top

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
5ης Μαρτίου 1998

Ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ

Σήμερον, 5ην τοῦ μηνός Μαρτίου τοῦ 1998ου ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην καί περί ὥραν 10ην π.μ. συνῆλθεν ἐν τῇ συνοδικῇ αἰθούσῃ τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου εἰς τακτικήν ἐαρινήν συνεδρίαν ἡ Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς πρός διαβούλευσιν ἐπί τῶν θεμάτων τῆς παρακατιούσης Ἡμερησίας Διατάξεως.

α)  Ἐπισκόπησις Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως·
β)  Προετοιμασία προσεχοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως·
γ)  Διακανονισμός ζητήματος ἀνασυγκροτήσεως Leadership 100·
δ)  Ἐπανέναρξις ἐργασιῶν SCOBA·
ε)  Ζήτημα παυθέντος πρεσβυτέρου Ἑξηνταβελώνη (Nicklas)·
ς)  Ἱ. Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ - Ἐξελίξεις·
ζ)  Ἀλλαγαί τμηματαρχῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς·
η)  Μοναχισμός ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς·
θ)  Μισθοδοσίαι·
ι)  Ὀργάνωσις ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 3ῃ χιλιετίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ·
ια) Ἄλλα τυχόν ἐπίκαιρα θέματα.

Μετέσχον τῆς συνεδρίας:
- ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Σπυρίδων, Πρόεδρος
-ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήνης καί Πρόεδρος Σικάγου
κ. Ἰάκωβος
- ὁ Σεβασμώτατος Μητροπολίτης Δαρδανελλίων καί Πρόεδρος Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Ἀντώνιος
- ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἴνου καί Πρόεδρος Πιττσβούργου
κ. Μάξιμος
- ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνέων καί Πρόεδρος Βοστώνης
κ. Μεθόδιος καί
- ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου καί Πρόεδρος Ντένβερ
κ. Ἠσαΐας

Τῆς συνεδρίας μετέσχον ὡσαύτως:
- ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Πασσιᾶς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καί
- ὁ Δρ. Ἀθανάσιος Ἀλεξ. Φούρλας, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Κωδικογράφου.

Ἡ ἔναρξις τῆς συνεδρίας ἐγένετο διά προσευχῆς, ψαλέντος τοῦ Ἀπολυτικίου “Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν...”

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ἀφοῦ συνεχάρη τούς Ἱερωτάτους Συνοδικούς ἐπί τῇ προαγωγῇ αὐτῶν εἰς Μητροπολίτας, ἔδωκεν τόν λόγον εἰς τόν Ἀρχιγραμματέα πρός ἀνάγνωσιν εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν πρακτικῶν τῆς τελευταίας συνεδρίας τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1997. Τά πρακτικά ἐνεκρίθησαν ὑπό τῆς Συνόδου μετά τήν ἐνσωμάτωσιν δύο ἐλαφρῶς ἀναδιατυπωθέντων σημείων.

α)  Ἐπισκόπησις Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀνεφέρθη συντόμως εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν τοῦ παρελθόντος Φθινοπώρου καί τά ἔξοδα αὐτῆς, σημειώσας ὅτι τό ταξίδιον ἐστοίχισεν ἐν ὅλῳ περί τά δύο ἑκατομμύρια (2.000.000) δολλαρίων. Κατά τήν σχετικήν ἐνδιάμεσον ἐνημέρωσιν αὐτοῦ ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῶν κ.
Ἱερωνύμου Δημητρίου (Jerry Dimitriou) ἐγένετο λόγος περί ἐλλείμματος τῆς τάξεως τῶν διακοσίων ἕως τριακοσίων χιλιάδων (200.000-300.000) δολλαρίων. Μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ κ. Δημητρίου ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τό πραγματικόν ἔλλειμμα ἀπεδείχθη, ὅτι ἦτο τῆς τάξεως τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000) δολλαρίων. Ἀκόμη καί μετά τήν ἀποστολήν τῶν παρά τῶν Ἐπισκοπῶν ὀφειλομένων ποσῶν, περί τοῦ ὕψους τῶν ὁποίων δύναται νά πληροφορήσῃ τούς Ἁγίους Ἀδελφούς ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, τό χρέος, ὡς ἐτόνισεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος, θέλει παραμείνει ἀρκούντως ὑψηλόν.

Ἐν τούτοις δέν χωρεῖ ἀπαισιοδοξία, διότι τό ποσόν πρόκειται νά καλυφθῇ ἀπό ἀναμενομένας δωρεάς, ἐάν καί ἐφ’ ὅσον ὁ τήν εὐθύνην τῆς ὀργανώσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ ταξειδίου φέρων αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος δέν δυνηθῇ ν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τάς καθηκόντως ἀνειλημμένας ὑποχρεώσεις αὐτοῦ.

Εἰς ἐρώτησιν τεθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Αἴνου κ. Μαξίμου περί τοῦ ποῦ πρέπει ν’ ἀποσταλῶσι τά ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτοῦ προερχόμενα χρηματικά ποσά, εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ἤ εἰς Φανάριον ἀπ’ εὐθείας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογραμμίζων ὅτι, χάριν τῆς τάξεως, καλόν εἶναι νά γνωρίζῃ ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή τά ἐκ τῆς Ἀμερικῆς προερχόμενα χρηματικά ποσά καί ποῦ ἀποστέλλονται.

Παρεμβαίνων ὁ Ἅγιος Κρήνης κ. Ἰάκωβος ἀνέφερεν ὅτι π.χ. οἱ Μητροπολῖται Παναμᾶ καί Χόνγκ Κόνγκ λαμβάνουσι ποσά τινα παρά τοῦ ταμείου τῆς Ἱεραποστολῆς, τό ὁποῖον καί ὀφείλει νά κοινοποιῇ τοῦτο εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν.

