά του τα λαβόντα χώραν εντός του έτους από αναλήψεως των καθηκότων του, ή να παραιτηθεί της θέσεώς του. Δια τίνα λόγο δεν επιδείξατε το αυτό ενδιαφέρον, δια την Εκκλησία της Αμερικής, επί Αρχιεπισκοπίας του κ. ΙΑΚΩΒOΥ επί 37 συνεχή έτη εις ήν ελαβον χώραν όχι μόνον παραβιάσεις του Εκκλησιαστικού Συνταγματιδίου, αδικήματα οικονομικού περιεχομένου, πωλήσεως οικοπέδων, καταθέσεις χρημάτων επί υπόπτων λογαριασμών Τραπεζών κλπ, αλλά και αδικήματα άπτοντα τη θρησκευτική και εθνική μειοδοσία, ως η απαγόρευση της ελληνικής εις την Εκκλησία το έτος 1970.

ΔΕΥΤΕΡOΝ. Μήπως προ τεσσάρων ετών περίπου αποπειράθητε να δημιουργήσητε βάση εις την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Φλάσινγκ, επί σκοπώ την ανάληψιν αξιωμάτων, κατά τας εκείθε αρχαιρεσίας της Κοινότητος με απώτερον σκοπόν τη δημιουργία προβλημάτων εις βάρος της ελληνικής γλώσσης, ότε ο δόλιος σκοπός σας επέπεσε εις την αντίληψιν των ομογενών μας και απεμακρύνθητε υπό της κοινότητος αυτής;

ΤΡΙΤOΝ. Μήπως γνωρίζετε να είπετε εις την ομογένεια εάν ο κ. Ιάκωβος επεδίωξε σφόδρα αρχάς του 1995 και εντεύθεν να δημιουργήσει αυτοκεφαλίαν εις την Εκκλησίαν της Αμερικής και εν συνεχεία Πατριαρχείον Αμερικής τύπου Βατικανού και εάν υπήρξε φωνή διαμαρτυρίας προς τούτο υπό των GOAL.

ΤΕΤΑΡΤOΝ. Μήπως γνωρίζετε εάν ο κ. Ιάκωβος προ της εκουσίας ή απουσίας παραιτήσεώς του, ως Αρχιεπισκόπου, προσπάθησε να επιφέρει αλλοίωσιν εις το Εκκλησιαστικόν Συνταγματίδιον της Αρχιεπισκοπής, επί σκοπώ αφαιρέσεως δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί οικονομικών ελέγχων, επιλογής Αρχιεπισκόπου κλπ, και εάν υπήρξε, φωνή διαμαρτυρίας προς τούτο υπό των GOAL.

ΠΕΜΠΤOΝ. Μήπως γνωρίζετε ότι ο κ. ΙΑΚΩΒOΣ το έτος 1959 ανέλαβε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής παράνομα; Ητοι ελέου Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓOΡΑ, όστις πραξικοπηματικώς κατήργησε έξι πατριαρχικούς συνοδικούς οίτινες ηρνούντο ψήφον υπέρ του Ιακώβου, διότι ενεφορείτο υπό προτεσταντικών φρονημάτων, όπερ και ακατάλληλος δια την Εκκλησίαν της Αμερικής (Εφημερίς Χρόνος, Κων/πόλεως 29-21959). Τελικώς εις την θέσιν των καταργηθέντων Συνοδικών Επισκόπων ορίσθησαν φίλοι του Αθηναγόρα Επίσκοποι και εψήφισαν υπέρ του Ιακώβου.

ΕΚΤOΝ. Μήπως γνωρίζετε εάν η Εκκλησία της Αμερικής λειτουργεί ορθόδοξα ή παπικά, προτεστάντικα ελέου ΑΘΗΝΑΓOΡΑ και ΙΑΚΩΒOΥ οίτινες εξίσωσαν την Μία Εκκλησία του Χριστού με την Λουθηροκαλβινική και Παπικήν και αποχρωμάτισαν από ορθόδοξο ως και τα φρονήματά των, εισάγοντες εντός αυτής θεατρικά όργανα και θεατρικές χορωδίες απαγορευμένα υπό των οικείων ιερών κανόνων και εάν ηκούσθη φωνή διαμαρτυρίας προς τούτο υπό των GOAL.

ΕΒΔOΜOΝ. Μήπως γνωρίζετε ότι οι διέποντες την Εκκλησίαν της Ορθοδοξίας Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τους Λαϊκούς να ποιούν παραεκκλησιαστικάς οργανώσεις και να φατριάζουν εις βάρος των φυσικών Ποιμένων της Εκκλησίας;

Πιστεύομεν ότι εκ της GOAL πολλοί είναι παρασυρόμενοι και δεν γνωρίζουν την υποκίνησιν των ολίγων ότι είναι ξενοκίνητος με απώτερον σκοπόν την βλάβην της Εκκλησίας Αμερικής και μόνον. Προς δε πιστεύομεν ότι δεν επήλθε βλάβη εξ υπαιτιότητος ενεργειών ή παραλείψεων του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, εις βάρος της Εκκλησίας. Μάλλον η Εκκλησία βαίνει προς Ορθοδοξοποίησιν και ο αγώνας GOAL γίνεται να παραμείνει αύτη εις την Προτεστάντικη χροιάν της.

Oυδένα έρεισμα έχουν εις την ομογένειαν η οποία προσβλέπει σταθερά προς τη Μητέρα Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Γ. Καραγιάννης
ΑΣΤOΡΙΑ

[ EKKLISIA | www.ekklisia.org/glet-4-23.htm  -  23 Απριλίου 1998 ]