top

Ορθόδοξος Τύπος - 30 Νοεμβρίου 2017

Ένστασις της Κυβερνήσεως δια τον διαβόητον οικουμενιστήν Σεβ. Γαλλίας

Εις το επίσημον ανακοινωθέν αναχωρήσεως του Πατριάρχου Κων/λεως από την Πόλιν δια την θρησκευτικήν συνδιάσκεψιν των Αθηνών ανεφέρετο ότι: «Την Πατριαρχικήν Συνοδείαν αποτελούν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος και ο Εντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, εκ των υπαλλήλων των Πατριαρχείων». Εις τα πρόσωπα αυτά δεν συγκατελέγετο ο Σεβ. Γαλλίας. Είχε προσκληθή ιδιαιτέρως η απεσιωπήθη; Αν είχε προσκληθή ιδιαιτέρως τότε διατί προσεκολλήθη εις την επίσημον συνοδείαν του Πατριάρχου, όταν αυτός επεσκέφθη εις το Μέγαρον Μαξίμου τον κ. Πρωθυπουργόν; Βεβαίως εις την συνάντησιν αυτήν έλαβε μέρος και ο γραμματεύς του γραφείου εκπροσωπήσεως του Πατριαρχείου εις τας Αθήνας π. Ελευθέριος Χρυσοχόος, όμως αυτός είναι μόνιμος εκπρόσωπος. Φαίνεται πως το αυστηρόν πατριαρχικόν τυπικόν δεν είναι τελικώς και τόσον αυστηρόν καθώς εξαιρέσεις γίνονται, όταν είναι αναγκαίον να εξυπηρετηθή και έτερος σκοπός… Μήπως συνεχίζεται η απόπειρα προωθήσεώς του δια της Ελληνικής Πολιτείας εις τον θώκον του Αρχιεπισκόπου Αμερικής; Υπενθυμίζομεν ότι δεν διαθέτει πτυχίον Θεολογίας και δεν ομιλεί την αγγλικήν, αν και οφείλομεν να σημειώσωμεν ότι τας επιδώσεις εις τα γαλλικά και τον οικουμενισμόν θα εζήλευεν ακόμη και ο Γάλλος Πρέσβυς του Βατικανού κ. Λοράν Στεφανίνι.

Η συνάντησις εις το Μέγαρον Μαξίμου διήρκησε πλέον της μιας ώρας. Ποία είναι τα ζητήματα που ανεπτύχθησαν; Μήπως έγινεν αναφορά εις την αποφυγήν επισκέψεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής από τον Πρωθυπουργόν προ δύο εβδομάδων λόγω της δεινής οικονομικής καταστάσεως, εις την οποίαν περιήλθεν η Αρχιεπισκοπή;

Συμφώνως προς άρθρον του κ. Θεοδώρου Καλμούκου εις την ιστοσελίδα ekirikas.com της 6ης Νοεμβρίου 2017: «Όταν ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ρώτησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο τι γίνεται στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, διότι τα διαβάζουμε, ο Πατριάρχης του είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο Άγιος Αμερικής θέλει να παραμείνει μέχρι τα εγκαίνια του ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, με το οικονομικό της έλλειμμα να ανέρχεται στα $12.750.000 (δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δολλάρια)…».

Θα ανεμένομεν όμως από τον Πατριάρχην να προβή εις δηλώσεις μετά την συνάντησιν και να τονίση ότι ανησύχησε και ηθέλησε να συναντήση τον κ. Τσίπραν, δια να διαμαρτυρηθή προσωπικώς δια το συγκρητιστικόν μάθημα των θρησκευτικών, αφού δύο εκ των Μητροπόλεών του (Λέρου και Σύμης) απεφάσισαν την επιστροφήν των βιβλίων. Θα ηδύνατο έστω να καταθέση τας ενστάσεις του δια τους αντιευαγγελικούς νόμους (ως τους εχαρακτήρισεν ο Σεβ. Φθιώτιδος, που συνδέεται με τον Πατριάρχην), που καταστρατηγούν τα φυσικά ανθρώπινα δικαιώματα και το «πρόσωπον», δια τα οποία υποτίθεται ότι τόσον αγωνίζεται, αλλά τίποτε! Ετήρησε σιγήν πλείονα του ιχθύος!