Τονίσας ἀκολούθως ὅτι τό Πατριαρχικόν ταξίδιον ἐστέφθη ὑπό μεγάλης ἐπιτυχίας, ἐσημείωσεν ὅτι τά ἔξοδα αὐτοῦ ὑπῆρξαν τεράστια. Ἀνέφερεν, ὅτι κατά τό ταξίδιον τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Δημητρίου, ἡ Ἐπισκοπή Σικάγου εἶχε καταβάλει ἑκατόν χιλιάδας (100.000) δολλαρίων, ἐνῷ σήμερον ἔχει ἔλλειμμα τοῦ αὐτοῦ ὕψους σύν ἑκατόν πεντήκοντα χιλιᾶσι (150.000) δολλαρίων, τά ὁποῖα πρέπει νά ἐξευρεθοῦν ἀκόμη.

Ἡ προσπάθεια πρός περισυλλογήν τῶν ἀπαιτουμένων χρηματικῶν ποσῶν δέν ἀπέφερεν, ὡς εἶπε, τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ αἰδεσιμολ. πρωτοπρεσβύτερος κ. Α. Καρλοῦτσος εἶχεν ἤδη συγκεντρώσει χρηματικά ποσά καί ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ Σικάγου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἅγ. Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐτόνισεν, ὅτι ὁ αἰδεσιμολ. πρωτοπρεσβύτερος κ. Α. Καρλοῦτσος εἶχε τήν ἀποκλειστικήν εὐθύνην διά τήν ὀργάνωσιν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως καί τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ὅλου αὐτῆς προγράμματος. “Ὁ χειρισμός ἀπό τόν ὑπεύθυνον ὑπῆρξε κἄπως ἀνεύθυνος” εἶπεν χαρακτηριστικά καί προσέθεσεν ἐπί λέξει εἰς ἔντονον ὕφος “κἄποιος πρέπει νά καθίσῃ στό σκαμνί”. Πῶς εἶναι δυνατόν νά ζητοῦνται εὐθύνες ἀπό ἡμᾶς, ὅταν ἡμεῖς δέν εἴχομεν λόγον εἰς τόν προγραμματισμόν τοῦ ταξιδίου καί τήν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ; Ὁ Ἅγιος Φραγκῖσκος μᾶς ἄφησε ἔλλειμμα ἑξακοσίων χιλιάδων (600.000) δολλαρίων καί δέν ἐννοοῦμεν νά ἐξοφλήσωμεν ἄλλα χρέη πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν. Μόνον διά τά ἔξοδα εἰς Οὐάσιγκτον θά ἠμπορούσαμε νά συνεισφέρουμεν ἀπό κοινοῦ μετά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἐδῶ ὅμως, ἐσημείωσεν ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων, γίνεται λόγος δι’ ἔξοδα τῆς κλάσεως τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων (3.000.000) δολλαρίων μόνο διά τό ταξίδι Οὐάσιγκτον - Νέα Ὑόρκη!

Παρεμβαίνων εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἐσημείωσεν, ὅτι μόνον διά τό Odyssee Channel μᾶς ἐζητήθησαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες (35.000) δολλάρια!

Καί ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος συνεπλήρωσεν, ὅτι καί διά τήν ἐκδήλωσιν στό Tufts University ἐζητήθησαν πολλά χρήματα!

Ὁ Ἅγιος Κρήνης κ. Ἰάκωβος ἀνέφερεν ὅτι ὁ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ” ἔκαμε λόγον διά δεκατρία ἑκατομμύρια (13.000.000) δολλάρια μέ τά ὁποῖα ἔφυγεν ὁ Πατριάρχης!! Ἐνῶ εἶναι γνωστό ὅτι τά πρῶτα διακόσιες χιλιάδες (200.000) δολλάρια ἔχουν κατατεθῆ εἰς εἰδικόν λογαριασμόν μέχρις ὅτου συγκροτηθῆ τό Endowment Fund.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἐδήλωσεν ἐπιγραμματικά: “Φοβερές οἱ ἐπιπτώσεις στά οἰκονομικά. Πρέπει νά ζητηθῆ ἀπολογισμός”.

Πόσα ὑπῆρξαν τά πραγματικά ἔξοδα; ἀναρωτήθηκε ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος. Ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων ἀνέφερεν ὅτι κατά τήν πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου εἶχαν τότε καθορισθῆ τά ἔξοδα τῶν Ἐπισκοπῶν. Ὑπῆρξε δηλαδή καταμερισμός εὐθυνῶν. Ἡμεῖς τώρα εἰς τόν Ἅγιον Φραγκῖσκον εἴχομεν συμμετοχήν μέ τό ποσόν τῶν ἑξακοσίων χιλιάδων (600.000) δολλαρίων, τό ὁποῖον καί μᾶς ἐστοίχισε πολύν ἱδρῶτα!

Ὁ πατήρ Γεώργιος Πασσιᾶς ἀνέφερεν ὅτι ἡ συμμετοχή ἑκάστης Ἐπισκοπῆς ἀνέρχεται εἰς τό ποσόν τῶν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δολλαρίων καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς ἑπτακοσίας χιλιάδας (700.000), προσθέσας ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπή προβαίνει τώρα εἰς δανεισμόν τριακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (350.000) δολλαρίων πρός κάλυψιν τῶν χρεῶν της. Ἐσημείωσεν δέ ἀκόμη, ὅτι ἐνῶ ὁ Διευθυντής τῶν Οἰκονομικῶν κ. Δημητρίου εἶχε κάμει λόγον δι’ ἔλλειμμα διακοσίων ἕως τριακοσίων χιλιάδων (200.000 - 300.000) δολλαρίων τελικά προέκυψε ἔλλειμμα ἑνός ἑκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000)!

“Κἄποιος πρέπει ν’ ἀναλάβη τίς εὐθύνες του”, ἐβροντοφώνησε καί πάλιν ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος. Ἀφοῦ μάλιστα ὑπῆρξεν ἀπόκρυψις τοῦ πραγματικοῦ ἐλλείμματος καί ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀπήτησε τήν σύστασιν Τριμελοῦς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς πρός ἔλεγχον τῶν Οἰκονομικῶν τοῦ πατριαρχικοῦ ταξιδίου, προτείνοντας τόν κ. Μαυρουδῆ ὡς πρῶτο μέλος της, διαχωρίζοντας τήν θέσιν του ἐπί τοῦ προκειμένου ὡς εἶπεν.

