top

Φωνή της Ορθοδοξίας - Οκτώβριος 1999

Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΥΣΟΣ

Τό ἀμέσως παρατιθέμενο δημοσίευμα τοῦ κ. Ἀλκη Κούρκουλα, ἀποτελεῖ -διά τούς γνωρίζοντας πρόσωπα καί πράγματα- θλιβερό δεῖγμα ἀνευθυνότητος καί θράσους. Μόλις τό ἀναγνώσαμε, ἀπευθυνθήκαμε ἁρμοδίως εἰς τό σεπτόν ἐν Φαναρίῳ Κἐντρον, καί ζητήσαμε εὐλαβῶς ἀνάλογη δήλωση πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας. Ἐπειδή καμμιά δέν ὑπῆρξεν ἀντίδραση στό ἐν προκειμένῳ αἴτημα, δέν ἦτο δυνατόν νά τό ἀντιπαρέλθωμεν "ἐν σιγῇ", διότι τοῦτο θά ἦτο δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς ἐνοχή. Τοὐλάχιστον, λοιπόν, διά τούς πιστούς, ἔπρεπε νά δημοσιευθοῦν ἐδῶ τά δύο σχετικά κείμενα, διά νά μή γράφεται ἡ σύγχρονος ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μέ τέτοιου μεγέθους "γραώδεις μύθους".

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
Κυρίῳ κ. Βαρθολομαίῳ Α΄
καί τῇ περί αὐτόν Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ
εἰς Φανάριον

Παναγιώτατε,

Τό εὐλαβῶς ἐπισυναπτόμενον λιβελλογράφημα πολλαπλών στόχων ὑπό τόν τίτλον "Από τόν Βρεσθένης στόν Βρεσθένης" (Βήμα 22-8-99), τοῦ μέχρι τοῦδε φίλου πάντων ἡμῶν θεωρουμένου κ. Ἄλκη Κούρκουλα, δέν νοεῖται ἡ Ἐκκλησία νά ἀντιπαρέλθῃ ἐν σιγῇ.

Δι' αὐτού θίγεται πρωτίστως αὐτή αὕτη ἡ περί Ὑμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, οὐχ ἧττον ὅμως καί ἡ ταπεινότης μου δεινῶς καί ὅλως ἀδίκως.

Ὅθεν παρακαλῶ εὐλαβῶς, ὅπως, ἐάν ὑπάρχουν ἐν τῷ Ἱερῷ Σώματι "Στυλιανικοί" Ἀρχιερεῖς, δράσαντες καθ' ὅν καταγγέλλεται τρόπον, ἀποκαλυφθοῦν οὗτοι καί τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς.

Ἐάν πάλιν δέν ὑφίσταται -ὡς ἅπαντες γνωρίζομεν τοιαύτη "ὁμάς", τότε διερωτῶμαι, τίνος συμφέροντα ὑπηρετοῦνται διά τῶν ἐν λόγῳ ἀθεοφόβων χαλκευμάτων τοῦ διαληφθέντος Δημοσιολόγου, τόσον ἐγγύς εὑρισκομένου συνεχώς τῷ Σεπτῷ Κέντρῳ.

Δοθέντος ὅτι οὗτος μέχρι τοῦδε καί κόσμιος ὑπῆρξεν καί τήν ἀλήθειαν πάντοτε, ἐξ ὅσων τοὐλάχιστον γνωρίζω, καλῶς παρουσίαζεν, εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι μήτε εἰς τά κατά τήν ἐκπομπήν τῆς 19ης Αὐγούστου 1999 ἐν ΝΕΤ ψευδολογήματά του (κατέχω τήν βιντεοκασέτα, ἐπισυνάπτω δέ ἐπιστολήν, δι' ἧς τόν κατήγγειλα αὐθημερόν εἰς τόν φίλον μου πατέρα του κ. Κ. Κούρκουλα, μόλις πρό μικρού παραθέσαντα ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῇ οἰκίᾳ του πρός τιμήν τῆς ταπεινότητός μου, εἰς τό ὁποῖον εἰδικῶς προσήλθεν οἰκογενειακῶς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ καταγγελλόμενος υἱός), μήτε πολλῷ μᾶλλον, εἰς τό νεώτερον τοῦτο, καθαρῶς πλέον λιβελλογραφικού χαρακτῆρος, δημοσίευμά του, ἔδρασεν ἀφ' ἑαυτοῦ.

Καλείται, ὅθεν, ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης μετά τῆς περί Αὐτήν Ἁγίας καί Ἱεράς Συνόδου -ἐνδεχομένως δι' Ἀνακοινωθέντος τῆς Ἀρχιγραμματείας- νά προστατεύσητε τήν ἐν προκειμένῳ ἀλήθειαν. Ἄλλως, δικαιοῦμαι νά πιστεύσω ὅτι τά συκοφαντικά ταῦτα βέλη ὑπηγορεύθησαν ἐξ ἡμῶν αὐτών, ὅτε, ἀντί παντός ἄλλου σχολίου, ἀρκοῦμαι νά ὑπενθυμίσω τό τοῦ Κυρίου "Ἐάν βασιλεία ἐφ' ἑαυτήν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη (Μάρκ. 3, 24). Εὐχόμενος ταπεινῶς αἴσιον διά παντός τόν διά τῆς ἐπί θύραις Ἰνδικτιῶνος ἀρχόμενον νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ἀπεκδέχομαι συντόμως νά πληροφορηθῶ τάς ἐπί τοῦ σοβαρωτάτου τούτου θέματος ἐπιβαλλομένας ἐνεργείας τῆς Ἐκκλησίας καί διατελῶ.

Ἐν Σύδνεϋ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 1999

[ Χειρογράφως: ]     Τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος Ἀδελφὀς ἐλάχιστος
[ Υπογραφή ]
Ὁ Αὐστραλίας  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Υ.Γ. Ταῦτα πάντα ἄς τεθοῦν ὑπ' ὄψιν καί τοῦ Ἀδελφοῦ Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καθ' ὅ μέτρον ἀφοροῦν εἰς αὐτόν εὐθέως.

[ Φωνή της Ορθοδοξίας - Vol. 21 - No 10 - Τεύχος 242 - Οκτώβριος 1999, σσ. 88-89 ]