Η λεπτομέρεια που κάνει την διαφοράν είναι ότι αυτή η συνάντησις ήτο η δευτέρα κατά σειράν Πατριάρχου και Πρωθυπουργού εντός δύο ημερών. Το εσπέρας, 30ης Οκτωβρίου προηγήθη συνάντησις κατά τη διάρκειαν του επισήμου δείπνου εις το Μουσείον της Ακροπόλεως, όπου εκάθηντο μαζί. Διατί εχρειάζετο και ξεχωριστή συνάντησις; Προφανώς έπρεπε να τεθούν συγκεκριμένα θέματα, τα οποία δεν αφεώρουν εις τα δημόσια ζητήματα των θρησκευτικών και των επαίσχυντων νόμων και ήσαν σπουδαιότερα δια τον Πατριάρχην και την συνοδείαν του… Αυτή δυστυχώς είναι η ζοφερά κατάστασις που επικρατεί εις το Πατριαρχείον: τα μείζονα ζητήματα είναι δι’ αυτούς αδιάφορα, δεν τα θίγουν, σκοπίμως, διότι εάν συγκρουσθούν πως θα αποσπάσουν συγκατάθεσιν και υποσχέσεις δια άλλα ζητήματα; Τέτοια είναι π.χ. όσα σχετίζονται με την εισροήν χρήματος εξ Αμερικής, η οποία θα διευκολυνθή, όταν εγκατασταθή εκεί άνθρωπος που να δύναται να συνεργάζεται με τα παγκόσμια –μασωνικά- κέντρα εξουσίας…

Ίσως ο Πατριάρχης επεδίωξε την συνάντησιν, όταν αντελήφθη ότι η αρχική υποδοχή του δεν ήτο καθόλου ένθερμος. Είναι χαρακτηριστικόν το ότι η κυβέρνησις, ενώ διαθέτει υπηρεσίαν εθιμοτυπίας, το υπουργείον Εξωτερικών επίσης, το πρωθυπουργικόν γραφείον δημοσίους σχέσεις, πρωτόκολλα κ.λπ., δεν ευρέθη ουδείς, δια να υποδεχθή τον Πατριάρχην! Αλλά και από την πλευράν της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ τους Προκαθημένους των Εκκλησιών υπεδέχετο ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου και τ. υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιώργος Βασιλείου, με τους οποίους εδημοσιεύθησαν φωτογραφίαι, δεν εδημοσιεύθη φωτογραφία υποδοχής του Πατριάρχου Κων/λεως. Η ιστοσελίς amen.gr, την οποίαν διαχειρίζεται ο κ. Ν. Παπαχρήστου, ο προσφάτως διορισθείς διευθυντής του γραφείου τύπου του Πατριαρχείου, ανήρτησε φωτογραφίαν του Αρχιεπισκόπου και του Πατριάρχου με τίτλον «θερμός ασπασμός». Ωστόσο ούτε αποτυπώνεται θερμός ασπασμός ούτε υπεδέχθη ο Αρχιεπίσκοπος τον Πατριάρχην. Η Εκκλησία της Ελλάδος μάλιστα δεν εδημοσίευσεν αυτήν την φωτογραφίαν. Αντιθέτως εδημοσίευσε θερμόν ασπασμόν του Αρχιεπισκόπου με τον Ρώσον Σεβ. Βολοκολάμσκ, ο οποίος προ ημερών κατεφέρθη κατά του κ. Τσίπρα υποστηρίζων τας θέσεις της Εκκλησίας, ενώ δια τον Πατριάρχην ανηρτήθησαν δύο φωτογραφίαι που τον παρουσιάζουν κάπως απομονωμένον.

Η διάστασις είναι εμφανής και έχει προέλθει εξ αιτίας της διενέξεως δια το κτήμα Προμπονά, το οποίον εδωρήθη με τρόπον ανάρμοστον εις το Πατριαρχείον. Η Αρχιεπισκοπή αντέδρασεν αρχικώς με ασφαλιστικά μέτρα, αλλά τώρα η υπόθεσις έχει λάβει άλλας διαστάσεις, καθώς έχει προχωρήσει εις τα δικαστήρια με αγωγάς.