Μετά τήν παρατήρησιν τοῦ Ἁγίου Προικονήσου κ. Ἠσαΐου, ὄτι καί ἡ ἰδική του Ἐπισκοπή ἐχει ἔλλειμμα ἀπ’ αὐτήν τήν ὑπόθεσιν, καί τήν δήλωσιν τοῦ Ἁγίου Δαρδαναλλίων κ. Ἀντωνίου, ὅτι ὁ ἴδιος του θέλει ζητήσει εὐθύνας ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ὁ τελευταῖος ἀπεδέχθη τήν συμμετοχήν του εἰς τήν ὡς ἄνω Ἐπιτροπήν, τῆς ὁποίας τό τρίτο μέλος θέλει ἐπιλέξει ὁμοῦ μετά τοῦ κ. Μαυρουδῆ.

Εἰς ἐρώτησιν τέλος τοῦ Ἁγίου Κρήνης κ. Ἰακώβου, ἄν ὑπῆρξε “Προϋπολογισμός” τοῦ ὅλου πατριαρχικοῦ ταξιδίου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀπήντησεν ὅτι μόνον “Ἀπολογισμός” ελήφθη, κατακλείων οὕτω τό πρῶτον αὐτό θέμα τῆς Ἡμερησίας διατάξεως.

β)  Προετοιμασία προσεχοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀφοῦ ἀνέφερεν ὅτι γενικός συντονιστής τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τοῦ Orlando κατά τόν προσεχῆ Ἰούλιον εἶναι ὁ πατήρ Γαβριήλ Καράμπης, εἶπεν ὅτι αἱ γενικαί κατευθυντήριαι γραμμαί στοχεύουν εἰς τήν καλλιέργειαν καί δημιουργίαν πνευματικωτέρας ἀτμοσφαίρας καί εἰς τήν συστηματικωτέραν ὀργάνωσιν καί λειτουργίαν τῶν Ὁμάδων Ἐργασίας, αἱ ὁποῖαι καί θά εἶναι αὐτήν τήν φοράν ηὐξημέναι ἐν συγκρίσει πρός τό παρελθόν.

Ὡσαύτως ἀνέφερεν, ὅτι ἔχει ἤδη ὑποβληθῆ ὁ σχετικός προϋπολογισμός, ὁ ὁποῖος καί ἀπομένει νά ἐγκριθῇ ὑπό τῆς πρός τοῦτο ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς.

Λαβών τόν λόγον ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐπληροφόρησεν τήν Σύνοδον, ὅτι ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις τῆς ἰδικῆς του Ἐπισκοπῆς διετύπωσεν ἤδη προτάσεις πρός ὑποβολήν καί συζήτησίν των εἰς τήν ἐν Orlando Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν καί αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν:
- τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
- τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς οἰκονομικῆς δομῆς αὐτῆς
- τήν ἰσχύν τῶν ἰδίων μετρῶν καί σταθμῶν διά τά οἰκονομικά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ἐκείνων τῶν ἐπί μέρους Ἐπισκοπῶν.

Τά σχετικά περί Μητροπολιτοποιήσεως τά ἐγνωστοποίησεν, ὡς εἶπεν, ἐγγράφως εἰς τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.

Παρεμβαίνων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἐδήλωσεν λακωνικώτατα: “Ἡ θέσις μου εἶναι ὄχι ἄνοιγμα ἄλλου μετώπου περί ἀνεξαρτητοποιήσεως τῶν Ἐπισκοπῶν”. Τό Πατριαρχεῖον ἐπρόσθεσεν θά προβῇ εἰς τήν ἀναθεώρησιν τοῦ καταστατικοῦ χάρτου.

Δευτερολογῶν ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐσημείωσεν, ὅτι εἶναι διάχυτος ἡ ἐπιθυμία δι’ ἀναθεώρησιν τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὅτι τό θέμα θά ἔλθῃ πρός συζήτησιν εἰς τήν Κληρικολαϊκήν τοῦ Orlando. Θά ἦτο καλόν, ὡς εἶπεν, νά ἔχει μεθοδευθῆ τό ὅλον θέμα καί νά προληφθῆ τυχόν συζήτησις μέ δήλωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅτι ἡ ἐπί τούτου ἐπιτροπή ἐπεξεργάζεται ἤδη τόν καταστατικόν χάρτην.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἐδήλωσεν καί πάλιν ἐπιγραμματικώτατα: “Συμφωνῶ διά τό θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως, διαφωνῶ ὡς πρός τό χρονικό σημεῖο”.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό παρενέβη ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἀναρωτηθείς, μήπως θά ἔπρεπε νά γίνη κάποια διάκρισις ἐν σχέσει πρός τήν ἰσχύουσαν κατάστασιν εἰς Καναδᾶν καί Παναμᾶν π.χ.: Νά ἐμφανισθῆ δηλαδή ὅτι τόγε νῦν δέν ἔχομεν καταστατικόν χάρτην καί ὅτι ἡ μελέτη καί ἐπεξεργασία του διά τήν ἀναθεώρησιν καί ἀναγκαίαν προσαρμογήν εἰς τήν νέαν κατάστασιν εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει.

Παρεμβαίνων ὁ Ἅγιος Κρήνης κ. Ἰάκωβος εἶπεν ὅτι συμφωνεῖ μέ τάς ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Δαρδανελλίων ἐπί τοῦ θέματος. Ἄλλωστε, ὡς ἐσημείωσεν, αὐτό τό ἤθελε καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὡς ἀπαίτησιν τοῦ Κανονικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου.

Εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τοῦ Orlando δέον νά τονισθῇ, ὅτι ἡ ἁναθεώρησις καί προσαρμογή τοῦ καταστατικοῦ χάρτου εἶναι ἀναγκαία καί ὄτι μετά τήν ἐπεξεργασίαν του θ' ἀποσταλῇ εἰς τό Πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν καί ἐπικύρωσιν.
Τριτώνων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐδήλωσεν καί αὗθις, ὅτι τό θέμα εἶναι ἡ ἐπιλογή τοῦ χρονικοῦ σημείου.

