top

Εθνικός Κήρυξ - 5 Δεκεμβρίου 2005

Τι υποστηρίζει ο Σπυρίδων στο νεοεκδοθέν βιβλίο
Για τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Αμερική

Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

Ο Αρχιε-πίσκοπος πρώην Αµερικής κ. Σπυ-ρίδων

ΒΟΣΤΩΝΗ.-  Από τις 239 σελίδες από τις οποίες αποτελείται το ελληνικό τμήμα του νέου βιβλίου περί του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής κ. Σπυρίδωνος «Η Παρακαταθήκη», για το οποίο έγραψε σχετικά στην έκδοση του Σαββατοκύριακου ο «Εθνικός Κήρυξ», και του οποίου αντίγραφο έχει περιέλθει στην κατοχή μας πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος, η πεμπτουσία του επικεντρώνεται σε μια έκθεσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπυρίδων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο ατόφια, έστειλε στις 27 Αυγούστου 1998 «τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι, τω Οικουμενικώ Πατριάρχη κυρίω μοι Βαρθολομαίω, προσκυνητώς», όπως γράφει χαρακτηριστικά έκθεση «για τα εκκλησιαστικά πράγματα της Αμερικής». Επισημαίνεται ότι ο κ. Σπυρίδων έστειλε την έκθεσή του αυτή ένα χρόνο πριν από την έκπτωσή του από τον Θρόνο της Αμερικής. Συγκεκριμένα, την έστειλε στις 27 Αυγούστου του 1998, ενώ αποπέμφθηκε τον Αύγουστο του 1999.

Στην έκθεσή του αυτή ο πρώην Αρχιεπίσκοπος κ. Σπυρίδων παρουσιάζει τα πράγματα από τη δική του θεώρηση αρχίζοντας από την επισήμανση ότι έχει αμβλυνθεί «το χριστιανικόν Ορθόδοξον αισθητήριον» της Ομογένειας, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει ότι «η μεγάλη πλειονότης των πιστών ημών αποτελείται εξ ανθρώπων φιλησύχων, ακολουθούντων πιστώς τοις ιερεύσι και άλλοις λαϊκοίς αυτών ηγέταις». Αναφέρεται στην έκθεση στο προσωπικό της Αρχιεπισκοπής, για το οποίο γράφει ότι «αποτελείται εξ εξήκοντα Ελληνορθοδόξων πιστών, χαιρόντων πολλάκις ουκ ευκαταφρονήτων απολαυών και επαγγελματικών δικαιωμάτων», ενώ εντοπίζει ότι «πολλά μέλη του προσωπικού υποαπασχολούνται, το δε βάρος της εργασίας πίπτει επί των ώμων των ολίγων».

Στην ενότητα για την Ελληνική Παιδεία, ο κ. Σπυρίδων σημείωσε στην έκθεσή του, πως «εν ταις κοινότησιν ημών διαπιστούνται ολονέν και περισσότερον η ύπαρξις γνησίου ενδιαφέροντος υπέρ των ελληνικών γραμμάτων και η τάσις προς εκ νέου ανακάλυψιν, των πολιτιστικών ριζών των ανεξαρτήτως γενεάς ομογενών ημών, των αντιτιθεμένων εις την διατήρησιν της ελληνικής γλώσσης και των ελληνικών ηθών και εθίμων ελαχίστων πλέον όντων και περιοριζομένων κυρίως εις τους κύκλους των δύο ακραίων παραεκκλησιαστικών οργανώσεων 'OCL' και 'GOAL'». Ανέφερε ακόμα, ότι «το Τμήμα της Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής τυγχάνει αναμφιλέκτως ανεπαρκές προς αντιμετώπισιν της διαμορφουμένης νέας ταύτης καταστάσεως, άτε στηριζόμενον επί πεπαλαιωμένων βάσεων και προωθούν εκπαιδευτικόν σύστημα θεωρούμενον πλέον σήμερον ως απηρχαιωμένον», ενώ αναφέρει τον διορισμό τριακονταμελούς επιτροπής υπό τον κ. καθηγητή κ. Ιωάννη Ρασσιά.