Εις το γεύμα που ηκολούθησε το εσπέρας της 30ης Οκτωβρίου κατά την επίσημον πρόποσιν ο Πατριάρχης «ανταπέδωσε». Εκτός του ότι δεν προσεφώνησε τον Αρχιεπίσκοπον ως Προκαθήμενον, κάτι το οποίον είχε όμως τονίσει εις την ομιλίαν του δια τους Πατριάρχας των πρεσβυγενών Πατριαρχείων, είπε και τα ακόλουθα: «Η παρουσία της ημετέρας Μετριότητος… τονίζει την ευθύνην και την μέριμναν της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να κλείη πνευματικά χάσματα, να ενώνη τα διεστώτα… Κατά την δισχιλιετή ιστορίαν του το Οικουμενικόν Πατριαρχείον… ουδέποτε εκινήθη θεοκρατικώς, αλλ’ επορεύθη απηλλαγμένον από τους πειρασμούς της ιστορίας, της εξουσίας, της πολιτικής και του επεκτατισμού».

Ο αβάσιμος υπερτονισμός της «καλωσύνης» του Πατριαρχείου και η αναφορά εις την «θεοκρατίαν», Όρος τον οποίον εχρησιμοποίησαν εις την γραφίδα των δημοσιογράφοι και θεολόγοι π.χ. π. Φ. Φάρος, Μ. Μπέγζος κ.α., δια να πλήξουν τον Αρχιεπίσκοπον, ήσαν κατά πονηράν συγκυρίαν άστοχοι επιλογαί του Πατριάρχου, που προοιωνίζονται δυσαρέστους εξελίξεις. Αναμένομεν από τας εκκλησιαστικάς ηγεσίας να ασχοληθούν με τα κρίσιμα ζητήματα αποχριστιανισμού της Ελλάδος και όχι με τα περιουσιακά και την προώθησιν του Σεβ. Γαλλίας.

Υποψήφιοι δια την Αρχιεπισκοπήν Αμερικής
Η εφημερίς «Καθημερινή», της οποίας ο Διευθυντής Συντάξεως έχει σχέσεις με τα κέντρα αποφάσεων εις τας ΗΠΑ…, εδημοσίευσε δύο άρθρα με προτεινομένους υποψηφίους, οι οποίοι όμως όλοι, κατά την γνώμην μας, είναι ακατάλληλοι και θα βλάψουν την Ι. Αρχιεπισκοπήν. Το πρώτον εδημοσιεύθη εις το φύλλον της 9ης και το δεύτερον της 11ης Νοεμβρίου 2017. Τα παραθέτομεν κατά χρονολογικήν σειράν ακολούθως: «Λόμπινγκ για τον Γαλλίας. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Άλεξ Καρλούτσος. Ο father Alex, όπως είναι γνωστός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δεν είναι ποτέ ένας συνηθισμένος επισκέπτης. Πόσο μάλλον στην Ελληνική πρωτεύουσα, όπου μαθαίνω ότι βρίσκεται, για να κάνει λόμπινγκ υπέρ της υποψηφιότητας του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ για την Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής, που τρίζει εδώ και καιρό. Πληροφορούμαι, πάντως, ότι η κυβέρνηση έχει ενστάσεις για τον Γαλλίας»…

«Σε αναζήτηση τιμονιέρη.  | Τέτοιοι υποψήφιοι είναι ο Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιος, διάκονος του Ιακώβου, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Αμερικής Σπυρίδωνα το 1998 -αλλά αρνήθηκε επικαλούμενος λόγους υγείας- και ο Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος. Σε περίπτωση, όμως, που ο Βοστώνης Μεθόδιος συνεχίσει να αρνείται και ο Αλέξιος δεν επιθυμεί κι αυτός να αναλάβει αυτές τις ευθύνες του σκάφους, οι ομογενείς ζητούν με κάθε τρόπο από τον Πατριάρχη, τον οποίο και θεωρούν κεφαλή της Εκκλησίας της Αμερικής, να επιλέξει έναν άνθρωπο νέο σε ηλικία από τη σάρκα του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Έναν άνθρωπο μορφωμένο, με δυνατότητα κίνησης και στον πολιτικό χώρο (βασικό προσόν για τον θρόνο της Αμερικής), που να έχει αποδείξει με τη διαδρομή και τις διοικητικές του ικανότητες ότι μπορεί να είναι τιμονιέρης. Υποθέτω ότι θα βρεθεί…».

[ Ορθόδοξος Τύπος
   orthodoxostypos.gr/ένστασις-της-κυβερνήσεως-δια-τον-διαβ/
   30 Νοεμβρίου 2017 ]