Διευρύνων τάς προηγουμένας σκέψεις του ὁ Ἅγιος Δαρδαναλλίων κ. Ἀντώνιος ἐσημείωσεν, ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει τό δικαίωμα νά προβῇ εἰς τάς Κανονικάς Πράξεις, κάτι τό ὁποῖον δέν χρήζει τῆς ἐπικυρώσεως ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως. Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις ἔχει τό δικαίωμα ὑποβολῆς αἰτημάτων, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὅμως ἁποφασίζει ὁριστικά καί ἀμετάκλητα. Αὐτό πρέπει νά τονίσουμε ἰδιαιτέρως εἰς τήν Συνέλευσιν τοῦ Orlando!

Ὁπωσδήποτε ἡ εὐκαιρία τοῦ Orlando δέν πρέπει νά χαθῆ ὡς πρός τό θέμα αὐτό. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή πρέπει νά θέση τήν σφραγίδα της ἐπ' αὐτοῦ.

Κλείνων τήν συζήτησιν ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σημείου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων εἶπεν, ὅτι τό θέμα τοῦ καταστατικοῦ χάρτου εἶναι Ἐκκλησιαστικόν Κανονικό, στό ὁποῖο δέν ἔχει λόγον ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσις. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἐπιλογήν τοῦ χρονικοῦ σημείου, αὐτό πρέπει νά εἶναι περίοδος εἰρήνης κι ὄχι ἐξάρσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

γ)  Διακανονισμός ζητήματος ἀνασυγκροτήσεως Leadership 100:

Ἐκθέτων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων τά περί τοῦ θέματος ἀνέφερεν, ὅτι ὑπῆρξεν ἀπόπειρα ἀπαγκιστρώσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ (Corporation) ἀπό τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν, κάτι τό ὁποῖον καί δέν ἐπετεύχθη.

Ἡ διευθέτησις τοῦ ὅλου θέματος ἐμεθοδεύθη κατά τό πρότυπον τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον καί κατοχυρώνει τό κεφάλαιον ἔναντι ἐνδεχομένων ἀπαιτήσεων καταβολῆς ἐπιδικασθέτων προστίμων διά τυχόν ἀδικήματα κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει τήν ἐποπτείαν ἐπί τῆς τηρήσεως τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ δίχως ἑτέραν ἀνάμιξίν του. Τό ἀποτεθησαυρισμένον κεφάλαιον θέλει μεταβιβασθῆ εἱς τό Σωματεῖον μετά ἀπό τόν προβλεπόμενον φορολογικόν ἔλεγχον τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης. Τό 15% τοῦ κεφαλαίου ἀπαιτεῖται διά τήν κάλυψιν τῶν λειτουργικῶν καί διοικητικῶν ἀναγκῶν τοῦ Σωματείου, τό δέ ὑπόλοιπον 85% εἶναι διαθέσιμον διά τάς διαφόρους διακονίας (Ministries) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν συνεννοήσει πάντοτε μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Ὀργανισμοῦ (Corporation).

Δεδομένου ὅτι ἡ Πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης ἐλέγχει ἀποτελεσματικώτερον τό κεφάλαιον, ἔγινε μεταφορά αὐτοῦ ἀπό τό Delaware, ὅπου ἐτονίζετο περισσότερον ἡ αὐτονομία τοῦ Corporation.

δ)  Ἐπανέναρξις ἐργασιῶν SCOBA:

Τήν 25ην Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. συνῆλθεν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς συνεδρίαν ἡ Διαρκής Σύνοδος τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ἀμερικῆς (Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas) ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Σπυρίδωνος. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ ἐκπρόσωποι τῆς SCOBA πλήν τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἀντιοχειανῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου Ἀμερικῆς κ. Φιλίππου, ὅστις κωλυθείς δέν παρέστη, μή ἀποστείλας ὅμως οὔτε ἐκπρόσωπον αὐτοῦ!

Ἐν σχέσει μέ τά διαμειφθέντα κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀνέφερεν, ὅτι αἱ ἐργασίαι αὐτῆς ὑπῆρξαν λίαν ἐποικοδομητικαί. Ὑπῆρξεν ἀπόλυτος συμφωνία ὡς πρός τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ καυτοῦ θέματος τῶν μικτῶν γάμων. Τό πρός τοῦτο ἑτοιμαζόμενον κείμενον θέλει τεθῆ ὑπὄψιν ὅλων τῶν Ἐπισκοπῶν καί ἐν συνεχείᾳ θέλει ἀποσταλῆ ἐν εἴδει ἐγκυκλίου εἰς τούς Ἐφημερίους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων. Τοῦτο θεωρεῖται πρός τοῖς ἄλλοις λίαν ἀναγκαῖον λόγῳ καί τῆς συγχύσεως, ἡ ὁποία προκαλεῖται ἀπό τήν κυκλοφορίαν ἀντιστοίχου κειμένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ἐν ὑποτίτλῳ ἀναφέρει ὅτι ἔχει συνταχθῇ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος εἰς τό θέμα τῶν Διαλόγων μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, Λουθηρανῶν καί Ἀγγλικανῶν ἐσημείωσεν ὅτι ἐπ’ αὐτοῦ ὑπάρχει κοινή ἀντίληψις περί ἐπανεξετάσεως καί ἐπαναξιολογήσεως αὐτῶν ὑπό τό φῶς τῶν συγχρόνων οἰκουμενικῶν τάσεων. Ἰδιαιτέρως τό θέμα τῆς χειροτονίας καί γυναικῶν ὑπό τῶν Ἀγγλικανῶν ἐτονίσθη ὡς πρόβλημα. Ὡστόσο ἡ διατήρησις καλῶν σχέσεων καί ἡ ἐπίδειξις καλῆς θελήσεως ἐν τοπικῷ ἐπιπέδῳ θεωροῦνται ἀναγκαῖαι ὡς ἕν εἶδος ἀνοικτοῦ παραθύρου, κατά τήν ἔκφρασιν τοῦ Μητροπολίτου Θεοδοσίου. Ἐν προκειμένῳ ἀπεφασίσθη, ὅπως δοθοῦν ἑνιαῖαι κατευθυντήριαι ὁδηγίαι εἰς τάς διαφόρους ἐπιτροπάς καί ὀργανώσεις τῆς SCOBA.