Για το Γραφείο Τύπου έγραψε ότι «χωλαίνει σοβαρώς λόγω της ακαταλληλότητος, αλλά και της παντελούς προς συνεργασίαν απροθυμίας τής εν αυτώ εργαζομένης κ. Νίκης Στεφανοπούλου, συζύγου του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Στεφανοπούλου, ιερατικώς προϊσταμένου του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος».

Για τα οικονομικά έγραφε ότι «κατά την τελευταίαν διετίαν εβελτιώθησαν σημαντικώς. Κατωρθώθη κατά το διάστημα τούτο, όπως το έλλειμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής από 2.238.000 δολαρίων κατά το τέλος του 1995 κατέλθη εις 476.000 κατά το τέλος του 1997». Επίσης, κάνει λόγο για πλημμελή οικονομική διαχείριση «των της Πατριαρχικής εις Αμερικήν επισκέψεως προκύψαν έλλειμμα 1.200.000 δολαρίων».

Για τον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος έγραφε πως «ο ναός ούτος, καίπερ ων εκ των ευπορωτέρων της χώρας και έχων πολυπληθές εκκλησίασμα, συνεχίζει επιδεικνύων πενιχράν δραστηριότητα, πλείστων όσων διαμαρτυριών καταφθανουσών διαρκώς εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν τόσον εκ μέρους των ενοριτών, όσον και εκ μέρους του σχολικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων».

Για τη Θεολογική Σχολή αναφέρει πως «χαρακτηριστικά προβλήματα της Σχολής υπήρξαν κατά το παρελθόν τα εξής: α) Ο παραγκωνισμός της ελληνικής γλώσσης. β) Η απομόνωσις της Σχολής από της λοιπής εν τω κόσμω Ορθοδόξου Θεολογικής πραγματικότητος. γ) Η αυτόνομος λειτουργία της Σχολής άνευ εκκλησιαστικής εποπτείας. δ) Αι εισαχθείσαι εις το παρεκκλήσιον της Σχολής λειτουργικαί καινοτομίαι. ε) Η καλλιέργειά της από του παλαιού κόσμου ανεξαρτητοποιήσεως της Εκκλησίας της Αμερικής (ήτοι τής από του Πατριαρχείου αυτονομήσεως) και της αμερικανοποιήσεως της ενταύθα εκκλησίας. στ) Ο διδασκαλικός και διοικητικός νεποτισμός. ζ) Ο εκ προτεσταντικής επιρροής θεολογικός φιλελευθερισμός. η) Ο εξ Ελλάδος αποκλεισμός των εξ Ελλάδος υποψηφίων φοιτητών».

Για την Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου αναφέρει ότι υπήρχε σχέδιο πώλησης της μισής ακίνητης περιουσίας της «προς εξόφλησιν ποικίλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής χρεών», πράγμα το οποίο απέτρεψε ο ίδιος.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για την αυτονόμηση της «Ηγεσίας των 100» και την ανεξαρτητοποίησή της από την Αρχιεπισκοπή. Θεωρεί ότι ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και το περιβάλλον του προκαλούσαν αναταραχές εναντίον του, ενώ καταφέρεται με δριμύτητα εναντίον του κ. Εμμανουήλ Τζαχάρη και του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου «οίτινες εμφανιζόμενοι ενταύθα ως φερέφωνα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, ζημιούσι δια της δράσεως αυτών ου μόνον την Αρχιεπισκοπήν, αλλά και αυτήν ταύτην την Μητέρα Εκκλησίαν». Την έκθεση προς τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο υπογράφει ο πρώην Αρχιεπίσκοπος «μετά βαθυτάτου σεβασμού και υιϊκής αφοσιώσεως».

[ Εθνικός Κήρυξ - 5 Δεκεμβρίου 2005 - σελ. 7 ]