Λαβών τόν λόγον ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἠρώτησεν, ἄν θά ὑπάρξῃ ἑτέρα τις σύναξις διά θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ἐσωτερικήν τῆς Ἐκκλησίας ζωήν. Ὁ ἴδιος του προτείνει τοιοῦτον τι διά τήν ἀντιμετώπισιν θεμάτων πρακτικῆς συνεργασίας.
Παρεμβαίνων ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἐσημείωσεν ὅτι τοῦτο ἐγένετο πρό τριετίας, καί δή μέ ποσοστιαίαν ἐκπροσώπησιν καί συμμετοχήν ὅλων τῶν Ἐπισκόπων. Ἀπομένει ἡ πραγματοποίησις περιοδικῶν συνάξεων.

Εἰς ἐρώτησιν τοῦ Ἁγίου Ἀνέων κ. Μεθοδίου περί τοῦ ἐάν ἐγένετο λόγος ἐν σχέσει μέ τό ταξίδιον τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππου εἰς Ρωσίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀπήντησεν ἀρνητικῶς.

Τέλος εἰς ἐρώτησιν τοῦ Ἁγίου Κρήνης κ. Ἰακώβου περί τοῦ ἐάν ἐγένετο σκέψεις τινές ἐπί τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἔτους 2000 ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀνέφερεν, ὅτι συνεφωνήθη ἡ τέλεσις πανηγυρικῆς πανορθοδόξου Λειτουργίας καί ἡ ἔκδοσις Διορθοδόξου Λεξικοῦ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν.

ε)  Ζήτημα παυθέντος πρεσβυτέρου Ἑξηνταβελώνη (Nicklas):

Εἰσάγων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων πρός συζήτησιν τό θέμα τοῦ παυθέντος πρεσβυτέρου Ἑξηνταβελώνη ἐζήτησεν ἀπό τόν καθ' ὕλην ἁρμόδιον Μητροπολίτην Ἀνέων κ. Μεθόδιον ὅπως ἐνημερώσῃ τήν Ἱεράν Σύνοδον σχετικῶς.

Λαβών τόν λόγον ὁ Ἅγιος Ἀνέων ἀνεφέρθη ἐν συντόμῳ εἰς τό ἱστορικόν τῆς ὑποθέσεως καταλήξας μέ τήν πρότασιν καθαιρέσεως τοῦ ὡς ἄνω παυθέντος κληρικοῦ ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης ὑπουργήματος. Τοῦτο ἄλλως τε ὑπῆρξε καί τό πόρισμα τοῦ πρωτοβαθμίου πνευματικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης, τό ὁποῖον λόγῳ ἀναρμοδιότητός του διά τήν ἐπιβολήν τοιαύτης ποινῆς ὑπέβαλεν αὐτό εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διά τά περαιτέρω.

Παρεμβαίνων ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐζήτησεν, ὅπως ἡ Ἱερά Σύνοδος μετατραπῇ εἰς δευτεροβάθμιον πνευματικόν δικαστήριον καί κρίνῃ τελεσιδίκως τήν ὑπόθεσιν, ὅπερ καί ἐγένετο ὁμοθυμαδόν. Ἐν ταὐτῷ ἐπρότεινε τήν εἰς τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποστολήν τῆς σχετικῆς δικογραφίας τοῦ πνευματικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

Συμπληρωματικῶς ἀνέφερεν ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος, ὅτι τό ὑπ’ αὐτόν συνελθόν πνευματικόν δικαστήριον ἐν Βοστώνῃ δέν εἶχεν ἑτέραν ἐπιλογήν, δεδομένων μάλιστα τῶν τετελεσμένων γεγονότων καί τῆς ἐν γένει στάσεως καί συμπεριφορᾶς τοῦ ὑποδίκου Ἑξηνταβελώνη-Νίκλα. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Νικολάου Lexington (MA) ἔχει ἡσυχάσει πλέον ὡς ἐσημείωσεν, μετά καί ἀπό τήν τοποθέτησιν νέου Ἱερέως ἐκεῖ.

Κατακλείων ὁ Σεβ. Πρόεδρος τήν συζήτησιν ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἐτόνισεν, ὅτι οἱ πάντες πρέπει νά γνωρίζουν πώς ἡ ἀντικανονική καί μή σώφρων συμπεριφορά τῶν κληρικῶν εἰς παρομοίας περιπτώσεις ἐνεργεῖ εἰς βάρος αὐτῶν. Ἡ ἐν προκειμένῳ περίπτωσις ἀποτελεῖ κραυγαλέον δεῖγμα μή συνετισμοῦ τοῦ κ. Ἑξηνταβελώνη-Νίκλα, πρᾶγμα ὅπερ καί συνέβαλε τά μέγιστα εἰς τήν ἐπιβολήν τῆς καθαιρέσεως αὐτοῦ ποινήν.

ς)  Ἱ. Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυροῦ - Ἐξελίξεις:

Ἀνοίγων τήν συζήτησιν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀνέφερεν ὅτι τά τῆς Σχολῆς βαίνων ἐν γένει καλῶς, προσθέτων ὅτι εἰδική ἐπί τούτου (ad hoc) Ἐπιτροπή ἀσχολεῖται μέ τήν ἀναζήτησιν νέου Προέδρου.

Ἐν συνεχεία ὁ Σεβ. Πρόεδρος ἔδωκε τόν λόγον εἱς τόν Ἅγιον Προικονήσου κ. Ἠσαΐαν προκειμένοου οὗτος ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Σχολῆς νά προβῇ εἰς πληρεστέραν ἐνημέρωσιν τῆς Συνόδου ἐπί τῶν θεμάτων αὐτῆς.

Ἐκθέτων γενικῶς ὁ Ἅγιος Προικονήσου κ. Ἠσαΐας τά τῆς Σχολῆς ἀνέφερεν ὅτι εἶναι πολύ ἱκανοποιημένος. Τό ποιόν τῶν σπουδαζόντων εἶναι “καταπληκτικόν” εἶπεν ἐπί λέξει, ἡ δέ ψυχολογία αὐτῶν “ἀρίστη”. “Τά παιδιά γνωρίζουν τί κάνουν” εἶπε χαρακτηριστικά! Τό καλοκαίρι θά μεταβοῦν εἰς Orlando πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν τῆς περιοχῆς κοινοτήτων, προβάλλοντα ἐν ταὐτῷ τό ἔργον καί τήν σημασίαν τῆς Σχολῆς.

Ἕν θέμα, τό ὀποῖον χρήζει μελέτης καί ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετωπίσεως εἶναι ἡ ἀτομική ἤ καί καθ’ ὁμάδας ἀκόμη περιοδική ἀπουσία τῶν σπουδαζόντων ἐκ τῆς Σχολῆς κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους.

Ἀναφερόμενος, τέλος, εἰς τήν νέαν βιβλιοθήκην μέ τήν ἐπωνυμίαν “ΙΑΚΩΒΟΣ” ἐσημείωσεν ὅτι αἱ οἰκοδομικαί ἐργασίαι βαίνουν προοδευτικῶς δεδομένων καί τῶν εὐνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν τοῦ χειμῶνος.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό καί μετά ἀπό ἀκροθιγῆ ἀναφοράν εἰς τό θέμα ἀπονομῆς ὀφφικίων εἰς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς παρενέβη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων εἰπών ὅτι ἡ ἀπονομή ὀφφικίων ἐν σχέσει μέ τήν Σχολήν εἶναι θέμα τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου. Οἱ ἑορτάζοντες ἀπόφοιτοι, καί δή οἱ παλαίμαχοι, δέον ὅπως τιμῶνται ἔν τινι τρόπῳ οὐχί ὅμως δι’ ὀφφικίων, ἄποψιν ἥν ἐπεκρότησαν καί οἱ Ἅγιοι Κρήνης κ. Ἰάκωβος καί Ἀνέων κ. Μεθόδιος, προτείναντες μάλιστα τήν ἀπονομήν τοῦ “Σταυροῦ” τῆς Σχολῆς ὡς συμβόλου ἰδιαιτέρας τιμῆς.

Ἐν σχέσει μέ τό θέμα τῆς βιβλιοθήκης “ΙΑΚΩΒΟΣ” ὁ Σεβ. Πρόδρος ἀνέφερεν ὅτι πρέπει νά συνειδητοποιηθῇ τό γεγονός τῆς ὑπάρξεως ἐλλείμματος ὕψους ἑνός καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίων ($1.500.000) δολλαρίων!

Ἡ Ἐπιτροπή Διαχειρίσεως (Board of Trustees) τῶν χρημάτων τῆς Βιβλιοθήκης “ΙΑΚΩΒΟΣ” ἀποτελεῖ ξεχωριστόν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας Σῶμα, προβαίνει ὅμως εἰς τήν συλλογήν χρημάτων ἐν ὀνόματι αὐτῆς! Εἶναι δέ λίαν ἀπροσδιόνυσος καί σφόδρα ἐνοχλητική ἡ ἐνέργεια τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰακώβου νά ἐξαποστείλῃ ἐγκύκλιον γράμμα διά τήν συλλογήν τοῦ ποσοῦ τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ($3.000.000) δολλαρίων μέ ἀποδέκτην μάλιστα αὐτόν τόν ἴδιον προσωπικῶς. Τό θέμα αὐτό θέλει ἀναφερθῆ προσηκόντως καί εἰς τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Καί θά ἠδύνατο ἴσως νά ἐξοικονομηθῆ τό πρᾶγμα, ἐάν ὁ γηραιός προκάτοχός μου ἤρχετο εἰς σχετικήν συνεννόησιν μετά τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι “τό τραβοῦν τό σχοινί” εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Σεβ. Πρόεδρος.

Σχετική ἀναφορά εἰς ἐκδηλωθεῖσαν ἐπιθυμίαν τοῦ κ. Δουκάκη ὅπως ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μαλλιωτείου Ἱδρύματος μετάσχῃ καί εἰς τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Βιβλιοθήκης “ΙΑΚΩΒΟΣ” ἔτυχεν ἀρνητικοῦ σχολιασμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Ἀνέων κ. Μεθοδίου, καί δή μέ τά ἑξῆς λόγια: “δέν θά κάνῃ τίποτε. Τοῦ ἀρέσει νά ἐμφανίζεται”.

Παρεμβαίνων εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἀνεφέρθη εἰς τό θέμα τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς. Ἡ σημερινή σύνθεσίς της δέν ἱκανοποιεῖ εἶπε. Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασίν της δέν προσῆλθε σχεδόν κανείς μέ ἀποτέλεσμα τήν μή ὕπαρξιν ἀπαρτίας, συνεπιφερούσης ἀδυναμίαν συζητήσεως ἐπί τρεχόντων ζητημάτων καί λήψεως ἀποφάσεων ἐπ’ αὐτῶν. “Πρέπει νά βάλλουμε ἀνθρώπους πού ἐνδιαφέρονται” ἐσημείωσεν ἐπί λέξει ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος.

Λαβών τόν λόγον ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἔθιξε τό θέμα ὑποτροφιῶν διά τούς σπουδάζοντας εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰδικώτερον ἐτόνισεν ὅτι πρέπει ν’ ἀποτελῇ θεμελιώδη φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας ἡ θεολογική μόρφωσις καί ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευσις τῶν μελλοντικῶν στελεχῶν τῆς ὀργανωμένης ἐκκλησιαστικῆς μας δομῆς.

Θέλω νά ἐνθαρρύνω τούς Ἁγίους ἀδελφούς, εἶπεν ὁ κ. Ἀντώνιος, διά τήν δημιουργίαν ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου ἐκ δωρεῶν καί κληροδοτημάτων, προκειμένου δι’ αὐτοῦ νά ἐξασφαλίζηται ἡ δωρεάν θεολογική σπουδή καί ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευσις τῶν μελλοντικῶν μας κληρικῶν. Εἰς τήν ἰδικήν του Ἐπισκοπήν ἀνέφερεν ὅτι ἔχει συγκεντρωθῆ τό ποσόν τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου ($1.000.000) δολλαρίων. Προσέθεσεν δέ ὅτι τό ὅλον θέμα θά ἔπρεπεν ἴσως νά τύχῃ τοῦ κεντρικοῦ συντονισμοῦ ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Παρεμβαίνων εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Ἅγιος Κρήνης κ. Ἰάκωβος ἀνέφερεν ὅτι καί εἰς τήν ἰδικήν του Ἐπισκοπήν ὑπάρχει πρόνοια δι’ αὐτό τό θέμα καί ὅτι ἀπό ἐτῶν ἤδη ἔχει δημιουργηθῆ πάγιον κεφάλαιον, τό ὁποῖον καί προσαυξάνεται ἐτησίως.

Ὡστόσον ἐτόνισεν ὅτι ἡ χορήγησις ὑποτροφιῶν δέον ὅπως λαμβάνη χώραν μετ‘ ἰδιαιτέρας προσοχῆς, καί δή οὐχί πρός κάλυψιν καθ’ ὁλοκληρίαν τῶν ἐξόδων τῶν σπουδαζόντων, δεδομένου ὅτι ὁ σύγχρονος ἐξοπλισμός των μέ Η/Υ κλπ. εἶναι πολυδάπανος. Ἀπό τήν προσωπικήν του, μάλιστα, ἐμπειρίαν εἶπεν ὁ Ἅγιος Κρήνης ἔχει διαπιστώσει καί ἀγνωμοσύνην ὑποτρόφων πρός τήν Ἐπισκοπήν του!

Πάντοτε ὑπῆρξαν προβλήματα ἐσημείωσεν ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος. Ὡστόσον “πρέπει νά μπῆ τάξη στά πράγματα” ὡς εἶπεν ἐπί λέξει καί τοῦτο ἀποτελεῖ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Θεολογική Σχολή δέν εἶναι ἐσώκλειστος ἐτόνισεν ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος, πρᾶγμα τό ὁποῖον δυσχεραίνει τήν τήρησιν αὐστηρῶν κριτηρίων.

Νά τεθοῦν φραγμοί καί νά ἐφαρμοσθοῦν περιορισμοί εἶπεν ὁ Ἅγιος Κρήνης κ. Ἰάκωβος. Ὁ τακτικός ἐκκλησιασμός, ἡ κοσμία διαγωγή, ἡ εὐσχήμων ἐμφάνισις καί ἡ καλή ἐπίδοσις εἰς τά μαθήματα μποροῦν νά ἰσχύσουν ὡς κριτήρια διά τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν, ὄχι ἀπαραιτήτως ἀπό τοῦ πρώτου ἔτους τῶν σπουδῶν.

Ὡς πρός το σημεῖον αὐτό ὑπῆρξεν ἀπόλυτος ὁμοφωνία.

Καί ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἐτόνισεν ἐμφατικῶς ὅτι ἡ χορήγησις ὑποτροφιῶν δέν μπορεῖ ν’ ἀποτελῇ αὐτονόητο δικαίωμα τῶν φοιτητῶν. Πρέπει νά ὑπάρχουν τά ἐξωτερικά ἐχέγγυα (“ἔξωθεν καλή μαρτυρία”) ἀφ’ ἑνός καί ἡ συνεχής παρακολούθησις τῶν δι’ ὑποτροφιῶν εὐεργετουμένων σπουδαστῶν. Ἀνέφερεν δέ ὅτι καί εἰς τήν ἰδικήν του Ἐπισκοπήν ὑπάρχει ἀποταμιευμένον κεφάλαιον, τό ὁποῖον καί ἀποφέρει περί τάς ἑξήκοντα ἕως ὀγδοήκοντα χιλιάδας δολλαρίων ($60.000-80.000) τόκους ἐτησίως. Ἡ ἐτήσια διάθεσις τῶν χρημάτων αὐτῶν εἶναι ὑποχρεωτική, ἀλλέως εἰσρέουν αὐτά τά χρήματα ὀφειλετικῶς εἰς τό κρατικόν γαζοφυλάκιον! Ἡμεῖς κατά τήν κατανομήν τοῦ διαθεσίμου ποσοῦ ἔχουμε πάντοτε εἰς πρώτην θέσιν τούς φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς καί μετά ὅλας τάς ἄλλας περιπτώσεις.

Ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος ἐσημείωσεν ἐπίσης ὅτι κάθε Ἐπισκοπή διαθέτει ὑποτροφίας. Τά ἐτήσια δίδακτρα δι’ ἕκαστον φοιτητήν ἀνέρχονται εἰς δέκα χιλιάδας δολλάρια ($10.000), ἐνῷ τά πραγματικά ἔξοδα φθάνουν τάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας δολλαρίων ($35.000). Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ συνόλῳ της ἔχει νά ἐπιδείξῃ ἔργον καί ὡς πρός τό σημεῖον αὐτό.

Ὁ Ἅγιος Προικονήσου κ. Ἠσαΐας ὡς Πρόεδρος μάλιστα τῆς Σχολῆς ἐσημείωσεν ὅτι οἱ φοιτηταί πληρώνουν πολύ χαμηλόν ἐνοίκιον εἰς τά φοιτητικά οἰκήματα τοῦ οἰκοδομικοῦ συμπλέγματος τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀνέφερεν δέ ἐνημερωτικῶς ὅτι κατά τό τρέχον Ἀκαδημαϊκόν Ἔτος φοιτοῦν εἰς τήν Σχολήν περί τούς ὀδγοήκοντα (80) ἔγγαμοι σπουδασταί.

Τέλος ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐπρότεινεν ὅπως εἰς τήν Ἐπιτροπήν ἀναζητήσεως καταλλήλου προσώπου διά τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τῆς Σχολῆς συμμετέχει καί Ἐπίσκοπος!

Κατακλείων τό ὅλον θέμα ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐσημείωσεν ὅτι τό σκεπτικόν ἐν σχέσει μέ τό ἄτομον Προέδρου τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ ἀναζήτησις προσώπου μέ δεδομένην πανεπιστημιακήν πεῖραν καί ἀποδεδειγμένην διοικητικήν ἱκανότητα. Μέχρι τό ἐρχόμενον καλοκαίρι θά ἔχουμε τό πόρισμα τοῦ κ. Μπεχράκη, ὁπότε καί θά ληφθῇ ἡ σχετική ἀπόφασις.

ζ)  Ἀλλαγαί τμηματαρχῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς:

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερεν ὅτι εἰς τά πλαίσια ἐπανδρώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπό ἱκανῶν στελεχῶν ἀναζητεῖται αὐτήν τήν περίοδον Πρόεδρος τῶν Οἰκονομικῶν τόσον διά τήν Ἀρχιεπισκοπήν, ὅσον καί διά τήν Σχολήν. Ἡ προτίμησις κληρικοῦ τινός μέ εἰδικάς σπουδάς καί γνώσεις τοῦ ἀντικειμένου εἶναι αὐτονόητος. “Θέλω ἱερέα Πρόεδρο στή Σχολή”, εἶπεν ἐπί λέξει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

Ὁ Ἅγιος Ἀνέων κ. Μεθόδιος ἐσημείωσεν ὅτι τό δίδυμον Ἑλληνικόν Κολλέγιον/Θεολογική Σχολή πρέπει νά ἔχῃ δύο διευθυντάς, εἷς δι’ ἕκαστον Ἵδρυμα.

η)  Μοναχισμός ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς:

Ὡς πρός τό ἐν λόγῳ θέμα ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐπληροφόρησε τήν Σύνοδον ὅτι ἀναμένεται τό σχετικόν κείμενον ἐργασίας τῆς πρός τοῦτο Ἐπιτροπῆς.

Ὁ Ἅγιος Αἴνου κ. Μάξιμος ἀνέφερεν περί τῶν σχετικῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἀποστολήν ἐξ Ἁγίου Ὄρους τοῦ πατρός Σεραφείμ Δέδε μέ ἑξάμηνον ἄδειαν. “Ἄν ὅλα πᾶνε καλά” εἶπεν “θά μείνη ἐδῶ ὁ πατήρ Σεραφείμ”.

Ὡς πρός τό σημεῖον αὐτό ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἀνεφέρθη εἰς σχετικόν κριτικῆς διαθέσεως ἄρθρον περί μοναχισμοῦ εἰς τόν "Ὀρθόδοξον Παρατηρητήν".

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαριστῶν τόν Ἅγιον Δαρδανελλίων διά τήν ἐπισήμανσιν αὐτήν ἐσημείωσεν ὅτι καί εἰς τόν χῶρον τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπάρχουν ἑστίαι ἀντιδράσεως.

Ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος, τέλος, ἐζήτησεν ὅπως τό κείμενον ἐργασίας περί τοῦ Μοναχισμοῦ εἶναι ἕτοιμον μέχρι τό καλοκαίρι.

θ)  Μισθοδοσίαι:

Ἐν σχέσει μέ τό θέμα τῆς μισθοδοσίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων εἶπεν ἐπί λέξει: “δέν θέλω ν’ ἀδικηθῇ κανείς”. Οἱ συντάξεις τῶν Βοηθῶν και Ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων πρέπει νά εἶναι ἐξισωμέναι.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος παρετήρησεν ὅτι αἱ παλαιότεραι νομικαί ρυθμίσεις δέν προέβλεπον τάς περιπτώσεις τῶν παραιτηθέντων Βοηθῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι καλόν εἶναι νά συμπεριληφθοῦν ἐπίσης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων εἶπεν: “ν' ἀποφασίσωμεν ὡς Σῶμα ὅτι δέν γίνεται καμμία διάκριση”, κάτι τό ὁποῖον καί ἐγένετο ἀποδεκτόν.

Τέλος ἐν σχέσει μέ τή μισθοδοσίαν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων ἀνέφερεν ὅτι ὑπάρχουν μεγάλαι διαφοραί. Ὡρισμένοι ἀμοίβονται μέ “ὑπέρογκα ποσά”, εἶπεν ἐπί λέξει. Διά μίαν ἀκριβοδικαίαν μεταχείρισιν θά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν αἱ ἀντιστοιχίαι τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως τῆς ΡωμαιοΚαθολικῆς καί Προτεσταντικῆς. “Οἱ ὑπέρογκοι μισθοί ἁπλᾶ δέν θά ἀναπροσαρμοσθοῦν” εἶπεν χαρακτηριστικά ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ἐν κατακλεῖδι.

ι)  Ὀργάνωσις ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 3ῃ χιλιετίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ:

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων εἶπεν ὅτι αἱ ἐπί μέρους Ἐπισκοπαί θά πρέπει νά ὑποβάλλουν σχετικάς προτάσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων κ. Ἀντώνιος ἐπρότεινεν νά ὁρισθῇ Ἐπιτροπή διά τό ὅλον θέμα, ἐξεδήλωσεν δέ ἅμα τό ἐνδιαφέρον του διά τήν ὑπ’ αὐτοῦ ὀργάνωσιν καί διεκπεραίωσιν προσκυνηματικοῦ τῆς Νεολαίας ταξίδιον εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διά τό ἔτος 2000!

Ἡ πρότασις τοῦ Ἁγίου Δαρδανελλίων ἐγένετο ἀποδεκτή. Ὁ κ. Ἀντώνιος ὡρίσθη Πρόεδρος τῆς συστηθησομένης Ἐπιτροπῆς διά τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ἔτους 2000 μέ τήν ὑποχρέωσιν ἐνημερώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς περί τῆς πορείας καί προόδου τῶν σχετικῶν προετοιμασιῶν.

ια)  Ἄλλα τυχόν ἐπίκαιρα θέματα:

Μεταφράσεις Λειτουργικῶν Βιβλίων: Ἐπ' αὐτοῦ ἀπεφασίσθη αἱ σχετικαί προτάσεις καί ἀπόψεις νά ὑποβληθοῦν πρός συζήτησιν εἰς τήν ἑπομένην Σύνοδον.

Τέλος ὁ Ἅγιος Δαρδανελλίων ἐξέφρασεν τήν ἐπιθυμίαν συστήσεως καί λειτουργίας Συνοδικοῦ Γραφείου ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ, προκειμένου τοῦτο νά ἐνημερώνῃ ἐγκαίρως καί ἀνελλιπῶς τούς ἐπιχωρίους Μητροπολίτας.


Ἡ συνεδρία ἐλύθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Σπυρίδωνος διά τοῦ “Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν...”.